👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه دیوان عدالت اداری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه دیوان عدالت اداری

پایان نامه دیوان عدالت اداری

پایان نامه دیوان عدالت اداری

پیشگفتار : 

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشكیل دیوان عدالت اداری : 

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از كشورهای جهان كه تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور كشور جایگزین فرامین خودكامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی كه حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم كه حكومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد كه عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاكمیت مردم ، دوم اصل تفكیك و انفصال قوای حاكم از یكدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم كار از یك سو و جلوگیری از عدم تمركز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین كه نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاكم بر كشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاكم است كه بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است كه قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كیفیت اجرای قوانین در محاكم حقوقی توسط دیوان عالی كشور كنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه كه مركب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امكان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به كیفیتی كنترل شود و در قوة مجریه هم كه وظایف بیشماری را عهده دارد ، این كنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد كه نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب كبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به كار كرد و اكنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای كشور فرانسه گذشت و كنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر كشورها بویژه در اروپای غربی كه با تقلیدی از كنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . كارنامه درخشان شورای دولتی در كشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشكدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود .

قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و این دیوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسما شروع به كار كرد و در طی این سالها در مقاطع مختلف موادی از ان اصلاح ، تبصره هایی به ان الحاق و ایین دادرسی ویژهای برای ان تصویب شد كه به تناسب تغییر قانون اصلاحاتی در ان صورت گرفته است . سازمان قضائی دیوان عدالت اداری در حال حاضر عبارت است از شعب بدوی ، شعب تجدیدنظر و یك هیات عمومی كه هر كدام دارای وظایف و صلاحیتهایی به موجب قانون هستند .

حدود صلاحیت شعب دیوان  : 

 حدود صلاحیت شعب دیوان براساس سه قاعده حقوقی مشخص و معین میشود :

قاعده  اول : قاعده اختصاص جایگاه شاكی به مردم . همانطور كه عرض كردم دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از نارضایتی مردم از دستگاههای دولتی به وجود امده است ، به همین جهت در اصل ۱۷۳ تصریح شده است كه به منظور رسیدگی به شكایات مردم دیوان عدالت اداری تاسیس میشود . بنابراین جایگاه شاكی در دیوان عدالت اداری اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، حقوق خصوصی دارد و هیچ واحد دولتی نمیتواند به این جایگاه بنشیند . 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری : 

 جایگاه هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایگاه رفیع و بسیار حایز اهمیتی است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری از روسای شعب بدوی ، روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشكیل میشود و با حضور حداقل سه چهارم اعضای مسوول رسمیت مییابد . رای اكثریت دارای اعتبار است . 

 حدود صلاحیت هیات عمومی  : 

اول : تهیه و تنظیم آیین نامه های اجرایی دیوان عدالت اداری و پیشنهاد ان به ریاست قوة قضائیه برای تصویب ثانیا رسیدگی ، به اعلام قاضی مبنی بر وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی كه مبتنی بر مقررات ۲۶/۲/۷۲ یعنی تبصرههای الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری در این تبصره ها پیش بینی شده است . در تبصره یك پیش بینی شده بود كه هر گاه قاضی پی به اشتباه خود ببرد ( مشابه ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی ) مراتب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد . در صورتی كه اكثریت اعضای هیات وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی را محرز بدانند رای نقض میشود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض احاله میگردد و رای صادره دیگر قابل تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نخواهد بود و باب دادرسی برای همیشه نسبت به ان مسدود خواهد شد .

اجرای حكم  :

 ارای دیوان در صورتی كه متضمن ورود شكایت و ادعا باشد قاعدتا باید توسط محكوم علیه یعنی واحد دولتی مربوط به موقع اجرا گذاشته شود . بر خلاف كیفیت اجرای احكام محاكم دادگستری كه در صورت عدم اجرای انها به میل و رضا با قهر توسط مامورین اجرا چه در امور كیفری و چه در امور مدنی به موقع اجرا گذاشته میشود ، اعمال تصمیمات قهرامیز علیه یك واحد دولتی منطقی و معقول نیست و درست نیست كه با قهر و غلبه احكام دیوان عدالت اداری را در یك واحد دولتی به موقع اجرا بگذاریم ، مضافا اینكه اساسا اجرای برخی از احكام دیوان و شاید بیشتر انها جز توسط محكوم علیه ممكن نیست . یعنی وقتی دیوان حكم صادر میكند كه یك پایه ترفیع به فلان كارمند داده شود یا پروانه ساختمان برای كسی صادر گردد یا گواهی پایان كار داه شود یا پاسپورت كسی مسترد گردد و امثال اینها اجرای هیچ یك از این احكام جز به وسیلة محكوم علیه امكان پذیر نیست . بنابراین ما مقررات اجرایی ویژه ای نداریم جز انكه در ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده است كه واحدهای اداری مكلفند احكام قطعی دیوان را در ان قسمت كه مربوط به انهاست به موقع اجرا بگذارند . مستنكف یعنی مامور دولت از اجرای رای قطعی دیوان به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال محكوم خواهد شد . از این حربه كمتر استفاده شده است چرا كه جز در بعضی از موارد ، مقاومت چندانی مقابل ارای دیوان عدالت اداری به عمل نمیاید و امیدواریم كه قوة مجریه و همة كسانی كه با نظام قضائی كشور سر و كار دارند این باور را داشته باشند كه احكام قطعی مراجع قضائی به فرض عدم انطباق با قوانین و مقررات مادام كه به اعتبار خود باقی است مقدس است و مبتنی بر قانون است و باید به موقع اجرا گذاشته شود . 

قطعی یا قابل تجدید نظر بودن رأی دیوان عدالت اداری :

آرای شعب بدوی دیوان در حال حاضر با توجه به اصلاحیه مورخ ۱/۲/۱۳۷۸ علیالاطلا غیرقطعی است . قبلا اینطور نبوده است و با اصلاح ماده ۱۸ قانون در این تاریخ مقرر شد كه هر یك از طرفین شكایت میتوانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی به شعب تجدیدنظر دیوان شكایت كنند . پس از ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم شعبه تجدیدنظر عندالزوم رای مورد اعتراض را تایید یا ان را فسخ و مبادرت به صدور رای میكند ، كه این رای قطعی است . 

فهرست

عـنـوان هـــا                                                                                                                                           شماره صفـحه 

سخنی با خواننده محترم    ...............................................................................................................................      2

پیشگفتار    ......................................................................................................................................................       2 

فصل  اول  :           

تشكیلات دیوان عدالت اداری  

  بخش  اول : حدود صلاحیت شعب دیوان     ..............................................................................................      5

  بخش دوم : هیات عمومی دیوان    ...............................................................................................................     7

  بخش سوم : اركان دیوان   ..........................................................................................................................      9    

  بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان   .......................................................................................................     10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی 

 دادخواست   ..................................................................................................................................................     12

  وكالت  ..........................................................................................................................................................    13  

 رسیدگی به دادخواست و انشای رای  .............................................................................................................    14 

 موارد امتناع   ................................................................................................................................................      16

 اجرای حكم   ...............................................................................................................................................      16

 تجدید نظر  ...................................................................................................................................................     17

 اجرای حكم تجدید نظر   ..............................................................................................................................     18 

فصل  دوم :

قانون دیوان عدالت اداری   .................................................................................................................................    20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................    28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال84   ..................................................................................................    .38 

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................      40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری    .....................................................................................      .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری  با لایحه اخیر    .....................................................................      50

محاسن  لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان    ........................................................................................ .    53 

معایب  لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان   .......................................................................................      55  

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )     ...................................................    57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)    .............................................................................................................     65

نظر دفتر حقوقی مركز پژوهش های مجلس درباره لایحه      ................................................................................    67 

فصل  چهارم :

نتیجه    .................................................................................................................................................................    70 

منابع و مآخذ   ..........................................................................................................................................    71                               

👇محصولات تصادفی👇

مقاله مراحل و آثار پولشویی و اقدامات بین المللی دانلود طرح درس روزانه ریاضی مفهوم کسر متعارفی پایان نامه ارزیابی اقتصادی احداث و نگهداری راههای روستایی گزارش كارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS و نقش آنها در حفظ گیاهان بررسی گیاه آناناس به صورت لاتین