👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود مبانی نظری پایان نامه در مورد رضایت شغلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود مبانی نظری پایان نامه در مورد رضایت شغلی

دانلود مبانی نظری پایان نامه در مورد رضایت شغلی

دانلود مبانی نظری پایان نامه در مورد رضایت شغلی

در 45 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

 

چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع رضایت شغلی

 

 

سیر تاریخی رضایت شغلی

از دهة 1920 تاكنون، رضایت شغلی به گونة وسیعی مورد بررسی قرار گرفته و نظریه های متعددی دربارة آن ارائه شده است. تنوع رویكردها و نظریه های مربوط به رضایت شغلی را می توان ناشی از سه دیدگاه یا حركت اساسی دانست كه در دهه های 1920 و 1930 شكل گرفت و بیش از هر چیز مفهوم رضایت شغلی را تحت تأثیر قرار داد:

1. نهضت روابط انسانی: نظریه پردازان دیدگاه روابط انسانی در مطرح كردن رضایت شغلی نقش بسزایی داشته اند. این نهضت در دهة 1930 پای گرفت كه به رویداد بزرگی برمی گردد كه در مطالعات هاثورن[1] معروف است . این رویداد عبارت بود از مجموعه آزمایش هایی كه در كارخانة هاثورن وابسته به شركت اثر این بررسی تا حدی بود كه آن را نقطة عطف حركت روابط انسانی  الكتریكی غربی در شیكاگو انجام گرفت در مدیریت می دانند. نظریه پردازان این مكتب با پژوهش های خود نشان دادند كه كارگر خوشحال، كارگری سودآور است و رضایت شغلی بیش از هر چیز تحت تأثیر نقش گروه های كاری و سرپرستان است.

 

2. اتحادیه های كارگری: تعارض ها و درگیری های فراگیر بین مدیران کارخانه ها و مراكز تولیدی و صنعتی با كارگران و سرانجام رشد اتحادیه گرایی، تأثیر زیادی در بررسی مقولة رضایت شغلی داشت. در سال 1932نخستین پژوهش مربوط به رضایت شغلی منتشر شد. علاوه برآن، مدیران نیز به عنوان بخشی از برنامه های بلندمدت خود، شروع به استخدام روانشناسان كردند تا با زمینه یابی و افزایش رضایت شغلی، از ایجاد اتحادیه ها جلوگیری كنند. در اواخر دهة 1930 ، این روند سبب شد كه جامعة مطالعات روانشناختی مسائل اجتماعی در آمریكا، كتابی در زمینة اندیشه های روانشناختی مسائل كارگری منتشر كند.

 

3. دیدگاه رشد یا ماهیت كار: بسیاری از صاحب نظران رشته های مدیریت و روانشناسی، بر پایة پژوهش های متعدد دریافتند كه فهم رفتار در محیط كار، مستلزم چیزی بیش از مطالعة خصوصیات افراد و سپس متناسب ساختن آن با یك سازمان است. ازاین رو سازمان ها، باید راه تحول و دگرگونی را در پیش گیرند و عقاید تاز های نسبت به مفاهیم موقعیت كار، رضایت شغلی و مانند آن پدید آید. نیاز به این تحول، هم در زمینه های فردی و هم در زمینه های سازمانی احساس می شد كه سرانجام سبب شد دیدگاه های روشنفكرانة ناشی از مدیریت، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی، بر مفاهیم سنتی گذشته غلبه كند. ازاین رو اهمیت نظامهای مدیریتی، تأثیر رفتاری و نگرشی سازمان ها و نیز تكامل آن با فرایندهای اجتماعی و روانی بیش از پیش مشخص شد و این حقیقت پذیرفته شد كه سلامت و موفقیت كسانی كه به این سازما نها متكی اند، به سلامت و موفقیت آنها وابسته است و موفقیت و رضایت در كار، اغلب برای عزت نفس و سلامت روانی اشخاص ضروری به حساب می آید. بیشتر حركت های صورت گرفته در این زمینه، مانند نهضت آزادی زنان و خواست مردان برای بررسی مجدد مشاغل و فنی ساختن آنها، شواهدی بر درستی این ادعاست (کورمن[2]،ترجمه فارسی، 1384).

 

با بررسی این سه دیدگاه مشخص می شود كه دربارة مفهوم رضایت شغلی و عوامل ایجاد آن، اتفاق نظر وجود ندارد و نظریه های گوناگونی در زمینة رضایت شغلی وجود دارد. به اعتقاد رولینسون [3]، برادفیلد[4]  و ادواردز[5] ، مرور پیشینة مطالعاتی و پژوهشی رضایت شغلی نشان می دهد كه بیشتر صاحب نظران و نظریه پردازان، به طوركلی این مفهوم را از دو دیدگاه نگرشی و انگیزشی مورد بررسی قرار داده اند. برای مثال هلریگل[6] ، اسلوكام  [7]و وودمن[8] ، رضایت شغلی را بازخورد عمومی فرد نسبت به شغل یا حرفة خویش تعریف می كنند، درحالی كه برخی دیگر مانند لوكه[9] ، رضایت شغلی را، حالت هیجانی لذت بخش یا مثبتی تعریف می كنند كه ناشی از ارزیابی شغلی یا تجربه های شغلی فرد است (سپهری، 1383).

 

...

 

2-5  پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور

 

چک[1] وهمکاران(1986) درتحقیق خود دریافتند افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی در مقایسه با افراد غیرمضطرب، دیدگا ه های منفی تری راجع به خود دارند.

 

واترز و مور (2002)، نیز در پژوهشی که با هدف سنجش رابطۀ سه فاکتور (محرومیت مادی، نقش های مختلف و حمایت اجتماعی  با عزت نفس بیکاران) انجام دادند به نتایج مهمی رسیدند. جمعیت نمونۀ این مطالعه را 731 نفر از زنان و مردانی تشکیل دادند که به تازگی به استخدام مرکزی دولتی در استرالیا درآمده بودند. 15 درصد واریانس و تغییرات عزت نفس پاسخگویان را این متغیرها توضیح دادند. ارقام نشان داد محرومیت های اجتماعی در هردو جنس زن و مرد با عزت نفس رابطۀ منفی دارد. زنانی نیز که هم زمان عهده دار نقش های بیشتری بودند، عزت نفس بالاتری داشتند. ازطرف دیگر، این پژوهش نشان داد در هردو جنس، میزان بالای حمایت اجتماعی با عزت نفس رابطۀ مثبتی دارد که به ویژه دربارۀ زنان صادق بوده است.پرتو عین الدین (1387)، در رساله اش با عنوان«حمایت اجتماعی ادراک شده،حرمت خود ،عزت نفس و افسردگی در دانش آموزان دورۀ متوسطۀ شهر تهران»،دانش آموزان شاغل به تحصیل در پایه های اول، دوم و سوم دبیرستان های دولتی شهر تهران را با استفاده از روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب و سه مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده،حرمت خود و افسردگی را به صورت گروهی دربارۀ آن ها اجرا کرد. نتایج این تحقیق حاکی است حمایت اجتماعی و سن با عزت نفس و عزت نفس با افسردگی رابطۀ معنی داری دارد.

 

 

 

[1]  -Cheek

 

1. Hawthorne .

 

2. Korman .

 

1. Rollinson .

 

2. Broadfield .

 

3. Edwards .

 

4. Herrigel .

 

5. Slocum .

 

6. Woodman .

 

7. Locke .

👇محصولات تصادفی👇

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری مقاله بررسی علم آمار مقاله بررسی تأثیر موسیقی نظامی بر موسیقی ملی ایران مقاله ربا پروژه کارآفرینی شرکت فراورده های لبندیس