👈 فروشگاه فایل 👉

پاور پوینت هوش در مدیریت آموزش عالی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاور پوینت هوش در مدیریت آموزش عالی

این پاورپوینت در مقطع دکترا درست شده است از جمله کامل ترین آنها در زمینه ی هوش می باشد

ممکنست انسانها خیلی باهوش باشند و خیلی توانا برای انجام دادن کارهای بزرگ، اما نیروی تجمعی مغزی آنها به هدر میرود. بیائید به آن اینگونه فکر کنید: وقتی کارکنان هر روز صبح برای کار کردن میرسند، آنها با خود عدد معینی از بهره هوشی را همراه میآورند شامل هوش عملی ایشان و ظرفیت ذهنی یادگیری. وقتی که ما به آنها پولی میپردازیم، ما یک گزینه را در آن نمره IQ خریداری كرده ایم. در پایان هر روز ما می توانیم از آن نمره هوشی استفاده کرده باشیم یا آن را از دست داده باشیم. چند تا مدیر می توانند بگویند که آنها در حال استفاده از همه IQ ای هستند که برای آن پول میپردازند؟ 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اثر عوامل محیطی در رشد بازدهی محدودکننده در زراعت آفتابگردان بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر تشویق بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملكرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران بمب هسته ای