👈 فروشگاه فایل 👉

اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار-اُن در جمعیت دانش آموزی شهر یزد در سال تحصیلی 87-1386

ارتباط با ما

... دانلود ...

اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار-اُن در جمعیت دانش آموزی شهر یزد در سال تحصیلی 87-1386

اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی باراُن در جمعیت دانش آموزی شهر یزد در سال تحصیلی 871386

اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار-اُن در جمعیت دانش آموزی شهر یزد در سال تحصیلی 87-1386

­فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه............................................................................................ 4

بیان مسأله............................................................................... 5

اهمیت و ضرورت تحقیق....................................................... 6

اهداف پژوهش............................................................................ 7

- هدف كلی................................................................................. 7

- اهداف جزئی.......................................................................... 7

سؤالات پژوهش............................................................................ 7

فرضیه های پژوهش.................................................................. 8

تعریف متغیر............................. 8

- تعریف نظری.......................................................................... 8

- تعریف عملیاتی......................... 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه............................................................................................ 10

بخش اول: سوابق نظری....................................................... 10

تاریخچه طرح هوش هیجانی................................................ 10

تعاریف هوش هیجانی............................................................. 13

خصایصی كه هوش عاطفی را می سازند........................ 14

گستره هوش هیجانی............................................................... 15

هوش هیجانی و توانایی شغلی........................................ 15

هوش هیجانی و موفقیت زناشویی................................... 16

هوش هیجانی و اختلال های روانی................................ 16

هوش هیجانی و حافظه...................... 17

هوش هیجانی و آینده...................... 17

آموزش و پرورش و افزایش هوش هیجانی....... 17

نقش مدرسه در پرورش هوش هیجانی........... 19

هوش هیجانی از دیدگاه بار-اُن............. 20

مشخصات هوش هیجانی بار- اُن............... 21

حیطه های پرسشنامه هوش عاطفی بار-اُن...... 22

نحوه نمره گذاری پرسشنامه................ 23

معرفی سئوالات مربوط به هر مقیاس.......... 24

كلید نمره گذاری آزمون هیجان بهر بار-اُن.. 25

ارزیابی پرسشنامه هوش عاطفی بار-اُن....... 26

لزوم هنجاریابی پرسشنامه هوش عاطفی بار-اُن 26

بخش دوم: سوابق پژوهشی................... 27

پژوهش های خارجی......................... 27

پژوهش های داخلی......................... 33

فصل سوم: روش شناختی تحقیق

مقدمه................................... 40

روش تحقیق............................... 40

جامعه تحقیق............................. 40

نمونه تحقیق............................. 40

روش نمونه گیری.......................... 41

ابزار پژوهش............................. 41

روش اجرای تحقیق......................... 42

روش های تجزیه و تحلیل داده ها........... 42

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه................................... 45

1- ماتریس همبستگی سئوالات آزمون با هم و با نمره كل   46

2- ماتریس همبستگی خرده مقیاس ها قبل از تحلیل 46

3- محاسبه پایایی كل آزمون............... 51

4- تحلیل پایایی درونی مقیاس های پرسشنامه هوش هیجانی 52

5- شاخص های توصیفی خرده مقیاس ها و میانگین كل هوش هیجانی........................................ 53

6- ماتریس همبستگی كل خرده مقیاس ها با هم و با نمره كل   54

7- تحلیل عوامل به روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماكس    54

فرضیه های تحقیق......................... 55

نتیجه نهایی تحلیل پرسشنامه.............. 57

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه................................... 59

مروری بر تحقیق.......................... 59

بحث و نتیجه گیری........................ 60

پیشنهادات تحقیق......................... 61

- پیشنهاد به والدین..................... 61

- پیشنهاد به دانش آموزان................ 62

- پیشنهاد به معلمان..................... 62

- پیشنهاد به مسئولین آموزش و پرورش...... 62

- پیشنهاد برای تحقیقات آینده............ 63

محدودیت های تحقیق....................... 63

- محدودیت های تحت كنترل پژوهشگر......... 63

- محدودیت های خارج از كنترل پژوهشگر..... 64

منابع و مآخذ............................ 65

منابع فارسی............................. 65

منابع انگلیسی........................... 70

منابع اینترنتی.......................... 71

ضمائم................................... 72

معرفی نامه از دانشگاه...................

معرفی نامه از آموزش و پرورش.............

نمونه ای از پرسشنامه....................

نمونه ای از پاسخنامه....................

جدول ها و نمودارهای تحقیق...............

- ماتریس همبستگی سئوالات آزمون با هم و با نمره كل   

- ماتریس همبستگی خرده مقیاس ها قبل از تحلیل

- محاسبه پایایی كل آزمون................

- تحلیل پایایی درونی مقیاس های پرسشنامه هوش هیجانی 

- شاخص های توصیفی خرده مقیاس ها و میانگین كل هوش هیجانی

- ماتریس همبستگی كل خرده مقیاس ها با هم و با نمره كل  

- تحلیل عوامل به روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماكس

- خلاصه مطالعه سموعی 1382................

مقالات انگلیسی...........................

============================

چكیده

در دهه های اخیر ابعاد جدیدی از هوش به عنوان یكی از توانائیهای شناختی انسان شناسایی و مطرح شده است. یكی از مؤلفه های جدید هوش كه توجه شایانی را به خود جلب كرده و پژوهشهای مختلفی را رقم زده است “هوش هیجانی” است كه براساس سوابق موجود نخستین بار توسط داروین (1837) مطرح شده است. پس از بررسی های مختلف، جهت سنجش و راه اندازی این نوع هوش ، بار – اون (1988) پرسشنامه ای 117 ماده ای با مقیاس لیكرت تهیه كرده و این ابزار در تحقیقات مختلف مورد استفاده واقع شده است. به موازات معرفی این آزمون، مطالعات مختلف اعتباریابی این پرسشنامه در جوامع مختلف انجام شده است كه شاخص ترین آن مطالعه اعتباریابی سموعی (1382) بوده كه پس از بررسی های مختلف روان سنجی روی مواد پرسشنامه و بررسی روایی سازة آن، تعداد عباراتهای پرسشنامه به 90 سؤال و تحت 15 عامل تقلیل یافت. جهت بررسی ساختار عاملی پرسشنامه در جمعیت دانش آموزی دورة پیش دانشگاهی ناحیه دو یزد، فرم نود سؤالی این پرسشنامه در جمعیت 500 نفری اجرا و مورد بررسی قرار گرفت. پس از حذف پرسشنامه های ناقص، پاسخهای توصیفی یا عزت كرانه ای، حجم نمونه مورد بررسی به 470 نفر تقیلیل یافت. با بررسی های مختلف كه در فصل چهارم ارائه گردید، اهم نتایج به دست آمده به شرح زیر است:

ماتریس همبستگی عبارات و نمره كل نشان داد همبستگی پاسخ ها با هم نسبتاً پایین بوده و از این میان عبارتهای 1 ، 3 ، 13 ، 59 ، 65 و 88 دارای ضعیف ترین همبستگی درونی بوده است. در بررسی پایایی كل از توان 85/0 به دست آمده كه ضریب بالایی می‌باشد. در این مرحله عبارتهای 1، 3 ، 65 ، 21 ، 54 و 58 دارای همسانی درونی كمتری با سایر سؤالات بوده و از ادامه تحلیل حذف شدند. نتایج به دست آمده از تحلیل پایایی درونی خرده مقیاسها، ضرایب به دست آمده بین مقادیر 37/0 تا 64/0 متغیر می باشد. درمقایسه با نتایج تحلیل سموعی (1382)، برخی عبارات از مقیاسهای حل مسأله، استقلال، خودشكوفایی، خودآگاهی هیجانی، خوشبینی، مسئولیت پذیری اجتماعی و همدلی حذف شده است. پس از این، همبستگی همه خرده مقیاسها با نمره كل پرسشنامه دارای ضریب معناداری بوده است. در مرحله پایایی اعتباریابی آزمون ، پس از حذف سؤالات شماره های 1 ، 3 ، 13 ، 59 ، 65 ، 88 ، 21 ، 54 و 58 كه از مراحل قبلی حذف شده است،‌جهت بررسی روایی سازه از تحلیل مؤلفه های اصلی و چرخش واریماكس استفاده شد كه به دلیل همبستگی درونی ضعیف عبارتها و عدم همگرایی بین آنها جهت قرارگرفتن در عوامل مختلف، حتی پس از چرخش، برنامه SPSS از بارگذاری عبارتها تحت عوامل مختلف ناكام ماند كه دلایل روشن شناختی مختلفی برای آن در فصل چهارم ارائه شده است.

فصـل اول

طـرح تحقیـق

مقدمه

سالها تصور میشد كه هوش افراد[1]، موفقیت آنان را در زندگی تعیین می كند، مدارس برای ثبت نام دانش آموزان در برنامه های مختلف و همچنین شركتها و كارفرما پایان برای انتخاب افراد، از آزمون هوش استفاده می كردند. ولی در ده سال اخیر، محققان دریافته اند كه هوش بهر، تنها شاخص موفقیت افراد نیست. اكنون هوش هیجانی[2] است كه بعنوان شاخص دیگر موفقیت افراد محسوب می شود. (سموعی،1382).

هوش هیجانی، نوع دیگر باهوش بودن است و شامل درك احساسات خود، برای تصمیم گیری مناسب در زندگی است. هوش هیجانی توانایی كنترل حالتهای اضطراب آور و كنترل واكنش هاست. این به معنی پر انگیزه و امیدوار بودن به كار و رسیدن به اهداف است. بطور كلی، هوش هیجانی یك مهارت اجتماعی است، و شامل همكاری با سایر مردم، كاربرد احساسات در روابط و توانایی رهبری سایر افراد می باشد. (گلمن،1999)[3].

[1] - inTelligence QuoTient

[2] - EmoTional QuoTient

[3] - Goleman

...

اهداف پژوهش

الف) هدف كلی

هدف اصلی تحقیق هنجار یابی فرم كوتاه شده پرسشنامه هیجانی بار- اُن در جامعه دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی ناحیه ی دو آموزش و پرورش شهر یزد در سال تحصیلی 87- 1386 می‌باشد.

ب) اهداف جزئی  

مهمترین اهداف جزیی تحقیق به شرح زیر است:

- بررسی همبستگی مواد آزمون با هم و با نمره كل آزمون

- بررسی همبستگی خرده مقیاس های آزمون با یكدیگر

- بررسی پایایی پرسشنامه بار- اُن در جامعه مورد تحقیق

- بررسی پایایی خرده مقیاس های آزمون قبل از تحلیل

- بررسی پایایی خرده مقیاس های آزمون بعد از حذف سئوالات نامناسب

- بررسی شاخص های توصیفی خرده مقیاس ها و نمره كل آزمون

- بررسی امكان وجود ساختار عاملی جدید در جامعه تحقیق حاضر با توجه به داده های جمع آوری شده

- بررسی تفاوت هوش هیجانی پسران و دختران

- بررسی تفاوت هوش هیجانی دانش آموزان در رشته های تحصیلی مختلف

سئوالات پژوهش

1- آیا مواد آزمون دارای همبستگی معنادار با هم و با نمره كل آزمون هستند؟

2- آیا خرده مقیاس های آزمون دارای همبستگی درونی با یكدیگر هستند؟

3- آیا بر اساس پاسخ های افراد آزمودنی پرسشنامه بار- اُن در جامعه تحقیق دارای پایایی قابل قبول است؟

4- آیا خرده مقیاس های آزمون قبل از تحلیل به تفكیك دارای پایایی می باشد؟

5- آیا خرده مقیاس های آزمون بعد از حذف سئوالات نامناسب دارای پایایی می باشد؟

6- شاخص های توصیفی خرده مقیاس ها و نمره كل آزمون چیست؟

7- آیا ساختار عاملی جدیدی در جامعه تحقیق حاضر برای داده های جمع آوری شده وجود دارد؟

فرضیه های تحقیق

1- آیا بین هوش هیجانی دختران و پسران دانش آموز تفاوت وجود دارد؟

2- آیا بین هوش هیجانی دانش آموزان رشته های مختلف تفاوت وجود دارد؟

تعریف متغیر

هوش هیجانی

تعریف نظری: یك دسته از توانایی های غیر شناختی كه توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی افزایش می دهد. ( رشتی،1385).

تعریف عملیاتی: هوش هیجانی از لحاظ عملیاتی سازه ای است كه براساس نمره فرد در پرسشنامه هوش هیجانی بار- اُن مشخص می گردد.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اطلاعات جمعیتی کشور فرانسه مقاله شرح و توصیف انواع ابرها مقاله در خصوص توسعه سیبرنیک دست مصنوعی مقاله درباره حافظ پایان نامه پناهندگی سیاسی