👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت

بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت

بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت

چكیده................................ 2-1

مقدمه (بیان مسئله)................... 3

تاریخچه.............................. 18-4

بازنگری منابع موجود.................. 24-19

اهداف................................ 25

متغیرهای تحقیق....................... 26-25

جامعه مورد بررسی تجربی............... 27

روش كار انواع تحقیق.................. 29-27

یافته ها (جداول- نمودارها)........... 38-29

بحث.................................. 44-39

نتیجه گیری........................... 44

محدودیت ها و پیشنهادات............... 45

خلاصه انگلیسی......................... 47-46

مراجع................................ 54-48

============================

چكیده

دستگاههای فانكشنال و ثابت در مطالعات بسیاری جهت بررسی چگونگی نحوة عمل آنها در درمان ناهنجاریهای كلاسII مورد مقایسه قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه تعیین اثرات دستگاه Bionator  بر روی رشد مندیبل در 3 گروه متفاوت رشد صورتی می‌باشد. (Normal Bite Deep Bite , Open Bite) سفالوگرام لترال قبل و بعد از درمان 30 بیمار  ساله (7 دختر و 23 پسر ) دارای ناهنجاری كلاس II ، Div1 در سه گروه 10 نفری كه با دستگاه Bionator درمان شده بودند، بررسی شد. متغیرهایtoSN 1­ ، IMPA ، SNA ، SNB ، ANB ، طول فك بالا و فك پائین ، ارتفاع قدامی‌فوقانی صورت ، ارتفاع قدامی‌تحتانی صورت ، ارتفاع قدامی‌فوقانی صورت نسبت به قدامی‌تحتانی صورت ، ایندكس جارابك ، زاویه SN-MeGo ، آنالیز wits ، میزان اورجت و اوربایت در هر گروه قبل و بعد از درمان اندازه گیری شد. جهت تحلیل نتایج از آزمونهای آماری ANOVA , Paired T Test ، كروسكال والیس ، آزمون رتبه ای ویلكاكسون و آزمون مان‌ویتنی استفاده شد. بزرگنمایی اندازه های خطی محاسبه گردید. تغییرات متغیرها در 3 گروه مقایسه و معنی دار بودن آنها با آزمونهای

ANOVA, Paired T Test ، كروسكال والیس ، آزمون رتبه ای ویلكاكسون و آزمون مان‌ویتنی سنجیده شد. سن بیماران در 3 گروه درمانی تفاوت معنی داری نداشت. در هر 3 گروه SNA و ANB كاهش ، ایندكس جارابك افزایش، اورجت كاهش نشان داد كه از نظر آماری معنی دار بود.

شاخص Wits افزایش، تمایل اینسایزور بالا كاهش ، طول فك پائین و بالا و تمایل دندانهای قدامی‌پائین افزایش و اوربایت كاهش نشان داد كه از نظر آماری معنی دار نبود.

در درمان ناهنجاری كلاس II تغییرات هم بصورت دنتال و هم بصورت اسكلتال مشاهده شد ولی تغییرات دنتال در زاویه IMPA و تغییرات اسكلتال بصورت افزایش ایندكس جارابك مشاهده شدند.

دستگاه Bionator با توجه به كاهش میزان اورجت و زاویه ANB و تصحیح رابطه مولرها در تصحیح كلاس II اسكلتال بیماران هر سه گروه موفق بود.

به عنایت تغییرات متغیرهای عمودی رشد فك پائین (كه در این مطالعه SN-MeGo ، ایندكس جارابك و نسبت ارتفاع قدامی‌فوقانی به قدامی‌تحتانی صورت می‌باشند ) می‌توان به نفع بیمار Bionator را برای هر سه مورد رشد فك پائین بكار برد، ولی در میزان ریلیف كردن یا نكردن آكریل، كنترل بیماران و توجه به مدت زمان نگاهدارنده دستگاه پس از كسب اهداف درمانی دقت نمود.

...

مقدمه

مطالعات مقایسه ای بسیاری برای درمان ناهنجاری كلاس II توسط دستگاههای ثابت و انواع متفاوت دستگاههای فانكشنال در سنین رشد انجام شده است. در بیشتر این مطالعات نوع  دستگاهها، نمونه گیری، زمان درمان و پیگیری بیماران با یكدیگر تفاوت دارد.

عده ای جهت مقایسه از دستگاه ثابت Edge wise , light wire(5،1) و عده ای از دستگاه Begg (7،6) و از دستگاههای فانكشنال مثل فرانكل،(5،4،2،1)  Herbst (7) و اكتیواتور(8،5) استفاده نموده اند و عده ای دیگر دستگاههای خارج دهانی(10،9،2) و یا كلاس II الاستیك(7،2) را با دستگاههای فانكشنال مقایسه كرده اند.

در مطالعات فوق تغییرات درمانی توسط سفالوگرام لترال بررسی شده است(7،6،5،3،2،1). عده ای تغییرات را بیشتر دندانی و عده ای تغییرات را اسكتال مشاهده كرده اند(14،9،1).

در این مطالعات مقایسه ای انجام شده به دستگاه Bionator اشاره ای نشده است. به همین جهت در این تحقیق  در نظر است  سفالوگرام لترال بیماران دارای ناهنجاری كلاس II  كه با استفاده از دستگاه فانكشنال Bionator در سه گروه رشدی Open Bite , Deep Bite , Normal Bite درمان شده‌اند بررسی شده ، تغییرات دندانی و اسكلتال آنها مقایسه شود.

تاریخچه

آقای Kingsley كه یكی از ارتودنتیست امریكایی در سال 1879 با ابداع اولین دستگاهی كه مندیبل را به سمت قدام موقعیت می‌داد، مشهور شده است، به هر حال اكثراً معتقدند اولین دستگاه فانكشنال متحرك یعنی monobloc در سال 1902 در فرانسه توسط Robin اختراع شد. سه سال بعد در كنگره دندانپزشكی در برلین Horbst یك دستگاه ثابت pin and tube را برای قرار دادن مندیبل در موقعیت قدامی‌معرفی نمود. معروفترین دستگاه فانكشنال Activator به طور مستقل توسط Andresen در دانمارك در سال 1908 ساخته شد و بعداً در نروژ توسط همكار وی Hauple اصلاح گردید. ابتكاری جدیدتر در طراحی دستگاه فانشكنال در آلمان توسط Frankel ارائه  شد و در سال 1966 معرفی گردید. این طرح دستگاهی منحصر بفرد بود چرا كه اساساً  tissue-borne بوده و جای تكیه بر دندانها به طور عمده در وستیبول بر روی بافتها تكیه داشت. متعاقب معرفی این دستگاه، طرحهای اصلاح شدة بیشماری از دستگاههای متحرك فانكشنال ارائه گردید. تمام این دستگاهها مندیبل را در موقعیت قدامی‌تحتانی قرار داده و با این هدف كه فشاری كه توسط عضلات و بافت نرم برای reposition نمودن فك به سمت عقب و موقعیت اولیه خودش اعمال می‌شود رشد فك را به منظور تصحیح مشكل كلاس II  اسكلتال اصلاح می‌كند.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پرسشنامه ادارک از عدالت توزیعی و رویه ای پاورپوینت متون روانشناسی به زبان خارجی 1 طرح توجیهی تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک طرح توجیهی روغن زیره مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اضطراب اجتماعی ( فصل دوم پایان نامه )