👈 فروشگاه فایل 👉

نقش گردشگری در اقتصاد و چالش های توسعه آن در ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

نقش گردشگری در اقتصاد و چالش های توسعه آن در ایران

نقش گردشگری در اقتصاد و چالش های توسعه آن در ایران

نقش گردشگری در اقتصاد و چالش های توسعه آن در ایران

چكیده :

بررسی سیاست های دولت و دستگاههای مرتبط در خصوص صنعت گردشگری در برنامه ی سوم توسعه اقتصادی ، فرهنگی، با هدف ارائه الگویی که در قالب آن نظام سیایت گذاری کارآمدی که به توسعه ÷ایدار صنعت گردشگری کشور بیانجامد ضرورت اصلی تحقیق حاصل به شمار می رود .

توسعه گردشگری منضمن استفاده از منابع ، هدایت سرمایه گذاری ها ، سمت گیری ÷یشرفت فناوری و تغییر ساختاری و نهادی است که با نیازهای حال و آینده ی بشر سازگار می باشد .

واژه های کلیدی :

گردشگری ، توسعه ی اقتصادی 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله نقش زن دراداره آموزش عالی در پرو پرسشنامه جانشین پروری کارآفرینی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی شرق بررسی اپیدمیولوژیک ترس و اضطراب در نوجوانان استفاده بهینه از منابع مالی و حداکثر کردن ثروت