👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه هیدرولوژی اقلیم منطقه سبزوار

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه هیدرولوژی اقلیم منطقه سبزوار

دانلود پایان نامه هیدرولوژی اقلیم منطقه سبزوار ، بررسی زمین شناسی و آب و هوای سبزوار و هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی سبزوار

فهرست

پیشگفتار

فصل اول: نکاتی چند راجع به تحقیق

انگیزه و انتخاب موضوع

طرح مسئله

فرضیه ها

مطالب مورد مطالعه

روش تحقیق

فصل دوم: تشریح خصوصیات منطقه مورد مطالعه

موقعیت و وسعت

آب و هوا

هیدرولوژی

زمین شناسی

منابع اراضی و خاک

تیپ کوهستان ها

تیپ تپه ها

تیپ فلاتها و تراسهای فوقانی

تیپ دشتهای دامنه

تیپ دشتهای روخانه ای

تیپ دشتهای سیلابی

تیپ واریزه های بادبرنی سنگریزه دار

تیپ آبروفتهای بادبزنی شکل سنگریزه دار

تیپ اراضی متفرقه

کشاورزی

تیپ گیاهی

فصل سوم: موقعیت و زمین شناسی سبزوار و دشتهای آن

موقعیت سبزوار

موقع ریاضی

موقع نسبی

موقعیت دشت جوین

موقع ریاضی

موقع نسبی

ائوسن

اتولیکوسن

میوسن

فصل چهارم: آب و هوا

توده های هوا مؤثر در منطقه

توده هوای مدیترانه

توده هوای پر فشار سیبری

توده های شمالی و غربی

توده های خزری

تیپ اقلیم مورد مطالعه

روش دمارتن

عناصر اقلیمی

شمار روزهای یخبندان

تعداد ساعات آفتابی

رطوبت نسبی

باد

بارندگی

فصل پنجم: ژومرفولوژی شهرستان

تأثیر فرایندهای درونی و بیرونی در مرفولوژی منطقه

فرایندهای دروزنی (تکتونیک و ساخمان زمین)

فرایندهای بیرونی

واحدهای ژئومرفولوژی منطقه

واحد کوهستان

قلل فرسایش یافته

واحد تپه ماهوری

واحدهای مخروطه افکنه ای

واحد دشت

فصل ششم: هیدرولوژی آبهای سطحی شهرستان

مقدمه

حوضه آبریز دشت سبزوار

کال انجمنه

کال ششتمد

رودخانه کیذور

رودخانه رودآب سبزوار

رودخانه سلیمانیه

رودخانه شمس آباد

رودخانه گزوا

رودخانه بالش آباد

رودخانه دلبر

رودخانه ریوند

رودخانه کراب

رودخانه بفره

روخانه مهر

رودخانه استر بدر

رودخانه کال شور سبزوار

رودخانه سنگرد

حوضه آبریز دشت جوین و سلطان آباد

مقدمه

رودخانه جوین (کالشور جوین)

رودخانه مشکان

رودخانه سرولایت (نشیب)

رودخانه کایستان

رودخانه ترسک

رودخانه ارگ

فصل هفتم: هیدرولوژی آبهای زیرزمین شهرستان

مقدمه

دشت سبزوار

چاه ها (عمیق و نیم عمیق)

قنوات

چشمه ها

نتیجه

دشت جوین

چاهها (عمیق نیم عمیق)

فصل هشتم: چگونگی بهره برداری و کیفیت منابع آن شهرستان

تأثیر سازنده ها در منابع آب دشت جوین داورزن سبزوار

خصوصیات لایه های آبدار در سه دشت

مطالعات ژئوفیزیک و چاههای اکتشافی

ضرائب هیدرودینامیکی

بررسی نقشه های کم عمق و تراز آب زیر زمینی

بهره برداری از منابع آب زیر زمینی

حداکثر ظرفیت مجاز بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در دشت سبزوار

کیفیت آب در سطح شهرستان

طبقه بندی آب از نظر کشاورزی

طبقه بندی آبهای منطقه ای از نظر شرب

دشت جوین

آبهای شرب حد فاصل ایستگاه سبزوار تا ایستگاه راه آهن بیهق

آبهای شرب حد فاصل ایستگاه بیهق تا نقاب

آبهای شرب حد فاصل ایستگاه نقاب تا سنخواست

دشت سبزوار

آبهای نواحی جنوب سبزوار

آبهای نواحی شمالی غرب سبزوار

آبهای سبزوار و شرق سبزوار

دشت داورزن

علل شوری آب شهرستان سبزوار

مسئله تهاجم آبهای شور زیرزمینی به سفره آب شیرین

تغییرات سطح آب در شهرستان سبزوار

نتیجه گیری

فصل نهم: ارزیابی منابع و مسائل آب شهرستان

ارزیابی منابع آب زیرزمینی دشت سبزوار

جریان آب زیرزمینی ورودی از سفره

جریان آب زیرزمینی خروجی از سفره

برداشت از سفره آب زیرزمینی

تبخیر از سطح سفره

تغذیه سفره ناشی از سیلابهای ورودی

تغذیه از آب برگشتی کشاورزی

زهکشی از سفره آب زیرزمینی

ارزیابی منابع آب زیرزمینی دشت جوین

نفوذ در ارتفاعات

نفوذ در دشت توسط باران

نفوذ جریانهای سطحی و سیلابی

نفوذ آب آبیاری

نفوذ فاضلاب

تخلیه از منابع آب زیرزمینی

ارزیابی منابع آب زیرزمینی دشت داورزن

نفوذ آب در ارتفاعات

نفوذ باران در دشت

نفوذ جریانهای سطحی

مقداری آب نفوذی از طریق آبیاری

نفوذ فاضلاب

وضعیت جریان خروجی دشت

نتیجه و پیشنهاد

فصل دهم: طرحهای عمرانی (طرحهای تغذیه مصنوعی و سدها)

کاربرد تغذیه مصنوعی

روشهای تغذیه مصنوعی برای منطقه

روش مستقیم یا تزریق

روش غیرمستقیم یا نفوذ و اداری

پخش سیلاب

روش تغذیه حوضچه ای

بهسازی و اصلاح بستر رودخانه ای

گودالهای طبیعی و مصنوعی

سدهای تغذیه

خاکریزهای هلالی

ایجاد بانکت (چاله های کوچک)

ویژگیهای تغذیه مصنوعی در مناطق خشک و نیمه خشک

خصوصیات طرحهای پیشنهادی تغذیه مصنوعی

طرحهای تغذیه مصنوعی

محل تغذیه

روش تغذیه

طرح تغذیه مسیل خسروجرد

طرحهای عمرانی کوچک تغذیه در شمال دشت

طرح عمرانی مسیل رودخانه سنگرد

طرح تغذیه رودخانه جوین

ظرفیت طرح

روش تغذیه

محل تغذیه

فصل یازدهم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری مطالعات

دشت سبزوار

دشت جوین

پیشنهادات

دشت سبزوار

دشت جوین

دشت داورزن

فصل دوازدهم: پیوستها

منابع مورد استفاده

جداول و نمودارها

نقشه

=================

هیدرولوژی اقلیم سبزوار

آگهی از کم و کیف منابع آب کشور و چگونگی تحولات آتی در تقاضا برای آب و خدمات وابسته به آب، از پیش شرط های اصلی و اساسی برای برنامه ریزی و مدیریت معقول منابع آب محسوب می شود. افزایش و تشدید تقاضا برای آب و خدمات مربوط به آن، تنزل کنترل کیفیت منابع آب سطحی زیر زمینی و هم چنین تخریب محیط زیست که بر اثر شهرنشینی و صنعتی شدن و تحول در کاربرد اراضی ایجاد گردیده و شتاب می گیرد، منابع آب موجود هر کشور را حت فشارهای فزاینده قرار داده و مدیریت معقول و منطقی آن بسیار دشوار و پیچیده تر از سابق نموده است. بحران آب در سطح بین الملل از مدتهای قبل به طور جدی توسط سیاست گذاران و متخصصین آب را به خود جلب نموده است. اثرات نامطلوب زیست محیطی در اثر تجمع گازهای گلخانه ای در جو سبب گرم شدن زمین و تغییر توزیع زمانی و مکانی بارش گردیده و منطق گرم و خشک با کاهش قابل توجه منابع آب رو به رو خواهند شد که متعاقب آن فاصله زمانی بین وقوع و شدت خشکسالی ها و سیلابها تغییر می یابد به طور کلی اثرات متقابل توسعه و محیط زیست افزایش جمعیت و ضرورت حفظ امنیت غذایی چالش های مهمی در عرصه مدیریت عرضه و تقاضای آب کنترل آلودگی منابع آب، مدیریت مقادیر جدی و بحرانی و مدیریت آبهای مشترک به وجود آوره است. برای رویارویی و دستیابی به راه کارهای مناسب جهت غلبه یا مهار بحران آب نیاز به آمار و اطلاعات از وضعیت موجود و روند گرایش مسلط حاکم می باشد. ارزیابی منابع آب از می توان یکی از مهمترین اقدامات دانست که برای افزایش آگاهی و شناخت درباره شرایط منابع آب کشور انجام می پذیرد. از این رو نتایج این گونه بررسی ها در برنامه ریزی و مدیریت درست منابع آب فوق العاده مؤثر و سودمند است . ارزیابی منابع آب در سطح ملی با توجه به حجم اطلاعات و آمار جمع آور شده با تکیه بر اطلاعات محدود و شیوه های قدیمی پردازش اطلاعات مشکل بوده و قطعاً جوابگوی حل معضلات موجود نمی باشد و ضرورت ایجاد سامانه نوین بانکهای اطلاعات و تحلیل های منطقه ای را ایجاب می کند. با توجه به گسترش روزافزون جمعیت، به ویژه در شهرها که تغییر در الگوهای اقتصادی را به بار می آورد و همچنین بروز تغییر در روند مصارف عمومی کشور، نیاز به ذخیره سازی و مهار آب ها از طریق سدسازی در ابعاد فزاینده ای محسوس تر می گردد. (45) با توجه به اینکه بارش میانگین سالیانه جهان 840 میلی متر و بارش میانگین سالیانه ایران 260 میلی متر پس ایران حدود 30 درصد بارش جهانی را داراست ، و هم چنین بارش متوسط قاره آسیا 732 میلی متر که ایران 33 درصد بارش آسیا را داراست.

هیدرولوژی

بیش از 98/5% از منطقه مورد مطالعه در حوزه آبریز کویر مرکزی شده است. این حوزه از شمال به ستیغ ارتفاعات کور خود، آلاداغ و بینالود از حوزه آبریز رودخانه اترک و کشف رود، از شرق و جنوب به تیغ ارتفاعات یال پلنگ و چهل تن و کوه جام از حوزه آبریز جامرود و کویر نمک و از جنوب و جنوب غربی به بلندیهای کوه سرخ و کوههای شتری از حوزه آبریز کویر نمک محدوده اجرای طرح شناخت منطقه سبزوار واقع می شوند. این سه دشت از دشتهای مهم و بزرگ استان خراسان هستند که آب زیرزمینی استحصالی از این دست ها قابل توجه است و در اقتصاد کشاورزی استان نقش مهمی ایفا می کنند. در جدول شماره 6 مشخصات دشتهای فوق و منابع آبی آن ذکر شده است

...

ارزیابی منابع آب زیر زمینی دشت سبزوار

به منظور دستیابی به راه حل مناسب جهت استفاده بهینه از منابع آب و تقویت سفره آب زیر زمینی دشت سبزوار، مجموعه ای از عوامل مختلف مطالعه شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

95 درصد از منابع مورد نیاز، از آب زیر زمینی تأمین می شود. تمامی آب شرب شهر سبزوار از منابع زیرزمینی شهر ومناطق اطراف تهیه شده و وابستگی مستقیم به منابع زیر زمینی دارد. برداشت بی رویه از منابع آب زیر زمینی علاوه بر اینکه موجب کاهش ذخایر زیر زمینی شده پیشروی آب تحت الارضی شور به طرف سفره های شیرین را نیز باعث گردیده و خطرات ناشی از شوری آب، عامل تشدید کننده مهاجرت می باشد. متأسفانه آمار موجود درباره وضعیت منابع آب این دشت خیلی دقیق نیست، بر اساس مطالعات جامع آب کشور برداشت از منابع زیرزمینی حدود 339 میلیون متر مکعب در سال می باشد. براساس مطالعات اقتصادی، اجتماعی در فاصله سالهای 65 تا 1370 هجری شمسی تعدادی از روستاهای منطقه خالی از سکنه شده با اینکه رشد جمعیت در اکثر نقاط کشور مثبت بوده، در تمام دهستانهای دشت سبزوار رشد جمعیت منفی بوده است.

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق داشتن فرزندان خلاق مقاله علل و عوارض آلزایمر و موسیقی درمانی آلزایمر تحقیق خنك سازی دمابرقی ترموالكتریك پروژه کارآفرینی تولید نخ متوسط و ضخیم از ضایعات نساجی(با ظرفیت 150 تن در سال) پژوهش نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی ازدیدگاه قرآن و سنّت و علم