👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه مالی-گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاک صحرا (سهامی خاص)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه مالی-گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاک صحرا (سهامی خاص)

پروژه مالیگزارش طراحی نظام های مالی شركت خاک صحرا (سهامی خاص)

پروژه مالی-گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاک صحرا (سهامی خاص)

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

بخش اول :

 

    مدیریت و وظایف آن  

1

بخش دوم :

 

    طرح حسابداری مالی

11

    طرح دریافت  و پرداخت

47

    آیین نامه تنخواه گردان

57

بخش سوم :

 

     طرح سیستم حقوق و دستمزد

69

     طرح مجوزهای مالی

86

مقدمه:

- مدیریت دانش و چگونگی اداره و هدایت یك سازمان برای رسیدن به اهداف آن است. بنابراین، هدف مدیریت دستیابی به نتایج مطلوب در جهت تحقق بخشیدن به هدف های سازمان است.

- برای دست یابی به این هدف، مدیریت میبایست وظایف كلی زیر را انجام دهد:

برنامه ریزی

سازمان دهی

تصمیم گیری

ایجاد هماهنگی

كنترل

انجام وظایف بالا را تنها مسئولیتی كه با سمت “ مدیر “ در سازمان فعالیت میكنند، بر عهده ندارند. در واقع این وظایف در سطوح مختلف سازمان به درجات وجود دارد و تقسیم می گردد.

مقدمه

1-دربسیاری مواردبنابرضرورت های عملیاتی ،انجام مخارج جزیی وپاره ای پرداخت های به فروشندگان كالاویاعرضه كنندگان خدمات،به صورت مستقیم صورت می گیرد0 به دلیل تعدد دفعات وقوع اینگونه هزینه ها وبه منظور ایجادسهولت وتسریع درامرفوق وجلوگیری ازبروزوقفه درعملیات جاری ،این قبیل پرداخت ها ازمحل وجوه تنخواه گردان ها حسب موردانجام می گیرد.

 

 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق در مورد خمیر بیسکویت مقاله بررسی دیدگاه ناصر خسرو در مورد دنیا و بازتاب آن در اشعار وی گزارش كاراموزی پتروشیمی شرح پروسس واحد وینیل استات پایان نامه بررسی برخی آراء مفسرین شیعه و سنی در مورد سوره مباركه غاشیه پژوهش با موضوع گردشگری