👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق كنترل از راه دور از طریق مادون قرم

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق كنترل از راه دور از طریق مادون قرم

تحقیق كنترل از راه دور از طریق مادون قرم

تحقیق كنترل از راه دور از طریق مادون قرم

مقدمه ......................................... 1

اشعه مادون قرمز و نحوه آشكار سازی آن........... 2

كاربرد مادون قرمز در صنعت ..................... 10

دیودهای مولد اشعه مادون قرمز .................. 13

منبع تغذیه .................................... 15

یكسو كننده ها.................................. 16

رگولاتورها...................................... 20

رله............................................ 26

اسیلاتور........................................ 28

شماتیك مدار ................................... 40

فیبر مدار چاپی ................................ 43

ضمیمه ......................................... 44

منابع و مآخذ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

مقدمه

با توجه به اینكه كنترل به وسیله مادون قرمز در كنترل پروسه های صنعتی نقش مهمی را ایفا می نماید و از آن معمولاً برای تشخیص عبور جسم استفاده می شود. پروژه خود را در زمینه كنترل به وسیله مادون قرمز ارائه می نمایم.

من بر این باورم كه كار با كاستی نواقص همراه است، امیدوارم كه در این پروژه مورد توجه خواننده قرار گیرد. همچنین از كسانی كه می توانند در رفع این نواقص كمك نمایند، خواهشمندم كه موضوع مورد نظر را به Email زیر ارسال نماید.

Email : www.khoyyaat.nee@yahoo.com

لازم می دانم از مهندس امام حسینی و مهندس خواجه منصوری تشكر به جا آورم كه در اتمام این پروژه با اینجانب همكاری تام نمو ده اند.

اشعه مادون قرمز

مادون در لغت به معنای زیر دست و قرمز به معنای هر چه به رنگخون باشد، است. پس میتوان گفت كه مادون قرمز اشعه بسیار ریز و قرمز رنگ است. اشعه مادون قرمز یا فرو سرخ ، انرژی الکترومغناطیسی است که برای چشم انسان نامرئی است و در طیف الکترومغناطیسی ، بین امواج رادیویی و نور مرئی قرار دارد و با سطوح انرژی اتمی ارتباط دارد. این اشعه که در نور خورشید و منابع مصنوعی وجود دارد، اگر توسط ماده جذب شود، آن را گرم می‌کند.

كشف هرسل اولنگام در ایجاد پدیده‌ای كه ما آن را طیف الكترومغناطیسی مینامیم. نور مرئی و پرتوهایمادون قرمز دو نمونه اشكال فراوانی از انرژی هستند كه توسط تمام اجسام موجود درزمین و اجرام آسمانی تابانده میشوند. مادون قرمز در طیف الكترومغناطیسی دارایمحدوده طول موجی بین 78/0 تا 1000 میكرو متر است. تنها با مطالعه این تشعشعات است كه می توانیم اجرام آسمانی را تشخیص و تمیز دهیم و تصویری كامل از چگونگی ایجاد جهانو تغییرات آن بدست آوریم. در سال 1800 سر ویلیام هرشل یك نمونه نامرئی از تشعشعاترا كشف كرد كه این نمونه دقیقا زیر بخش قرمز طیف مرئی قرار داشت. او این شكل ازتشعشعات را مادون قرمز نامید.

سیر تحولی و رشد  

Greathouse  و همكارانش طی مطالعه‌ای تاثیر لیزر مادون قرمزرا به انتقال عصبی ، عصب رادیال بررسی كردند. زمان تاخیر ، دامنه پتانسیل عمل و دما، متغیرهای مورد آزمایش مشاهده نشد.Lynn Snyder و همكارانش اثر لیزر كم توان هلیوم - نئون را بر زمان تاخیر شاخه حسی عصب رادیال در دو گروه لیزر و پلاسبو بررسینمودند و مشاهده كردند كه در گروه لیزر ، افزایش معنی دارا در زمان تاخیر حسی پس ازبكارگیری لیزر ایجاد گردیده است.

Bas Ford  و همكارانش طی مطالعه‌ای اثرلیزر كم توان هلیوم - نئون را بر شاخه حسی اعصاب رادیال و مدین بررسی كردند. هیچاختلاف معنی داری در دامنه پتانسیل عمل ، زمان تاخیر و دما ساعد بعد از بكارگیریلیزر مشاهده نشد.Baxter و همكارانش افزایش معنی دار در زمان تاخیر عصب مدین بعد ازبكارگیری لیزر گرارش كردند. Low و همكارانش كاهش دما را به دنبال تابش لیزر كم توانمادون قرمز دیدند.

گسترده اشعه مادون قرمز

منطقه اشعه مادون قرمز بین طول موجهای 0.8 میکرومتر (که حد نور مرئی است) و 343 میکرومتر قرار دارد.

در اشعه مادون قرمز طول موجهای کوتاهتر از 1.5 میکرومتر از پوست می‌گذرند و بقیه جذب شده و تولید حرارت می‌کنند. اشعه مادون قرمز را به دو قسمت تقسیم می‌کنند:

طول موجهای بین 0.8 میکرومتر تا 4 میکرومتر.

· طول موجهای بلندتر از 4 میکرومتر که اغلب بوسیله مواد جذب می‌شوند، بخصوص طول موجهای بلندتر از 10 میکرومتر بوسیله هوا کاملا جذب می‌شوند.

جذب اشعه مادون قرمز

· آب یکی از مواد خیلی جاذب اشعه مادون قرمز است. محلول نمک طعام در حدود 20 برابر آب خالص اشعه را جذب می‌کند.

شیشه معمولی برای اشعه مادون قرمز بلند به کلی غیر قابل نفوذ است و مورد استفاده آن در ساختن گلخانه‌ها برای حفظ گلها از سرما به سبب همین خاصیت است.

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق شیوه ها و مبانی نظری کاهش تصدی گری خدمات پشتیبانی دانشگاه علوم پزشكی تحقیق سنسور و اهمیت كاربرد آن توجه به خط و نوشتار و اهمیت آن گزارش كارآموزی عمران-اداره كل نوسازی مدارس استان گلستان معماری مسجد جامع كبود تبریز