👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق جنبشهای اسلامی معاصر

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق جنبشهای اسلامی معاصر

تحقیق جنبشهای اسلامی معاصر

جنبشهای اسلامی معاصر

مقدمه................................ 1

فصل اول:

مصر مهد بنیاد گرایی اسلامی............ 2

نمونه هایی از پی آورد انقلاب ایران در مصر   8  

فصل دوم:

الجزایر.............................. 14

مراكش................................ 17

سودان................................ 21

لیبی................................. 22

تونس................................. 24

نتیجه گیری........................... 25

فصل سوم:

فهرست منابع و مآخذ   26

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

مقدمه:

 اصولاَ بینش‌های بنیادی و اجتماعی كه در یك جامعه پدید می‌آید. تحولات زیادی در سطوح مختلف آن جامعه بوجود آورد. در میان كشورهای اسلامی این تأثیر‌پذیری بیشتر است. شاید بدلیل مشتركات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است كه میان این كشورها وجود دارد. از میان كشورهای اسلامی،‌ كشور ما ایران،‌؟ زیادی در انتظارات بسیاری از كشورهای اسلامی گذاشته است. در حقیقت باید گفت انقلاب اسلامی ایران الگویی برای بسیاری از بینش‌های اسلامی شد.

محور مورد بررسی‌ها در این تحقیق تأثیری است كه كشورهای شمال آفریقا ( الجزایر- مراكش – سودان ـ‌لیبی و تونس) از انقلاب اسلامی ایران پذیرفتند. در این میان تأكید عمدة‌ ما بر تحولات ؟ اجتماعی كشور مصر است كه اهمیت بیشتری دارد. همچنین در این تحقیق كشورهای شمال آفریقا بصورت Case Study  مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در واقع سعی شده است با توجه به گستردگی موضوع: از یاوه‌گویی و مطالب زاید مربوط به موضوع مورد بررسی جلوگیری شود.

«فصل اول»

 وقوع انقلاب اسلامی در ایران مهمترین عامل رشد فزاینده گروههای اسلامی در جهان عرب دهة‌1980 است. گرچه جنبش اسلامی با تأسیس اخوان المسلمین توسط حسن‌البنا در 1928 به شكل سازمانی در مصر و دیگر كشورهای عربی شروع به رشد كرد اما سركوب این سازمان توسط رژیمهای عرب و علاوه بر آن خط مشی ملاحظه كارانه رهبران آن در قبال قدرت سیاسی حاكم از جاذبیت جنبش اخوان المسلمین كاست.

وجود انشعاب‌ها و شكاف‌های متعدد در اخوان المسلمین و ظهور جریان‌های نوپای اسلامی از میان آنها این مسئله را ثابت می‌كند كه جوانان طرفدار گرایش اسلامی با تأثیر پذیرفتن از الگوی انقلاب ایران روش قهر‌آمیز در برابر رژیمهای حاكم را در پیش گرفتند.

وقوع انقلاب اسلامی در ایران و ظهور گروههای اسلامی در سراسر جهان اسلام در دهة‌ 1980 باعث شد تا محققان و روزنامه نگاران ، كتابها و مقالات متعددی پیرامون رستاخیز اسلامی معاصر و جنبش‌های اسلام‌گرا به رشتة‌ تحریر درآورند.

مصر مهد بنیادگرایی اسلامی

جنبش اخوان المسلمین اصولاَ باید زائیدة‌ اوضاع سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر مصر در پی و از سویی دیگر بر یك ؟ مسلمانان در برابر استعمارگران غرب كه كشورهای اسلامی را مورد تجاوز قرار داده است. دوره‌ای كه اصول قرآن مورد ملاحظه قرار می‌گرفت و اسلام تنها ملیت محسوب می‌شود. به نظر او بین جوامع كنونی اسلامی و اسلام واقعی فاصله‌ای بود كه این فاصله موجب عقب ماندگی امت یا جامعه مسلمانان شده بود. همچنین او معتقد بود كه مإموریت اخوان المسنلیمن این است كه انسان ةا را به سوی حقیقت هدایت كند ،‌ابناء بستر را به راه خدا فراخوانده و تمامی جهان را با نور اسلام روشن نماید.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فصل اول کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه نارسایی هیجانی پروژه کارآموزی سنگهاي ساختماني (مرمريت و گرانيت) بررسی‌ وضعیت‌ بازار رسانی‌ و بازاریابی‌ زیره و زرشک بررسی کارایی پراکسید هیدروژن و پراکسید هیدروژن – نانو ذرات آهن صفر در حذف رنگ Acid Red 18 از فاضلاب سنتتیک