👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود تحقیق ابن خلدون

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق ابن خلدون

دانلود تحقیق ابن خلدون

ابن خلدون

قسمتهایی از متن:

به بررسی دیدگاه علامه ی مغرب عبدالرحمن بن محمد معروف به ابن خلدون می پردازیم. او در سال 732 هجری در تونس متولد گردید و در سال 808 هجری از دنیا رفت. جدش خالد بن عثمان بود و به رسم متداول احترام در مغرب، با افزودن « واو و نون » به آخر اسم به ابن خلدون مشهور گردید.

در كودكی قرآن را در نزد پدرش كه اولین معلم او بود، آموخت. ضمن آنكه در محضر برخی از دانشمندان آن دوران تلمذ نمود كه به نام ایشان و مهم ترین كتاب های فرا گرفته در محضرشان اشاره كرده است، اما به سبب هجرت دانشمندان و ادباء از تونس به جهت انتشار وبا در سال 750 هجری به شكلی زود هنگام در هجده سالگی از تحصیل باز ماند. از این رو به كارهای عمومی و سیاست در كنار استمرار بر مطالعه، نگارش و آموزش پرداخت. اولین كار او سمت « كتابت العلامه » یا دیوان رسائل در تونس بود. سپس عهده دار مناصب گوناگونی در مناطق مختلفی شد و در كوران دسیسه هایی قرار گرفت كه گاه خود نیز در آنها مشاركت می نمود.

برخی از مورخان بر این باورند كه ابن خلدون فرزند زمانه ی خویش است. لذا جایز نیست كه ما او را قهرمانی جدا از شرایط زمانه و میراث فكری عصرش در نظر آوریم. بنا بر اعتقاد ایشان، او از كوشش های مورخان پیشین به ویژه زمانی كه اندیشه ی تاریخی را از اتكا بر ( صرف ) امر منقول خارج ساخته و به افق هایی از چند فرهنگ در تمدن های بشری پیوند می دهد، بهره برده است. چه آنكه تعلیل عقلی از منابع تاریخی از دوران مسعودی موجود است. [1]

ما مخالف این بیان به شكل عام آن هستیم. با این باور كه عبدالرحمن بن خلدون پدیده ای فراتر از دوران خود بوده است. او در چهارچوب عصر خویش خوش درخشید و بسان درخشش خورشیدی پیش از غروب مرحله ای از مراحل تمدن بود. لذا با نظر علامه مالك بن نبی موافقیم كه عصر ابن خلدون در سطح او نبوده است. چه اگر این امر محقق می گردید، مقدمه ی ابن خلدون به نقطه ی عطفی در مسیر ایجاد فرهنگ اسلامی مبدل می گشت. ...

...

ابن خلدون از خلال نظریه ی خود در تفسیر تاریخ ، با صرف نظر كردن از دهها نظریه و دیدگاه جزئی موجود در آن، به چند قانون می رسد كه جوهر نظریه ی او درباره ی تمدن است:

1. تطور تاریخ تابع تدافع، برخورد و درگیری است.

2. عصبیت دینی و قبیله ای نقشی اساسی در برپایی دولت دارند.

3. تمدن همانند موجودی زنده بوده و تطور آن از بادیه نشینی آغاز و به شهرنشینی وارد شده و سرانجام به اضمحلال می رسد.

4. وضعیت دولت ها همانند وضعیت افراد است. به این معنا دارای دوره ای از حیات بوده كه به مرگ منتهی می شود.

5. عوامل جغرافیایی و محیطی در تاریخ مؤثرند.

6. اقتصاد نقش مهمی در عمران بشری دارد و اجتماع برای حیات مردم ضروری است. « هیچ یك از مردمان در تحصیل معاش خود مستقل نیست. » و كار عنصر اساسی برای ثروت است.[19]

7. دولت ها با از میان رفتن عصبیت و پیوندهای دینی از میان می روند.

8. اعراب و ( بطور كلی انسان ها ) جز با دین قابل اصلاح نمی باشند.

من در اینجا درصدد مطالعه ی جامع از نظریه ی ابن خلدون در تفسیر تاریخ نبوده ام. اما درصدد وقوف بر منزلت و جایگاهی كه اندیشه ی خلدونی در تفسیر تاریخ چه در تمدن اسلامی و یا در اندیشه ی تاریخی انسان ها داراست می باشم.

مقدمه ی ابن خلدون چرخشی مشهود در كیفیت درك انسان از تاریخ و بنای آن بوده است. او آنچه از آن می خواهد، تنها كشف گذشته نیست بلكه به ویژه تطور جنسی است كه بدان منسوب شده و فرجام آن است.

تدوین تاریخ پیش از ابن خلدون و در سراسر تاریخ موجود بوده است. و به استثنای موارد نادری كه به برخی اشاره هایی داشته ایم، تنها شامل تاریخ به عنوان مجرد روایت درست و مطمئن به جهت نسبت با مدلول آن و سلامت در مضمونش بود و معلومات جزئی غایت فهم آن از وقایع گذشته و شمارش كمّی آنها را در بر داشت. ... انسان ابتدا كوشید تا به تدوین تاریخ حوادث مشهود درباره ی خود و نزدیكان و قومش بپردازد و از آن طریق آن را و مفاخر خود را نگاه دارد. و زمان را بر حسب سالها حفظ نموده، بدون آنكه با فهم عقلی عمیقی ضرورت بروز آن را در زمان و شرایط خاص آن ، و علت تداخل وقایع و میزان تاثیر آن بر انسان قطع نظر از نگرش جزئی و محدود را دریابد.

برغم برخی درخشش ها در دوره هایی از تاریخ و به دست برخی از برجستگانی كه بدانها پرداختیم، تدوین تاریخ محصور در دایره ی نگهداری و ثبت وقایع و توجه به درستی آن و بررسی روایت محصور شده بود. و چه بسا مرحله ی درستی و بررسی روایت و مطالعه ی اسناد و بلكه اعتماد بر آنها بیشترین چیزی بود كه روش تاریخی تا پیش از ابن خلدون به آن دست یافته بود. و با ظهور ابن خلدون این دانشمند بزرگ مسلمان بنا بر تعبیر ایو لاگوست Eqes Aalaste ، تاریخ ویژگی علمی به خود می گیرد. ...

....

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت زمینه های یادگیری تحقیق محلول تامپون یا بافر پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان دانلود پاورپوینت بازار بورس نیویورک تجربیات مدون تدریس دوره ابتدایی (نمونه ای دیگر)