👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله انواع مقیاسهای عملکرد - نقدینگی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله انواع مقیاسهای عملکرد - نقدینگی

مقاله انواع مقیاسهای عملکرد نقدینگی

انواع مقیاسهای عملکرد

بخشهایی از متن:

اهرم، نقدینگى وجریان نقدى

 مقیاسهاى اهرم، نقدینگى وجریان نقدى با ساختار مالى یك سازمان و توانایى سازمان براى پرداخت به موقع بدهیهاى خودسر وكار دارند. هر یك از این سه مقیاس به جزءجداگانه اى  از این جنبه عملكرد شركت مربوطند. مقیاسهاى اهرم، ساختارمالى سازمان را توصیف مى كنند و شامل مقیاسهایى مثل نسبت بدهى به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهى به كل داراییها و نسبت توان پرداخت بهره می شود. مقیاسهاى نقدینگى، توانایى سازمان را براى تبدیل داراییها به وجه نقد توصیف مى كنند و عبارتند از مقیاسهایى مثل نسبت جارى، نسبت سریع وشاخص فاصله اى. بالاخره مقیاسهاى جریان نقدى، مقدار وجه نقدى كه سازمان ایجادكرده و منابع آن را نسبت به تقاضاهاى سازمان براى وجه نقد توصیف مى كند و شامل مقیاسهایى مثل نسبت خالص جریانهاى نقدى عملیاتى به حقوق صاحبان سهام و نسبت خالص جریانهاى نقدى عملیاتى به داراییهاست. بخشهاى فرعى ذیل هریك از این سه نوع را با تفصیل بیشتر مورد بحث قرار می دهد.

مقیاسهاى اهرم

مقیاسهاى اهرم، باساختار مالى سازمان سر و كار دارند. اهرم مالى را مى توان به صورت میزان تامین مالى داراییهاى عملیاتى با بدهى درمقابل حقوق صاحبان سهام تعریف كرد(پنمان 2001)1. ...

...

مقیاسهای کارایی

كارایى مى سنجد كه سازمانها چگونه از منابع خود بهره بردارى مى كنند. این منابع عبارتند از:

منابع مادى ، مالى و انسانى. نمونه هایى از مقیاسهاى كارایى عبارتند از: نسبتهاى گردش دارایى كل، مطالبات، موجودِ كالا و داراییهاى ثابت. نمونه هایى از مقیاسهاى كارایى عبارتند از: نسبتهاى گردش دارایى كل، مطالبات، موجودى كالا و داراییهاى ثابت. نسبتهاى كارایى ویژه صنعت شامل مقیاسهایى همچون سود خالص هر كارمند، سود خالص هر فوت مربع ، درصد به كارگیرى تجهیزات و كارمند، فروش هر كارمند و فروش هر فوت مربع مى باشد. بدیهى است كه نسبتهاى كارایى مى تواند هم شامل اطلاعات حسابدارى و غیر حسابدارى شود.

بسیارى ازمولفان كارایى را به عنوان بعد ابتدایى عملكرد به كار مى برند. (به عنوان مثال به مقالات دراكر1 1954؛كامرون2 1986؛ ونكاترامان و رامانجام3 1986؛ و مرفى و همكاران4 1996 رجوع نمایید). در حالیكه كارایى یك بعد مهم عملكرد مى باشد، پرتر5 (1996) اشاره مى كند كه آن یك شرط كافى براى عملكرد سازمانى نیست. پرتر بیان مى كند كه شركتها نه تنها باید كارا باشند بلكه باید منافع (مزایاى ) رقابتى را بر مبناى تفاوتهایشان از سایر رقبا ایجاد كنند كه این تفاوتها معمولاً به وسیله مشتریان ارزشیابى مى شود. ...

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله واقعیت درمانی تحقیق بزهکار و مسئولیت کیفری حقوق جزای عمومی ترجمه یک مقاله در مورد داروهای گیاهی مقاله تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله شبکه های عصبی مصنوعی پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها