👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق دیدگاه معلمان به کتاب های بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق دیدگاه معلمان به کتاب های بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم و بنویسیم

بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم و بنویسیم

 

قسمتهایی از متن:

پیشگفتار :

تعلیم و تر بیت،بدون استفاده از زبان غیر ممكن است. زبان تنها وسیله مؤثر در فرآیند آموزش و پرورش است. بدون زبان ،ارتباطی بین افراد جامعه بر قرار نمی شود و بدون ارتباط ،آموزش و پرورش،صورت نمی پذیرد و بدون آموزش وپرورش ،انتقال میراث فرهنگی و تمدن بشر به نسل های بعد امكان پذیر نمی گردد .در برنامه های رسمی آموزشی نیز زبان آموزی جایگاه مهمی دارد و در نظام آموزشی ایران ،به صورت مشخص از طریق درس فارسی به امر زبان آموزی دانش آموزان پرداخته می شود.دانش آموزان از طریق زبان آموزی،علاوه بر تركیب و جابجایی كلمات ،بر انبوه بی كرانی از مفاهیم و تصورات،اندیشه ها،احساس ها و تصاویر هنری ،منطق و فلسفه زبان احاطه می یابند.در پایه اول ابتدایی ،درس فارسی بخوانیم و بنویسیم از نظر آموزش مهارتهای زبانی و ایجاد انگیزه و علاقه به فراگیری سایر دروس ،برای نظام آموزشی جنبه محوری دارد (رضائی،1380،ص 32).طی سالهای اخیر،بر حسب ضرورت، تحولی اساسی در برنامه درس فارسی پایه اول به وجود آمده است ،كه نتیجه آن تألیف كتب بخوانیم و بنویسیم می باشد و از سال تحصیلی 83-82 در پایه اول كلیه مدارس كشور تدریس گردید .با توجه به اهمیت موضوع و ویژگیهایی كه این كتب باید دارا باشند،در این تحقیق سعی شد دیدگاه معلمان پایه اول شهرستان شهرضا نسبت به كتابهای بخوانیم و بنویسیم مورد بررسی قرار گیرد.

هشت ویژگی كتب بخوانیم و بنویسیم در این تحقیق بعنوان متغیر در نظر گرفته شدو دیدگاه معلمان نسبت به این ویژگیها مورد بررسی قرار گرفت. مؤلفه های مربوطه عبارتند از :توجه به مهارت های چهارگانه زبان آموزی،میزان استفاده از رویكردها، میزان استفاده از روشهای تدریس،تناسب روش های تدریس با توانایی معلمان و… توجه ساختار و محتوا به پرورش توانایی های ذهنی و،ارتباط منطقی ساختار و محتوا توجه به نكات زبانی و مفاهیم ،تناسب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با شرایط.جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد ،كه سؤالات آن از نوع بسته پاسخ می باشد.جامعه آماری پژوهش ،معلمان پایه اول ابتدایی شهرستان شهرضا در سال تحصیلی 83-82 می باشدكه تعداد آنها 114 نفر است. جهت جمع آوری داده های مربوط به پر سشنامه از كلیه معلمان استفاده گردید و پرسشنامه بین تمامی آنها توزیع گردید. ...

...

روش پــژوهش

با توجه به ویژگی های موضوع،در این تحقیق،از روش توصیفی از نوع تحقیق موردی و زمینه ای استفاده شده است . هدف محقق توصیف عینی و واقعی ویژگی های كتاب های بخوانیم و بنویسیم از نظر معلمان پایه اول ابتدایی می باشد.به عبارت دیگر ،پژوهشگر سعی داشته تا آنچه هست را بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد.در پژوهش موردی و زمینه یابی توجه محقق بیشتر به آن نكات و عوامل مهم و با معنی است كه به صورتی در شناخت گذشته مطالعه و بررسی دقیق و عمیقی از متغیر های مهم (بررسی دیدگاه های معلمان نسبت به ویژگی های كتاب های بخوانیم و بنویسیم ) به روال تغییرات و كنش و واكنش معلمان ،در مراحل مورد نظر دست یابد.

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری پژوهش ،معلمان پایه اول ابتدایی شهرستان شهرضا در سال تحصیلی83-82 می باشد.در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها ی مربوط به پرسشنامه از كلیه معلمان استفاده گردیدو پرسشنامه بین تمامی آنها توزیع گردید.به عبارت دیگر جامعه آماری و نمونه آماری یكسان می باشد.تعداد معلمان 114 نفر می باشد كه پس از توزیع پر سشنامه ،پژوهشگرقادر به جمع آوری 97 پرسشنامه گردیدكه در جدول زیر به تفكیك جنس مشخص می باشد.علت عدم برگشت سایر پرسشنامه ها مشرف شدن تعدادی از همكاران به حج واجب و استفاده از مرخصی زایمان تعدادی از همكاران خواهر در موعد توزیع پرسشنامه می باشد.

 

درصـد

فراوانی

جنس

1/35

34

مرد

9/64

63

زن

100

97

جمع

ابـزار اندازه گیـری :

در پژوهش حاضر روش جمع آوری داده ها بصورت میدانی می باشد.در روش میدانی ازپرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است.پرسشنامه از نوع بی نام و سؤالات آن از نوع بسته پاسخ می باشد كه در پایان سه سؤال باز پاسخ نیز ارائه گردید.در صفحه اول پرسشنامه هدف از تحقیق و ارسال پرسشنامه ارائه گردید و در ادامه ابتدا سؤالات عمومی شامل :جنس،مدرك تحصیلی و سابقه خدمت مطرح و سپس98 سؤال مر بوط به بررسی دیدگاه معلمان نسبت به كتاب های بخوانیم و بنویسیم ازنظرمهارتها،رویكردها ،روشهای تدریس ،ساختار و محتوا وشیوه های ارزشیابی بیان گردید. سؤالات بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیكرت تنظیم شده كه شامل پنج طیف بسیار كم ،كم،تا حدودی ،زیاد و بسیار زیاد است . ...

...

مطالب:

پیشگفتار : 

مقدمه

بیان مسئله

سؤالهای پژوهش

روش پــژوهش

جامعه و نمونه آماری

ابـزار اندازه گیـری :

روایی و پایائی پرسـشنامه :

شیوه اجرا و مراحل انجام پژوهش :

یافته‌های پژوهش 

پیشنهادهای عملی جهت كار بست یافته ها

منابع فارسی

منابع لاتین

جداول:

جدول شماره 1مقایسه میانگین نمره توجه كتابهای بخوانیم و بنویسیم به مهارتهای چهار گانه زبان آموزی با نمره ملاك مربوط به سؤال اول پژوهش

جدول شماره 2 : ایسه میانگین نمره استفاده از رویكردهای عمومی تلفیقی،اكتشافی و فعالیت محور با نمره ملاك مربوط به سؤال دوم پژوهش

جدول شماره 3 : مقایسه میانگین نمره استفاده از روشهای آموزش تلفیقی مفاهیم ،روشهای خلاق ،روشهای همیاری و كارگاهی ،روشهای فعال و روشهای ارتباطی و تعاملی با نمره ملاك مربوط به سؤال سوم پژوهش

جدول شماره 4 : مقایسه میانگین نمره متناسب بودن روشهای تدریس پیشنهادی با توانایی معلمان و دانش آموزان و با محتوای كتابها ،شرایط و امكانات و جدول ساعات هفتگی با نمره ملاك مر بوط به سؤال چهارم پژوهش

جدول شماره 5:مقایسه میانگین نمره توجه ساختار و محتوای كتب به پرورش توانایی های ذهنی، رشد خلاقیت مهارت تفكر مفاهیم بین رشته ای،نیازهای روحی، روانی و عاطفی، جنبه های ذهنی و هنری و تغییر شیوه خط فعلی به سوی تحریری با نمره ملاك مربوط به سؤال پنجم پژوهش

جدول شماره 6 : :مقایسه میانگین نمره هماهنگی وانسجام ساختار ومحتوا ومتناسب بودن آن با سن دانش آموزان با نمره ملاك مربوط به سوال ششم پژوهش

جدول شماره 7 :مقایسه میانگین نمره توجه كتب بخوانیم وبنویسیم به نكات زبانی ،مفاهیم دانشی ،ارزشی ،نگرشی ،نكات املایی وادبی با نمره ملاك مربوط به سؤال هفتم پژوهش.

جدول شماره 8 : مقایسه میانگین تناسب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با شرایط و امكانات و جدول ساعات هفتگی با نمره ملاك مربوط به سؤال هشتم پژوهش

جدول شماره 9:مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات سؤالات پژوهش(سؤالات اول تا هشتم )

جدول شماره 10 : همبستگی ماتریسی بین مؤلفه های هشت گانه پژوهش

جدول شماره 11 : مقایسه میانگین نمره نظرات معلمین مرد و زن در خصوص كتابهای بخوانیم و بنویسیم

جدول شماره 12: مقایسه میانگین نمره نظرات معلمین با تحصیلات مختلف در خصوص كتابهای بخوانیم و بنویسیم

جدول شماره 13: مقایسه میانگین نمره نظرات معلمین با سنوات مختلف تدریس در خصوص كتابهای بخوانیم و بنویسیم

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق روش های حفاظت نهال ها از سرمازدگی تحقیق شناخت و بکارگیری روشهای یازدارنده مصرف نابجای مواد مخدر و الکل مقاله فلسفه آرمان گرایی مقاله کودکان خیابانی در ایران و جهان بررسی عوامل تأثیرگذار بر تعلق خاطر دانشجویان دانشگاه یزد نسبت به تیم های فوتبال