👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق راههای افزایش علاقه دانش آموزان به خوشنویسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق راههای افزایش علاقه دانش آموزان به خوشنویسی

بررسی راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه ی اول به خوشنویسی

بررسی راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه ی اول به خوشنویسی

چکیده:

تحقیق مورد نظرکه در ارتباط با بررسی راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه ی اول به خوشنویسی دردبستان شهید مهاجر پسرانه شهرستان سرخس در استان خراسان رضوی با تعداد27 دانش آموز انجام گرفته است. اینجانب که مدت 12 سال در پایه ی اول و پنج سال در آموزشگاه فوق الذکر مشغول به تدریس می باشم و پس از تغییرات کتاب فارسی و تبدیل آن به دو کتاب بخوانیم و بنویسیم و شکل جدید نوشتاری بصورت خط تحریری مشکلاتی را برای دانش آموزان و خودم بوجود آورد.و اگر بپذیریم که خط ابزار ارتباطی است و زبان را دارای دو جنبه گفتاری و نوشتاری بدانیم خط مربوط به جنبه نوشتاری زبان آست.و یکی از اهداف کتاب هم تاکید بر زیبانویسی و رعایت درست قواعدات نه انجام تکلیف زیاد.

پس از برخورد با مشکل تعدادی فرضیه مطرح و درگردآوری شواهد(1)ازطریق پرسشنامه ازاولیلودانش آموزان ومعلمین پایه ی اول شهرستان درجلسه گروههای آموزشی به نتایج اولیه ای دست یافتم وپس ازتجزیه وتحلیل دوپرسشنامه فرضیه اصول صحیح نوشتن به معلمین آموزش داده شودومعلم قبل ازهرفعالیتی طریقه صحیح نوشتن رابه تک تک دانش آموزان آموزش دهدبه عنوان راه حل موقتی انتخاب شدوپس ازاجرای راه حل که خودم ابتدابه مطالعه برخی کتب خوشنویسی پرداخته وبعدازهرنشانه طریقه ی نوشتن آنراپای تابلونشان می دادم وازدانش آموزان می خواستم که تک تک این حروف رابنویسندوبرخی کتابهاراهم به خانواده هامعرفی کردم وتکالیف منزل راهم محدودکه فراگیران باحوصله بنویسندوپایین هرصفحه حروف رانقاشی کنندوبهترین هاراجهت تشویق برروی تابلواعلانات نصب می کردم تادیگران تشویق شوندودرشواهد(2)درانتهای آذرماه87طبق نظرسنجی ازاولیا وهمچنین بررسی تکالیف وطریقه نگارش ثابت کردکه راه حل موقتی توانسته است نتایج مثبتی به بارآورد.

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

فهرست مطالب

 R1.مقدمه................................................................................5

R2.توصیف وضع موجود.................................................................6

R3.بررسی شواهد1...................................................................9

R4.شواهدمحیطی.............................................................10

R5.شواهدکتابخانه ای............................................................10

R6.تجزیه وتحلیل شواهد..................................................14

R7.انتخاب راه حل موقتی................................................21

R8.اجرای راه حل جدیدوموقتی.......................................21

R9.شواهد2................................................................23

R10.مقایسه شواهد1و2...........................................29

R11.اعتباربخشی وارزیابی شواهد....................................30

فهرست جداول

R1.جدول شواهد1 .................................................14

R2.جدول شواهد2...................................................15

R3.جدول تحلیل پرسشنامه والدین..................................17

R4.جدول تحلیل پرسشنامه همكاران.....................................19

R5.جدول شواهد2 ....................................................................24

R6.جدول تحلیل پرسشنامه همكاران......................................26

R7.جدول تحلیل پرسشنامه والدین.......................................28

فهرست منابع و ماخذ

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

خوشنویسی،ضرورت از یاد رفته

بررسی آموزش خوشنویسی در مدارس

خط وخوشنویسی ازجمله هنرهای سنتی ایرانیان است که ازدیربازدراین سرزمین وجودداشته وهربیننده ای رامجذوب زیبایی خودمی کند.امازیبایی وجنبه تزئینی خط تنهایک بعداین هنراست وبعددیگرآن خوش خطی وخوانایی است که لازمه جامعه است.متاسفانه امروزه دربین جوانان ونوجوانان ما،کمترافرادخوش خط دیده می شوندوبدخطی یکی ازمعضلاتی است که درمدارس ماودربین دانش آموزان وجودداردوحتی گاهی معلمان رادرتصحیح برگه های امتحان دانش آموزان دچارمشکل می کند.این درحالی است که درگذشته توجه به خط وخوانایی وزیبایی آن ازمواردآموزشی مهم بوده است که امروزه دربین برنامه های مختلف مدارس به دست فراموشی شپرده شده است.

درحالی که آموزش وپرورش،مدارس ومعلمان می توانندنقش اساسی ومهمی رادرتعلیم این هنربه دانش آموزان ایفاکرده ومانع ایجادمعضلی به نام بدخطی که می توانددرآینده ای نه چندان دورجامعه رابامشکل روبروسازد- شوند.اماازسوی دیگر،برنامه های آموزشی فشرده،انواع کلاس های فوق برنامه،سرگرم شدن کودکان به کامپیوترو...چنان وقت بچه هارابه خودمشغول کرده که دیگرجایی برای آموزش خط وخوشنویسی باقی نمانده است.این رامصطفی مهدیزاده عضوشورای عالی انجمن خوشنویسان ایران می گوید.

وقتی کودکان و نوجوانان مادائم با کامپیوتر و حروف انگلیسی ونهایتا حروف روزنامه ای سر و کاردارند، مسلما فاصله زیادی از فضای خوشنویسی پیدا می کنند و این تاثیر بسزایی در نحوه نوشتن آنها دارد. ...

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مدلهای خط مشی گذاری پاورپوینت حسابداری ناب پاورپوینت حسابداری ناب تحقیق در مورد سیستم عامل مقاله بیماری هیستری پایان نامه فرایندهای گمرکی در صادرات مجدد و ترانزیت منطقه آزاد اروند