👈 فروشگاه فایل 👉

جوشكاری با قوس الكتریكی در پناه گاز محافظ

ارتباط با ما

... دانلود ...

جوشكاری با قوس الكتریكی در پناه گاز محافظ

جوشكاری با قوس الكتریكی در پناه گاز محافظ

قسمتهایی از متن:

 

تجربه نشان داده كه درصورتیكه بتوانیم از ورود هوا به منطقه جوش پیشگیری كنیم جوش از خواص شیمیائی و فیزیكی بهتری برخوردار خواهد بود. در این جا كلمه هوا به مخلوطی از گازهای اكسیژن هیدروژن نتیتروژن و بخار آب كه همگی باعث كاهش كیفیت جوش می شوند اطلاق می گردد. باید اضافه كرد كه اكسیدهای فلزی و گرد و غبار و ذرات پراكنده در هوا نیز باعث كاهش كیفیت جوش می گردند.

در بسیاری از مراحل جوشكاری با قوس الكتریكی و همچنین لحیم كاری و لحیم كاری سخت گازهای حاصل از سوختن پوشش الكترودها و همچنین گازهائی كه مخصوص این كار پیش بینی شده اند از ورود و تماس هوا و دیگر عناصر مضر به منطقه جوش جلوگیری می كنند.

اصول اساسی جوشكاری با قوس الكتریكی در پناه گاز محافظ

اصول كار این طریقه جوشكاری بسیار ساده است. الكترودگیر كه در اینجا به آن تفنگ یا مشعل هم گفته می شود طوری طراحی شده كه علاوه برالكترود جریانی از یك گاز خنثی مانند بی اكسیدكربن هلیوم یا آرگون را نیز از خود عبور می دهد. ...

...

اصول كار جوشكاری به روش GMAW (MIG)

یكی از روش هائی كه در جوشكاری با قوس الكتریكی در پناه گاز محافظ صورت می‌گیرد، استفاده از یك الكترود مصرف شدنی است كه ضمناً وظیفه فلز پر كننده (سیم جوش) را نیز بعهده دارد.

این عمل، جوشكاری با قوس الكتریكی در پناه گاز خنثی و به كمك سیم جوش یا فلز پر كننده بوده و اختصاراً با حروف (MIG) مشخص می شود. الكترود فلزی با همان سرعتی كه در نوك الكترودگیر ذوب شده و بر روی سطح كار ته نشین می شود، به داخل الكترودگیر هدایت می شود.

برای تغذیه سیم جوش به منطقه جوش، یك موتور الكتریكی با سرعت قابل كنترل، سیم جوش را از قرقره آن كشیده و به داخل الكترودگیر هدایت می كند. معمولاً اینگونه الكترودها را به صورت كلاف یا حلقه به بازار عرضه می كنند.

در این جا باید توجه داشت كه الكترودگیر چند وظیفه اصلی دارد. اولاً جریان لازم برای ایجاد قوس را تامین كرده ثانیاً سیم جوش را به محل قوس هدایت می كند و بالاخره در صورتیكه سیستم با آب خنك شود جریان آب خنك را در محل های لازم جاری می سازد. ...

...

جوشكاری TIG به روش اتصال كوتاه

برای اینكه تمیزی سطح كار و میزان نفوذ جوش، هر دو قابل كنترل باشند، می توان از یك مدار جوشكاری كه به جریان الكتریكی مقطع مجهز است استفاده نمود و از یك الكترود تنگستن نیز بهره گرفت.

با این مدار می توان جوشهای باریك و تمیزی ایجاد نمود كه ضمناً از نفوذ خوبی نیز برخوردار باشند.

برای اینكه كنترل مركز قوس را بهتر درك كنید باید بدانید كه مركز قوس یك پلاسما است. این تمركز پلاسما ناشی از عبور جریان می باشد. با تغییرات نسبت DCRP و DCSP در طول هر سیكل، نمونه های مختلفی از جریان را می توان بدست آورد.

DCSP یا DCRP را می توان بین صفر تا 100 درصد تغییر داد و به این ترتیب ماشین را می توان طوری تنظیم كرد كه 50% از جریان متناوب ایجاد شده با قطب مستقیم و 50% بقیه با قطب معكوس باشد. شكل هسته پلاسما به میزان گاز عبور كرده و نوع یا تركیبات آن بستگی دارد.

باید توجه داشت كه با افزایش شدت جریان، میزان فوران هسته پلاسما نیز زیاد می‌شود. باین ترتیب باید انتظار داشت كه با شكل دادن الكترود به یك صورت خاص و در نتیجه انقباض مركز پلاسما، بتوان در نحوه فوران آن اثر گذاشت (یك كاربرد این خاصیت، مشعل پلاسما است كه در فصول بعدی این كتاب تشریح خواهد شد). در این روش فاصله الكترود تا سطح كار، قطر هسته را نیز كنترل می كند. باین ترتیب و با تنظیم كلیه این متغیرها، نفوذ جوش و شكل گرده های جوش قابل كنترل می باشند. در این ماشین یك سیم جوش پركننده، به صورت خودكار به منطقه مذاب هدایت می‌شود.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند مبانی نظری اعتیاد، انواع اعتیاد، علل اعتیاد، نظریه ها، درمان مقاله سرگذشت سهراب سپهری، تفسیر منظومه مسافر و هشت کتاب او پروژه کارآفرینی بسته بندی گوشت قرمز(با ظرفیت بسته بندی 1600 تن گوشت قرمز در سال) پایان نامه ادب