👈 فروشگاه فایل 👉

تخمین توابع ترمودینامیكی محلولهای مائی (نظری- تجربی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

تخمین توابع ترمودینامیكی محلولهای مائی (نظری- تجربی)

تخمین توابع ترمودینامیكی محلولهای مائی (نظری تجربی)

تخمین توابع ترمودینامیكی محلولهای مائی (نظری- تجربی)

بخشی از متن:

مدل براملی (Bromley)

    براملی ]161[ یك مدل تجربی كه بسیار ساده بود ارائه داد. این مدل قابل اعمال تا غلظتهای حدود 6 مولال محلول الكترولیت قوی می‌باشد و این مدل تنها دارای یك پارامتر قابل تنظیم می‌باشد كه به صورت زیر است:

(4-56)               

این معادله فقط یك پارامتر (B) را دارد كه وابسته به الكترولیت می‌باشد. رابطه ضریب اسموزیته هم به صورت زیر می‌باشد:

(4-57)                   

 

       و            و

و B یك پارامتر قابل تنظیم می‌باشد

مدل هامر (Hamer) 

    هامر و وو ]161[ برای ضریب فعالیت و ضریب اسموزیته معادله‌های زیر را ارائه دادند.

(4-58)                            

(4-59)      

كه                                                                                      

مقادیر ثابت‌های   و B و C و D برای الكترولیتهای مختلف با مقایسه ضرایب فعالیت و اسموزی تجربی با مدل به دست می‌آید.

مدل چن (Chen)

    چن و همكارانش ]161[، معادله زیرین را برای اندازه‌گیری ضریب فعالیت ارائه دادند.

(4-60)                                                      

(4-61)               

(4-62)                                                                                          

(4-63)                       

و معادله برای تخمین ضریب فعالیت به صورت زیر می‌باشد:

(4-64)                                                                    

(4-65)                                                          

(4-66)                       

كه در این معادله   به كسر مولی كاتیون و آنیون و حلال به ترتیب اشاره دارند. و مقادیر پارامترها برای هر الكترولیت مثل  با مقایسه با  تجربی برای هر الكترولیت بدست می‌آید.

مدل میسنر (Meissner)

    معادله به صورت زیر برای تخمین ضریب فعالیت توسط  میسنر و كوسیك (Kusik) ارائه شد ]161[:

(4-67)                                                                        

(4-68)                                                                                                  

(4-69)                                                                                 

(4-70)                                                                                 

برای معادله بالا    است. پارامتر معادله هم q می‌باشد. كه با مقایسه با مقادیر تجربی بدست می‌آید. بدست آمدن یك معادله برای محاسبه ضریب اسموزیته از معادله بالا كمی مشكل می‌باشد.

 

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلول­پاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسین­بتائین مقاله مدیریت اسلامی نمونه سوال متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی کد درس -1217049 مقایسه باورهای فراشناختی و تعلل ورزی در بین بیماران مبتلا به صرع و میگرن طرح توجیهی و کارآفرینی جوشكاری و درب و پنجره سازی