👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله جذب کارمندان با استعداد در شرکت ها-آیا نیاز به استراتژی نام تجاری کارفرمای مختلف در فرهنگ های مختلف وجود دارد

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مقاله جذب کارمندان با استعداد در شرکت ها-آیا نیاز به استراتژی نام تجاری کارفرمای مختلف در فرهنگ های مختلف وجود دارد

ترجمه مقاله جذب کارمندان با استعداد در شرکت هاآیا نیاز به استراتژی نام تجاری کارفرمای مختلف در فرهنگ های مختلف وجود دارد

ترجمه مقاله جذب کارمندان با استعداد در شرکت ها:آیا نیاز به استراتژی نام تجاری کارفرمای مختلف در فرهنگ های مختلف وجود دارد.

چکیده:

جذب و حفظ کارکنان با استعداد،بالا بوده و منجر به تحکیم  مزیت رقابتی می شود. که یک موضوع مهم برای شرکت ها در تمام مقیاس ها در سراسر جهان می باشد. درک استخدام افراد با استعداد در جذب شرکت ها ممکن است بینشهای مهمی را برای مدیران منبع انسانی ارائه کند. با این حال،یکی دیگر از سوالهای مهم به دنبال کسب و کار  در جهان امروز این است که آیا می توان از استراتژی های استاندارد  برای جذب کارکنان بالقوه ر سراسر جهان استفاده کرد و یا باید با نام تجاری کارفرما با توجه به فرهنگ متفاوت بین  کشورها اقدام نمود. این مقاله با هدف شناسایی تفاوت در ادراک در سطوح مختلف اهمیت ابعاد جذابیت کارفرما در دو فرهنگ  مختلف برنامه ریزی شده است. در انجام این کار ،ما یک تحقیق کمی را در میان 300دانشجو ما نشان می دهد که پاسخ دهندگان  در ترکیب نسبت اهمیت بالاتر اهمیت را در جذابیت  کارفرمایان نسبت به پاسخ دهندگان از لتونی داشته اند. تفاوتهای ملی و فرهنگی و جنسیتی نیز مورد بررسی قرار گرفت که در آن احتمال برای مدیران منابع انسانی جهت درک مبانی نظری نام تجاری کارفرما و کاربردآن در عمل محتمل است.

کلمات کلیدی:نام تجاری کارفرما،جذابیت سازمانی،منابع انسانی،تفاوتهای فرهنگی.

1-مقدمه:

از آنجا که رقابت برای کارمندان با استعداد به صورت شدیدی است،شرکت ها می خواهند به عنوان کارفرمایان ،به دنبال جذب متقاضیان بالقوه  و یا کارکنان فعلی باشند. دلیل اصلی این است  که سرمایه انسانی به ارمغان آورنده ارشها برای  شرکت و عملکرد سازمانی بوده و می توان از طریق سرمایه گذاریدر سرمایه انسانی ماهر افزایش یابد. در این زمینه،رقابت شدیدی برای جذب بهترین  کارکنان وجوددارد. در دنیای کسبو  کار جهانی شده امروزی، شرکت در تمام فعالیت های خود به دنبلا پیروزی در جذب استعدادهای برتر بوده است. یک بازوی مهم در این جنگ، نام تجاری کارفرما است. به منظور جذب کارمندان بهتر ،شرکت ها به تاریخ شروع به استفاده از اصول و شیوه های  تجاری در مدیریت منابع  انسانی به عنوان نام تجاری کارفرما نامیده می شود. اگرچه مفهوم نام تجاری کارفرما به تازگی تبدیل به یک موضوع  برجسته در زمینه مدیریت منابع انسانی شده است،سوال این است که آیا جنبه های مختلف کارفرما نیز  در نظر گرفته شده است. تحقیقات انجام شده در مورد این مسئله ،هنوز هم سوالاتی را با خود دارد که پاسخ به نام تجاری یا جذابیت کارفرما را برای داشتن اهمیت مساوی در فرهنگهای  مختلف را ندارد. اگراین گونه است،روند انجام این کار چگونه خواهد بود. تفاوتها چه هستند. هدف مقاله ما پیدا کردن پاسخ برای چنین سوالاتی است. شناسایی ابعاد جذابیت در نام تجاری کارفرما و اهمیت نسبی آنها در دو کشور متفاوت است. چرا که این کار برای سازمانها مهم است که دارای ابعاد مختلفی در تشکیل تصویر از یک کارفرمای جذاب را در شرایط فعلی داشته باشد.هدف ما پیگیری این تفاوتهای بین فرهنگی  و شناسایی شباهتها و تضاد در ابعاد می باشد. کارکنان در این زمینه، با بررسی تحقیقات انجام شده کار بروی نام تجاری کارفرما را آغاز نموده اند. جذابیت در نام تجاری  کارفرما  براساس روش تجزیه وتحلیل بررسی شده است. و جذابیت کارفرما نیز بررسی شده است. و پس از آن توسعه فرضیه ها در نهایت انجام شده است. در نهایت ،نتایج تجزیه وتحلیل مورد بحث قرار خواهد گرفت و توصیه ها ارائه خواهد شد. در بخش بعدی تحقیقات انجام شده ارائه می شود. 

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه پاورپوینت حسابداری ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی (استاندارد حسابداری شماره 4) تحقیق پیرامون قابوس نامه مقاله حوادث برقی طرح توجیهی تولید مكانیزه محصول یونجه در سطح 45 هكتار