👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه OCBاورگان و کانوسکی (1996 )

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه OCBاورگان و کانوسکی (1996 )

پرسشنامه OCBاورگان و کانوسکی (1996 )

پرسشنامه  OCB اورگان و کانوسکی (1996 )

این پرسشنامه براساس طیف لیکرت اجرا می شود.

مولفه ها و سوالات مربوطه:

نوع دوستی  / :1 ،2 ،3 وجدان  / :4 ،5 ،6 جوانمردی ،  / 10 :7 ،8 ،9 رفتار مدنی:  / 13 ،12 ،11 ادب و ملاحظه: .15 ،14

سوال  12 معکوس امتیاز داده می شود.

یک صفحه در قالب پی دی اف دارای 15 سوال

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مقاله فمینیسم مقاله آداب و معاشرت اجتماعی مقاله بررسی راكتورهای هسته ای کاربرد ترمودینامیک در تعادل یک آلیاژ پایان نامه اثرات تنش خشكی و راههای مقابله با آن در گیاه ذرت