👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه اضطراب قلب ایفرت CAQ

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه اضطراب قلب ایفرت CAQ

دانلود پرسشنامه اضطراب قلب 1992، مقیاس سنجش میزان اضطراب بیمار در خصوص بیماری قلبی خود

پرسشنامه اضطراب قلب 1992 {CAQ} (The Cardiac Anxiety Questionnaire)

پرسشنامه اضطراب قلب میزان اضطراب بیمار در مورد بیماری قلبی را مشخص می کند

پرسشنامه حاضر دارای 18 سوال بوده و دارای تفسیر روایی و پایایی و نمره گذاری و همچنین منابع مربوطه می باشد.

مقیاس اضطراب قلب

پرسشنامه اضطراب قلب اولین بار توسط ایفرت و همکاران در سال 1992 ساخته شد. پرسشنامه، اضطراب مربوط به بیماری قلب را می سنجد و دارای 18 آیتم و 3 زیر مقیاس که آیتم های10، 11، 13، 14، 15، 16، 17، 18، زیر مقیاس ترس، آیتم های 2، 5، 7، 9، 12 ، زیر مقیاس اجتنابوآیتم های ، 1، 3، 4، 6، 8 ، زیر مقیاس توجه را می سنجند. این پرسشنامه بصورت قلم کاغذی انجام می شود، نحوه نمره دهی بصورت مقیاس لیکرت (هرگز، بندرت، گاهی اوقات، اغلب، همیشه) و دارای پنج نقطه 0 (هرگز) تا 4 (همیشه) می باشد، و پس از اجرا توسط بیمار، مجموع نمرات در نظر گرفته می شود و هر چه بیمار نمره بالاتری کسب کند، اضطراب او بالاتر است. روایی و پایایی آن در خارج توسط دو مطالعه تعیین شده است، در مطالعه اول ضریب آلفا کرونباخ در همسانی کل آیتم ها ی پرسشنامه 0/83 و ضریب آلفا مربوط به همسانی هر کدام از زیر مقیاس ها، ترس 0/83، اجتناب 0/82، و توجه 0/69 بود. در تحقیقی دیگر با روش باز آزمایی ضریب همبستگی کل آیتم ها با زیر مقیاس ترس 0/85، با زیر مقیاس اجتناب 0/66 و با زیر مقیاس توجه 0/63 بود.

در تحقیق حاضر این پرسشنامه برای اولین بار توسط پژوهشگر ترجمه و بر روی 20 نفر از بیماران قلبی بستری در بیمارستان شرکت نفت اهواز جهت بررسی پایایی و روایی آن در جمعیت ایرانی مورد ارزیابی قرار گرفت، برای تعیین پایایی پرسشنامه یاد شده، نیز از سه روش آلفای کرونباخ، تنصیف و بازآزمایی استفاده شده است ضرایب به دست آمده به ترتیب برابر 0/97، 0/97 و 0/86 است، و روایی آن با استفاده از مقیاس افسردگی و اضطراب بیمارستان مورد ارزیابی قرار گرفت که رابطه مثبت ومعنی داری بین دو پرسشنامه وجود داشت (0/001 =p وr=0/82). از پرسشنامه اضطراب قلب به منظور بررسی روایی پرسشنامه اضطراب بک استفاده شده است، همچنین مشخص شد که رابطه مثبت معنی داری بین دو پرسشنامه مذکور وجود دارد.

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نخل دوبی گزارش کار آموزی قالب بندی نوین تحقیق چاپ و انتشار یک مقاله پایان نامه آزمایش و بررسی ساختار میكروسكوپی چدن خاكستری كم كربن(متالوگرافی) تاثیر آموزش کار آفرینی بر رشد کسب و کارهای جدید