👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی ماتسون

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی ماتسون

دانلود پرسشنامه مهارت های ارتباطی بین فردی ماتسون (1983)، سنجش میزان مهارت ارتباطی بین فردی در افراد مختلف

عناوین مطالب:

هدف

سوالات

روش نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی

روایی و پایایی پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی

منبع

====================

آزمون مهارتهای ارتباطی بین فردی

این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان مهارت ارتباطی بین فردی در افراد مختلف است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در زیر ارائه گردیده است:

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بین فردی ماتسون دارای 19 سوال است که گزینه های بسیار پایین ، پایین ، رضایت بخش ، خوب ، بسیار خوب را شامل می شوند.

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. این امتیاز دامنه ای از ۱۹ تا ۹۵ را خواهد داشت. نمره های بالاتر نشان دهنده مهارت ارتباط بین فردی بالاتر در شخص پاسخ دهنده خواهند بود و برعکس. اما برای یک نتیجه ذقیق تر، می توان از دسته بندی زیر جهت سنجش میزان مهارت ارتباط بین فردی شخص پاسخ دهنده استفاده کرد:

نمره زیر ۴۵ مشکل حاد ارتباطی

نمره ۶۵-۴۶ مشکل ارتباطی

نمره ۹۵-۶۶ فرد توانمند

پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ محاسبه شده است. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مهارت های ارتباطی بین فردی 0/73 بدست آمده که نشان دهنده پایایی خوب این پرسشنامه است.

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله علائم کمبود اعتماد به نفس و روشهای افزایش آن مقاله رابطه ورزش با جامعه پذیری و تغییرات اجتماعی پرورش شتر مرغ پایان نامه طراحی كنترل كننده مدرن برای تقویت كننده عملیاتی بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران