👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو (1986)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو (1986)

دانلود پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو (1986) ، مقیاس خودگزارش دهی سنجش عوامل پرخاشگری (خشم و تهاجم و کینه توزی)

عناوین مطالب پرسشنامه دانلودی

توضیح آزمودنی

سوالات

پاسخنامه

تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه پرخاشگری

اعتبار و روایی پرسشنامه پرخاشگری (AGQ)

منبع

**************

پرسشنامه پرخاشگری نواکو

توضیحاتی کوتاه پرسشنامه دانلودی

این پرسشنامه مشتمل بر 30 گویه است که چهار گویه آن عامل خشم و هشت گویه آن عامل تهاجم و هشت گویه، عامل کینه توزی را می سنجد. مقیاس AGQ یک مقیاس خودگزارش دهی مداد کاغذی است و آزمودنی به یکی از چهار گزینه ی هرگز، بندرت، گاهی اوقات و همیشه پاسخ گفته و برای هر یک از 4 گزینه مذکور به ترتیب مقادیر 0، 1، 2 و 3 در نظر گرفته می شود به جز گویه 18 که بار عاملی منفی دارد و جهت نمره گذاری در آن معکوس است. نمره کلی این پرسشنامه از صفر تا 90 با جمع نمرات سؤال ها بدست می آید. افرادی که در مقیاس نمره آنان از میانگین کمتر است، پرخاشگری پایین خواهند داشت.

خصوصیات روان سنجی این پرسشنامه از طریق تحلیل عوامل ساخته شده است بدین شرح است (منبع داخل پرسشنامه دانلودی):

ضرایب بازآزمایی بدست آمده بین نمره های آزمودنی ها در دو نوبت برای کل آزمودنی ها (91=N)، آزمودنی های دختر (48=N) و آزمودنی های پسر (38=N) به ترتیب 0/70= r=0/64 ، r=079 , r بوده است.

همچنین در مقیاس AGQ ضرایب آلفای کرونباخ (همسانی درونی) برای کل آزمودنی 0/874=alpha ، برای آزمودنی های دختر 0/86=alpha و برای آزمودنی های پسر 0/89=alpha بوده است. ضرایب همبستگی توسط زاهدی فر بین نمره خرده مقیاس Pd (یکی از خرده مقیاس های MMPI) و مقیاس AGQ برای کل آزمودنی ها (N=105) , (r=0/58 , P=0/001) و ضرایب همبستگی میان کل خصوصیت- گناه باس و دور کی BDVIT و مقیاس AGQ برای کل آزمودنی ها (N=215) , (r=0/056 , P=0/001) گزارش شده است.

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت منطقه بندی تحقیق ناهنجاری رفتاری پاورپوینت انواع رابط با توضیحات کامل پایان نامه تأثیر توسعه سیاسی در ایران پایان نامه بررسی علل اجتماعی گسترش کار خیابانی کودکان در شهر زنجان