👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه رابطه ولی فرزندی- مادر مارک فاین و همکاران (1983)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه رابطه ولی فرزندی- مادر مارک فاین و همکاران (1983)

دانلود پرسشنامه رابطه ولی فرزندی مادر، مقیاس سنجیدن نظر نوجوانان و جوانان و حتی خردسالان درباره رابطه آنها با والدینشان

پرسشنامه دانلودی دارای منابع می باشد

پاسخهای های پرسشنامه به صورت هفت گزینه ای می باشد ، در انتهای سوال از آزمودنی خواسته می باشد از بین طیف تعیین شده یکی از گزینه ها را انتخاب کند.

مثال اول:

احساس می کنید وقتی را که با مادرتان صرف می کنید، چقدر است؟

1=تقریبا هیچ، 7 = خیلی زیاد

آزمودنی از بین گزینه 1 برابر با تقریبا هیچ تا خیلی زیاد یکی از 7 گزینه را انتخاب می کند.

مثال دوم:

تا چه حد مادرتان را فرد بالغی می دانید که برای خودش زندگی می کند، و تا چه حد او را فقط یک مادر می بینید؟

1= او را فقط یک مادر میبینم ، 7 = او برای خودش زندگی می کند

جهت دانلود فرم پدر، بر روی پرسشنامه رابطه والد فرزند فاین، مورلند و شوبل فرم پدر کلیک کنید.

مقیاس روابط والد فرزندی

نسخه اصلی این پرسشنامه توسط فاین، مورلند و شوبل(1983) با هدف سنجیدن کیفیت روابط والد - فرزند ساخته شده است (منبع داخل پرسشنامه دانلودی). این مقیاس یک ابزار 24 سوالی برای سنجیدن نظر نوجوانان و جوانان (حتی خردسالان) درباره رابطه آنها با والدینشان است. این مقیاس دو صورت دارد، یکی برای سنجیدن رابطه فرزند با مادر و یکی هم برای سنجیدن رابطه فرزند با پدر. که در پژوهش حاضر از صورت فرزند-مادری استفاده شده است. این مقیاس با ضریب آلفای 0/89 تا 0/94 برای خرده مقیاس های مربوط به پدر و نیز آلفای کلی 0/96 و ضرایب آلفای 0/61 (همانندسازی) تا 0/94 برای خرده مقیاس های مربوط به مادر و نیز آلفای کلی 0/96 از همسانی درونی عالی برخوردار است (منبع داخل پرسشنامه دانلودی).

👇محصولات تصادفی👇

مقاله جایگاه اجتماعی زنان و مشکلات زنان در جامعه مقاله انواع خط و تاریخچه مقاله خواص اپتیکی مواد (رسانا و غیررسانا) ترجمه مقاله سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارایی های مالی پاورپوینت نرم افزار آموزشی كبدی