👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه بررسی آستانه ای فلزات و آلیاژها

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه بررسی آستانه ای فلزات و آلیاژها

بـررسـی تنـش آسـتانـه ای بـر روی فـلـزات و آلـیـاژها

قسمتهایی از متن:

چکیده :

بررسی ماهیت تنش آستانه ای،روش های اندازه گیری تئوری وعملی ،عوامل موثر وچگونگی محاسبه تنش آستانه ای از جمله مسایل مهمی است که کمتردرمقالات به آن اشاره شده است.هرچند مقالات ومنابع مرتبط با تنش آستانه ای بسیارمحدود است لیک در این پروژه سعی گردیده تا حدودی با این مبحث آشنا شویم .

 آنچه در مورد تنش آستانه ای به نظر می رسد این مطلب است که با خزش ارتباطی نزدیک داشته ومی توان با استفاده از نمودارهای خزش آن را تحلیل کرد.

در واقع می­توان گفت تنش آستانه ای به دلیل اندر کنش نابجایی ها با ذرات واثر متقابل آنها برهم ایجاد می شود.به بیان دیگر عدم تقارن نیروی صعود ناشی از عدم تقارن شبکه علت اصلی پیدایش تنش آستانه ای است. این تنش را می توان با استفاده از روش برونیابی برروی نمودار         تنش- کرنش ویا باروابط موجود بدست آورد. از جمله پارامترهای موثر بر آن دما می باشد که با افزایش آن تنش آستانه ای بشدت افت می کند.

کلمات کلیدی :خزش ،تنش آستانه ای ،نرخ کرنش ،برون یابی

...

شکل(2-17-b) منحنی معمول برای تعیین تنش آستانه ای است که از برون یابی نسبت به محور افقی بدست آمده است.

شکل (2-17-c,e,g) آهنگ کرنش نسبت به تنش واقعی به ترتیب برای آلیاژهای 91AZ و 61AZ و 31AZ داده شده است.

شکل (2-17-d,f,h) منحنی معمول برای تعیین تنش آستا نه ای مشخص شده است.می­توان نتایج زیررا از این منحنی بدست آورد :

1)شکل h,g  تنش آستا نه ای را برای دماهای پایین 523 و573 کلوین نشان می دهد.این تنش های آستا نه ای ناشی از فرض نامناسب است.

2)به کمک مقایسه داده های شکل 2-17 می توان نتایجی رابراساس پایداری اندازه دانه گرفت.وقتی تنش های ماکزیم یا تنشهایی که در کرنش 0.1 اندازه گیری شده اند را در نظر بگیریم ،توان تنش بیش از 2 می تواند منجر به تعیین تنش آستانه ای قابل ملاحظه شود.همچنین باید گفت که نمونه ها به مدتی بیش از 30 دقیقه در دماهای بالا قرارداشته است.

در شکل( 2-18)مشاهده شد که کاهش تدریجی تنش آستانه ای با دما رخ می دهد .علاوه بر آن هیچ وابستگی آشکاری به اندازه دانه وتنش های آستانه ای حتی در دماهای بالا وجود ندارد.

2-7-بررسی تنش آستا نه ای در سوپرپلاستیک

ویژگی مهم رفتار تغییرشکل در آلیاژهای سوپرپلاستیک ریزدانه‌ای، مشاهده تجربی است آنست که رابطه بین تنش و سرعت خزش در حالت پایدار اغلب s شکل است. تحت شرایط خزشی، چنین رفتاری با وجود سه ناحیه مشخص می‌شود: ناحیه I (ناحیه تنش کم) ناحیه II (ناحیه سوپرپلاستیک یا ناحیه با تنش متوسط) و ناحیه III (ناحیه تنش زیاد). نتایج تجربی و ملاحظات نظری نشان دادند که ناحیه II و I توسط فرایند تغییرشکل مشابهی کنترل می‌شوند که در آن لغزشدسته جمعی  دانه‌ها  با حرکت نابجایی در مقابل دانه‌های موانع منطبق  است، و اینکه ناحیه I ناشی از وجود تنش آستانه‌ای است. منشأ این تنش آستانه‌ای به صورت تمرکز موضعی ناخالصی چه در مرزها و چه در ذرات پراکندگی در محیط میانی دانه‌ها بررسی می‌شود.

طی سه دهه گذشته تحقیقات مربوط به رفتار مکانیکی آلیاژهای سوپرپلاستیک ریزدانه منجر به سه یافته اساسی شده است. نخست سوپرپلاستیسیته ریزدانه فرایندی تحت کنترل نفوذ است که می‌توان آن را به صورت زیر نشان داد:

...

چکیده

فصل اول :مقدمه

1- مقدمه ...................................... 1

1-1- فولادهای كم آلیاژی........................ 1

1-1-1- اثرات افزودنی های میکروآلیاژ کننده... 1

1-1-2- انواع گوناگون فولادهای فریت – پرلیت میکروآلیاژ  2

1-1-2-1-فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم ... 2

1-1-2-2-فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم .... 5 

1-1-2-3-فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم – نیوبیوم    6

1-1-2-4- فولادهای مولیبدن – نیوبیوم ........ 7

1-1-2-5-فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم – نیتروژن     7

1-1-2-6-فولادهای میکروآلیاژ شده تیتانیوم ... 8

1-1-2-7-فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم – تیتانیوم    11

1-2-نکته :.................................... 11

فصل دوم :مروری بر منابع

2-1- معرفی معادلات  خزش:........................ 12

2-2- بررسی تنش آستانه ای در آلیاژAl-0/03wt%Sc.... 14

2-3_ بررسی تنش آستانه ای در آلومینیوم 5083 اصلاحی  16

2-3-1- وابستگی سرعت کرنش حالت پایدار به تنش. 15

2-3-2- وابستگی تنش در حالت پایدار به دما.... 20

2-3-3- مشاهده ریزساختار..................... 21

2-3-4-  آزمایش وجود تنش آستانه‌ای............ 23

2-3-5-  منشا تنش آستانه‌ای................... 25

2-3-6-  انرژی فعالسازی واقعی................ 26

2-3-7- نتایج  .............................. 27

2-4- بررسی تش آستانه ای در کامپوزیت 5% حجمی Al 2124-Sic    27

2-4-1- ماده آزمایش ......................... 28

2-4-1-1- آزمایش مکانیکی.................... 29

2-4-1-2- آزمایش ریزساختار.................. 29

2-4-2- منحنی‌های خزش.......................... 30

2-4-3- آزمایش‌های سرعت کرنش ثابت............. 32

2-4-4- وابستگی سرعت خزش حداقل به تنش در دماهای مختلف   32

2-4-5- وابستگی سرعت خزش حالت پایدار به دما.. 33

2-4-6- تفسیر رفتار خزش به صورت یک تنش آستانه‌ای 34

2-4-7- منشأ تنش آستانه‌ای.................... 36

2-5- بررسی تنش آستانه ای درکامپوزیتAl–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol.% SiCp 39

2-5-1 - وابستگی تنش آستانه‌ای به دما......... 43

2-5-2- نتایج................................ 44

2-6-بررسی تنش آستانه ای برای خاصیت فوق خمیری درآلیاژهای Al-Mg-Zn 44

2-7-بررسی تنش آستا نه ای در سوپرپلاستیک ........ 48

2-7-1- توضیحات ابتدایی برای ناحیه I.......... 50

2-7-2- پیشرفت‌های تفسیر ناحیه I................ 51

2-7-3- تنش آستانه‌ای تحت ناخالصی.............. 51

2-7-4- نتایج................................ 54

2-8- روشهای اندازه گیری تنش آستانه ای........... 55

2 -8-1-روش عملی با استفاده از آزمایش خزش.... 55

2-8-2-روش تئوری با استفاده از مدلهای موجود... 56

2-9-اثر دما برتنش آستانه ای ................... 57

2-10-اثر تاریخچه بارگذاری برروی تنش آستانه ای .. 59

فصل سوم : نتیجه گیری

3-1-نتیجه گیری ................................ 62

3-2-پیشنهاد................................... 63

منابع ......................................... 64

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تشخیص خودكار عنبیه با بعد فركتال و شبكه عصبی MLP پایان نامه بررسی عملکرد نیروگاه زمین گرمایی گزارش كارآموزی رنگ ‌سازی-مهندسی شیمی پاورپوینت فصل ششم بررسی تجارب برنامه ریزی ساختاری-راهبردی در انگلستان پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید پنیر پیتزا