👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت قدرت و سیاست

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت قدرت و سیاست

پاورپوینت قدرت و سیاست

 

پاورپوینت قدرت و سیاست

پاورپوینت قدرت و سیاست

مطالب اسلاید ها :

qتعریف قدرت

qمقایسه رهبری با قدرت

qپایگاههای قدرت

qسیاست (قدرت در عمل)

qتعریف رفتار سیاسی

qاهمیت دیدگاه سیاسی

qعواملی كه در رفتار سیاسی نقش دارند

qتسخیر احساسات

qنكات كاربردی برای مدیران

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مدلهای خط مشی گذاری پاورپوینت آشنایی با پست های گازی مقاله هویت های جدید واقعی و مجازی (مطالعة‏ كاربران اینترنتی دانشجو با جنسیت و قومیت متفاوت ) طرح توجیهی روغن كشی از دانه های روغنی با ظرفیت 1840 تن فصل پانزده مبانی رفتار سازمانی رابینز، ارزیابی عملكرد و سیستم پاداش