👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مهارت سیاسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مهارت سیاسی

8271 کلمه رشته های صنایع محیط زیست علوم اجتماعی و مدیریت ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000

نمونه ترجمه

مهارت سیاسی، به «توانایی برای درک دیگران در محل کار و استفاده از دانش برای نفوذ به دیگران برای عمل کردن در راهی که موجب بهبود اهداف سازمانی و تک تک افراد می­شود» اشاره می­کند (فریس و همکاران، 2005b، ص 7). همانطور که قبلا گفته شده مهارت سیاسی یک ضرورت در محیط فعلی پویا برای پیشبرد برنامه­های کارکنان و سازمانی است، بدین سبب سیاست جزء لاینفک[1] هر سازمان است که در آن افراد با یکدیگر برای حل و فصل اختلافات، به اشتراک­گذاری مقدار محدودی از منابع و به دست آوردن قدرت بیشتر تعامل دارند (ویگودا، 2003). مدیران سیاسی ماهر کسانی هستند که انتظار تجربه مقاومت در برابر تلاش ها برای انجام کارها دارند، اما بااینحال آن به صورت یک ابتکار نگه داشته، و با دقت طرح انتخاب شده و راهی است که تمایل به تولید دارد، آنرا خرج می­کند (هیز، 1984).

[1] - integral part

Political skill is referred to as ‘the ability to understand others at work and to use that knowledge to influence others to act in ways that enhance one's personal and organisational objectives (Ferris et al., 2005b, p. 7). As stated earlier, political skill has become a necessity in the current dynamic environment to advance personal and organisational agendas because politics has become an integral part of every organisation where individuals interact with each other to resolve conflicts, share limited amounts of resources and gain greater power (Vigoda, 2003). Politically-skilled managers are those who expect to experience resistance to their attempts to get things done, but nevertheless keep on taking initiatives, carefully selected initiatives, in ways that eventually tend to produce the results they desire (Hayes, 1984).

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری گیاهان کود سبز، خاک ورزی (شخم)، نظام های خاک ورزی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه پروژه ریخته گری (متالوژی) سمینار برق کنترل و تعیین موقعیت ماهواره پروژه مالی شرکت کنسرو کرج شوبران موثرترین روش پیشگیری از اعتیاد و جرایم مربوط به موادمخدر