👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه رفتار چرخه ای مایع شدن شن دوغاب سیمان زینتر متعادل تحت بارگیری پی در پی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه رفتار چرخه ای مایع شدن شن دوغاب سیمان زینتر متعادل تحت بارگیری پی در پی

4907 کلمه رشته صنایع محیط زیست کشاورزی ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میب

نمونه ترجمه

چکیده

هدف از این مقاله ارائه یک بینش در مورد اثرات راه­اندازی مایع شدن چرخه­ای کامل قدیمی روی رفتار چرخه­ای تخلیه نشده بعدی شن با دوغاب سیمان  متوسط از نظر قدرت، تغییر شکل و پاسخ فشار به منافذ می­باشد. پژوهش بر روی نمونه شن تثبیت شده توسط یک ماده معدنی مبتنی بر دوغاب سیمان شیمیایی ("Silacsol") است که قادر به انتقال قدرت فشرده­سازی محصور نشده (UCS) در محدوده بین 500 کیلو پاسکال و 700 کیلو پاسکال است. پارامترهای مقاومت برشی[1] یکنواخت[2] نمونه­های تحت عمل از طریق یک سری آزمون همسانگرد سه محوری با خواص فیزیکی مشابه (TX-CID) مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از آن، آزمون های استرس کنترل شده تک برشی تناوبی تخلیه نشده (SS) بر روی هر دو مورد، نمونه شن تیمارشده و نشده به منظور ارزیابی و بهبود ارائه شده توسط دوغاب سیمان  بر مقاومت مایع شدن شن انجام شد. اثرات مفید قابل توجهی در دوغاب سیمان، صرف نظر از تراکم اولیه شن خالص مشاهده شد. در نهایت تاثیر یک پیش برش بزرگ دوره­ای روی رفتار چرخه­ای تخلیه نشده شن ترزیق شده توسط موضوع نمونه­ها برای توالی بارگیری دو چرخه­ای با نسبت تنش مشابه (CSR) مورد بررسی قرار گرفت. پس از بارگذاری اولیه در نمونه که مایع شدن کامل در آن آورده شده، به آنها اجازه داده شد تا در شرایط تقریبا K0 محکم شود و در معرض بارگیری بعدی قرار بگیرد. افزایش مقاومت در برابر مایع شدن ناشی از سابقه چرخه به طور واضح بر روی نمونه تحت عمل قرار گرفت. فشار بیش از حد منافذ بارگذاری چرخه­ای را بر روی نمونه تحت تیمار به دنبال یک روند متفاوتی نسبت به آنچه در آنهایی تیمار نشده تقویت می­کند. تفاوت قابل توجهی نیز در روند فشار حفره توسعه یافته در بارگذاری ثانویه نسبت به بارگذاری اولیه مشاهده شد. یک مدل ساده برای تقویت فشار آب منافذ در شن­های تزریق شده در طول بارگذاری چرخه­ای پیشنهاد شده است.

 

[1] - shear strength

[2] - Monotonic

The aim of this paper is to provide an insight into the effects of a previous cyclic history “triggering” full liquefaction on the subsequent undrained cyclic behaviour of a moderately cemented grouted sand in terms of strength, deformability and pore pressure response. The research was conducted on sand specimens stabilized by a commercial mineral based chemical grout (“Silacsol”), capable of imparting unconfined compression strength (UCS) values ranging between 500 kPa and 700 kPa. Monotonic shear strength parameters of treated specimens were preliminary assessed through a series of isotropically consolidated drained triaxial tests (TX-CID). Afterwards, stress-controlled undrained cyclic simple shear (SS) tests were conducted on both treated and untreated sand specimens in order to evaluate the improvement provided by the grout on the liquefaction resistance of the sand. A significant beneficial effect of the grout was observed, regardless of the initial density of the pure sand. Finally the influence of a cyclic large preshearing on the undrained cyclic behaviour of the grouted sand was investigated by subjecting the specimens to a sequence of two cyclic loadings with the same stress ratio (CSR). After the first loading in which specimens were brought to full liquefaction, they were allowed to reconsolidate in approximately K0 conditions and then subjected to the second loading. An increase in liquefaction resistance induced by cyclic history was clearly apparent on treated specimens. Excess pore pressures build-up during the first cyclic loading on treated specimens followed a different trend compared to that observed on untreated ones. A significant difference was also observed on the excess pore pressure trends developed in the second loading compared to that developed in the primary loading. A simple model for the prediction of pore water pressure build-up of grouted sands during cyclic loading is proposed.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مهارت برقراری ارتباط مؤثر پایان نامه بررسی رابطه آگاهی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی با انگیزش پیشرفت دانشجویان دانشگاه آزاد روشهای موجود فرآوری "كانی آلونیت" در گذشته و حال پایان نامه حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام بررسی رابطه نگرانی روانشناختی با کمال گرایی مثبت و منفی در دانشجویان دختر