👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع TQM

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع TQM

پروژه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع TQM

میزان استفاده فناوری اطلاعات در پیشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع TQM

همراه پرسش نامه (مورد مطالعه: كاركنان اداره مالياتي استان ---)

فهرست مطالب

چکیده    1

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه    3

1-2- بیان مسئله    3

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع    4

1-4-اهداف پژوهش    5

1-4-1-هدف اصلی    5

1-4-2- اهداف فرعی    5

1-5- فرضیات پژوهش    5

1-6- سوالات تحقیق    5

1-7- قلمرو تحقیق    6

1-7-1- قلمرو موضوعی    6

1-7-2- قلمرو مکانی    6

1-7-3- قلمرو زمانی    6

1-8- تعریف اصطلاحات پژوهش    6

فصل دوم

ادبیات پژوهش

2-1- بخش اول : مدیریت کیفیت جامع    8

2-1-1- مقدمه    8

2-1-2-تعريف    9

2-1-3- ارکان فلسفي مديريت جامع کيفيت    9

2-1-3-1- فرايندگرايي    9

2-1-3-2- مشتري‌محوري    9

2-1-3-3- ارتقاي مستمر و فراگير فرايندها و سيستمها    9

2-1-4- اصول مديريت جامع کيفيت    9

2-1-5- جنبه های مدیریت كیفیت جامع    11

2-1-6- نقش مدیریت جامع درتغییرات سازمانی    12

2-1-6-1- تغيير فرهنگي:    13

2- 1-7- محدودیت های مدیریت کیفیت جامع    13

2-1-7-1- مديريت كيفيت جامع و دولت    13

2-1-7-2- چالشهاي دولتي:    14

2-1-8-  ارتباطات و آموزش مديريت كيفيت جامع    15

2-1-9- سنجش و اندازه گيري مدیریت جامع    16

2-1-9-1- مشتريان:    17

2-1-9-2- اهداف استراتژيك:    17

2-1-10- اثرات مدیریت کیفیت جامع درسازمان    17

2-1-10-1-ديدگاه ضمني از سازمان    17

2-1-10-2- جهت زماني اوليه:    18

2-1-10-3-تاثير بر فرهنگ سازماني    18

2-1-10-4-الزامات رهبري:    18

2-1-10-5-تاكيد بر كنترل مديريت    18

2-1-11-مدیریت کیفیت جامع ومشتری مداری    19

2-1-12-کیفیت خدمات    20

2-1-13-ابعاد و عوامل کیفیت خدمات    20

2-1-14- سنجش و اندازه گیری    21

2-1-14-1- مشتریان    21

2-1-14-2- اهداف استراتژیک    21

2-1-15- مدیریت کیفیت جامع و برنامه ریزی استراتژیک    21

2-1-15-1- دیدگاه ضمنی از سازمان    22

2-1-15-2- جهت زمانی اولیه    22

2-1-15-3- تاثیر بر فرهنگ سازمانی    22

2-1-15-4- الزامات رهبری    23

2-1-15-5- تاکید بر کنترل مدیریت    23

2-1-16- برقراری ارتباط بین برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت کیفیت جـــامع:    23

2-1-17-جنبه های مدیریت کیفیت جامع    24

2-1-18- جنبه های مختلف مدیریت کیفیت جامع :    24

2-1-19- مدیریت کیفیت جامع به عنوان فلسفه مدیریت    26

2-1-20- مدیریت کیفیت جامع و دولت    26

2-1-20-1- چالشهای دولتی    27

2-1-20-2- سبک مدیریت و شایستگی های رهبری    28

2-1-21-  درک وابستگیهای درونی و تعاملات بین سیستم ها، تغییرات، یادگیری    28

2-2- بخش دوم: فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر مدیریت کیفیت جامع    29

2-2-1- تعریف فناوری اطلاعات    29

2-2-2- سیستم اطلاعات و فناوری اطلاعات    30

2-2-2-1- سطح حرفه‌ای  فناوری اطلاعات    31

2-2-2-2- سطح آموزشی فناوری اطلاعات    31

2-2-3- تأثیر فناوری اطلاعات    31

2-2-4- تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع    34

2-2-5- علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع در فناوری اطلاعات    36

2-2-5-1- تغییر فرهنگی    37

2-2-6- فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش مدیریت کیفیت جامع    37

2-2-7- سودمندی مدیریت کیفیت جامع از فناوری اطلاعات    38

2-2-8- تأثير فناوري اطلاعات بر مديريت كيفيت جامع:مطالعه موردی کاربرد TQM در کشور ژاپن:    38

2-2-9- مدیریت کیفیت جامع فناوری اطلاعات    42

2-2-9-1- اصول پیاده سازی مدیریت کیفیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان(مجازی) بر مبنای تکنیک 5s    42

2-2-10-  مفهوم فناوری اطلاعات و مديريت کيفيت جامع    42

2-2-11- مفهوم 5S (فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت در سازمان)    43

2-2-12- حوزه های پیاده سازی 5S در فناوری اطلاعات    43

2-2-13- مفهوم و روش اجرای 5S    44

2-2-13-1- تفکیک و تعمیر (S1)    44

2-2-13-2- ترتیب و تنظیم(S2)    46

2-2-13-3- تمیزی(S3)    46

2-2-13-4- تداوم و ایمنی (S4 )    47

2-2-13-5- تعلیم و انظباط (S5)    48

2-3- بخش سوم: پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی    49

2-3-1-پیشینه پژوهش    49

2-3-1-1-تحقیقات داخلی:    49

2-3-1-2-تحقیقات خارجی:    49

فصل سوم

روش تحقيق

مقدمه    52

3-1-روش تحقیق    52

3-2-جامعه آماری    53

3-3-حجم نمونه و روش نمونه گیری    53

3-4-ابزار پژوهش    53

3-5-روش گردآوري داده ها    54

3-6 -روایی وپایائی پرسشنامه    54

3-6-1-روایی(اعتبار):    54

3-6-2-پایائی(اعتماد):    54

3-7 -متغیرهای تحقیق    55

3-8 - روش تجزیه وتحلیل داده ها    55

فصل چهارم

تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق

4-1 مقدمه    57

4-2 تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخدهندگان    57

4-3 تحلیل توصیفی مقدماتی    60

4-4 آزمون نرمال بودن متغیرها    61

4-5  بررسی فرضیه های تحقیق    61

4-6- آزمون رتبه بندی فریدمن    71

فصل پنجم

خلاصه و نتیجه گیری

5-1- مقدمه    73

5-2- نتایج استنباطی    73

5-3- آزمون نرمال بودن متغیرها    74

5-4- بررسی فرضیههای تحقیق    74

5-5- پیشنهادات    75

5-6-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی    75

5-7-  محدودیت های پژوهش    75

منابع و مأخذ    77

فهرست جداول

عنوان                                        صفحه

جدول 4-1: توزیع افراد بر حسب جنس    57

جدول 4-2: توزیع افراد بر حسب وضعیت تاهل    58

جدول 4-3: توزیع افراد بر حسب سوابق کاری    58

جدول 4-4: توزیع افراد بر مبنای سطح تحصیلات    59

جدول 4-5: شاخصههای توصیفی مربوط به میزان استفاه از فناوری اطلاعات    60

جدول 4-6: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق    61

جدول 4-7: نتایج آزمون T تک نمونهای برای رهبری مدیریت عالی    62

جدول 4-8: شاخصه های توصیفی نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی به تفکیک نظرات زن و مرد    62

جدول 4-9: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی بین نظرات زن و مرد    62

جدول 4-10: شاخصه های توصیفی نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی به تفکیک نظرات افراد مجرد و متاهل    63

جدول 4-11: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی بین نظرات افراد مجرد و متاهل    63

جدول 4-12: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی و سن کارکنان    63

جدول 4-13: میانگین و انحراف معیار میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی به تفکیک نظرات افراد با سوابق کاری مختلف    64

جدول 4-14: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی بین نظرات افراد با سوابق کاری مختلف    64

جدول 4-15: میانگین و انحراف معیار میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات    64

جدول 4-16: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از رهبری مدیریت عالی بین نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات    64

جدول 4-17: نتایج آزمون T تک نمونهای برای روابط با مشتری    65

جدول 4-18: شاخصه های توصیفی نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری به تفکیک نظرات زن و مرد    65

جدول 4-19: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری بین نظرات زن و مرد    66

جدول 4-20: شاخصه های توصیفی نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری به تفکیک نظرات افراد مجرد و متاهل    66

جدول 4-21: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری بین نظرات افراد مجرد و متاهل    66

جدول 4-22: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری و سن کارکنان    66

جدول 4-23: میانگین و انحراف معیار میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری به تفکیک نظرات افراد با سوابق کاری مختلف    67

جدول 4-24: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری بین نظرات افراد با سوابق کاری مختلف    67

جدول 4-25: میانگین و انحراف معیار میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات    67

جدول 4-26: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با مشتری بین نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات    67

جدول 4-27: نتایج آزمون T تک نمونهای برای روابط با عرضهکننده    68

جدول 4-28: شاخصه های توصیفی نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده به تفکیک نظرات زن و مرد    68

جدول 4-29: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده بین نظرات زن و مرد    68

جدول 4-30: شاخصه های توصیفی نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده به تفکیک نظرات افراد مجرد و متاهل    69

جدول 4-31: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده بین نظرات افراد مجرد و متاهل    69

جدول 4-32: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده و سن کارکنان    69

جدول 4-33: میانگین و انحراف معیار میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده به تفکیک نظرات افراد با سوابق کاری مختلف    70

جدول 4-34: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده بین نظرات افراد با سوابق کاری مختلف    70

جدول 4-35: میانگین و انحراف معیار میزان استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات    70

جدول 4-36: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین استفاده از فناوری اطلاعات جهت حمایت از روابط با عرضهکننده بین نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات    70

جدول 4-37: نتیجه آزمون معنیداری فریدمن برای اولویت بندی استفاده از فناوری اطلاعات در حمایت از عوامل مربوطه    71

جدول 4-38: نتایج اولویتبندی استفاده از فناوری اطلاعات در حمایت از عوامل مربوطه بر اساس آزمون فریدمن    71

فهرست نمودارها

عنوان                                                                  صفحه

نمودار 4-1: چگونگی توزیع افراد بر حسب جنس    57

نمودار 4-2: چگونگی توزیع افراد بر حسب وضعیت تاهل    58

نمودار 4-3: چگونگی توزیع افراد بر حسب سوابق کاری    59

نمودار 4-4: چگونگی توزیع افراد بر حسب سطح تحصیلات    59

چکیده

هدف این تحقیق بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پیشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع TQM       می باشد.  در این پژوهش، از روش توصیفی-همبستگی استفاده کرده‌ایم. جامعه آماری این پژوهش  کلیه کارکنان و كارمندان اداره امور مالياتي استان ایلام که بصورت رسمی یا قراردادی مشغول به کارهستند. حجم نمونه این تحقیق با استفاده از جدول مورگان 66 نفر، محاسبه شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با مراجعه مستقیم به پاسخگویان ،پرسشنامه ها توزیع و تکمیل گردید.

در این پژوهش برای برآورد پایائی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد.  ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیر استفاده از فناوری اطلاعات در حمایت از مدیریت کیفیت جامع 785/0 می¬باشد. هم¬چنین برای 3 خرده مقیاس (عامل) رهبری مدیریت عالی، روابط با مشتری و روابط با عرضه¬کننده به ترتیب 671/0، 724/0 و 577/0 بدست آمده است.

از هر دو نوع آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده کرده‌ایم.از آمار توصیفی برای نمایش اطلاعات جمعیت شناختی و از آمار استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش بهره گرفته ایم.

کلید واژه‌ها: مدیریت کیفیت جامع، فناوری اطلاعات،  مدیریت منابع انسانی، آموزش کارکنان، مشارکت کارکنان، میزان تحصیلات کارکنان.

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

فناوري اطلاعات  و مديريت کيفيت جامع، تأثير مهمي بر عملکرد شرکتها دارند و هر يک به‌صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند. با وجود اين، مطالعات اندکي درباره ارتباط بين اين دو و به‌ ويژه تأثيري که فناوري اطلاعات بر روي مديريت کيفيت جامع خواهد داشت، انجام شده است

اهمیت فن اوری اطلاعات و اثرات آن برای شرکت ها به طرز چشمگیری افزایش یافته و رشد و توسعه آن احساس می شود. غالباً بیان می شود که فناوری اطلاعات مهمترین عامل افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها است. اما مطالعات دیگر عکس این مطلب را نیز نشان داده است . پژوهشگران دریافته اند که سرمایه گذاری بر روی فناوری اطلاعات تأثیر مثبتی بر روی تولید ناخالص داخلی   در کشورهای توسعه یافته دارد، حال آنکه در کشورهای در حال توسعه چنین نیست.

به منظور بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری، ابزارهای مختلفی توسط شرکتها به‌کار گرفته می شود که به عنوان مثال می توان به مدیریت کیفیت جامع، نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر  ، مهندسی مجدد فرایندهای سازمان  ، برنامه ریزی منابع ساخت   ، تولید بهنگام  و غیره اشاره کرد. «وستون» همه این ابزارها را متکی به فناوری اطلاعات می داند . به‌طور کلی، ابزارهای ذکر شده کمک می کنند که اطلاعات به‌صورتی دقیقتر و سریعتر به‌دست آمده و ارتباطات بهبود یابد. مسلم است فناوری اطلاعات همة بخشها و عملکردهای شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد؛ بنابراین، می توان گفت فن اوری اطلاعات، مدیریت کیفیت جامع را نیز تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

1-2- بیان مسئله

بازار رقابتی امروز دارای تغییرات سریع و زیادی در عرضه محصولات متنوع و با کیفیت شده است که ریشه اصلی این تغییرات در نیازها و خواسته های مشتریان می باشد.لذا سازمان ها و شرکت‌های تولیدی و خدماتی بمنظور پاسخگویی مطلوب به نیازهای فراوان  و متنوع مشتریان و نیز موفقیت در بازار مستمرا تلاش می‌نمایند تا با بهره‌مندی از نظام¬های مدیریت کیفیت از جمله مدیریت کیفیت جامع  به اهداف خود نائل شوند. (عصاری،1379،ص32)

کارایی و اثربخشی مدیریت به عنوان برون داد نظامهای انسانی و سازمانی، زمانی تحقق می‌یابد که فرایندهای کاری و رفتاری اصلاح شود و به راحتی بتوان بر فرایندها مدیریت نمود.رها نمودن فرایندها منجر به شکل گیری کیفیت مدیریتی پایینی شده و در زمانی که نتیجه حاصل گردید کار اصلاحی نمی‌توان انجام داد،بنابراین منطقی است که بر فرایندهای انسانی،رفتاری و کاری مدیریت شود،در این صورت کارایی و اثربخشی سازمانها تضمین می‌شود.در این راستا آنچه منجر به اثربخشی فرایندها شده و آن را اصلاح می نمایند منابع انسانی توسعه یافته است یعنی از طریق پرورش منابع انسانی در ابعاد شغلی،رفتاری،خودآموزی استاندارد نمودند و ... می‌توان به کارایی و اثربخشی دسترسی پیدا نمود.(منصوری،1376،56)

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سیستم تنخواه گردان و کنترل حسابهای بانکی پاورپوینت معماری صخره ای پروژه طرح مرمّت و احیای خانه ناصرالدین میرزا (مناسب برای مقاله)(پاورپوینت) مقاله بررسی انرژی باد (توربین های بادی) ترجمه مقاله ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی