👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی تاثیر تنش های شوری و خشکی بر روی جوانه زنی بذر گلرنگ

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی تاثیر تنش های شوری و خشکی بر روی جوانه زنی بذر گلرنگ

مقاله بررسی تاثیر تنش های شوری و خشکی بر روی جوانه زنی بذر گلرنگ

مقاله بررسی تاثیر تنش های شوری و خشکی بر روی جوانه زنی بذر گلرنگ

Effect stress by PEG and salinity on carthamus tinctorius seed germination

این مقاله در 69 صفحه تهیه و تنظیم شده است .

چکیده:

خشکی و شوری از تنشهای بسیار مهم در کاهش رشد و تولید گیاهان می باشد. در این راستا به منظور ارزیابی اثر تنش در خشکی و شوری و جوانه زنی بذر ارقام گلرنگ اصفهان آزمایشی به صورت فاکتویل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار انجام شده، فاکتورهای آزمایشی شامل 2 رقم گلرنگ اصفهان (صفه و گلدشت) با پتانسیل های اسمزی (0 ،15، 30، 45) در لیتر برای تنش خشکی و (5 ، 10، 15 و 20 گرم در لیتر) برای تنش شوری بود- نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف تنش خشکی و شوری اثرات قابل توجهی بر درصد جوانه زنی، یکنواختی جوانه زنی، وزن، ریشه و ساقه چه، نسبت ریشه به ساقه چه و وزن کل گیاهچه دارد. با افزایش میزان خشکی، درصد جوانه زنی اختلاف معنی داری با تیمار شاهد نداشت. از نظرمقاومت به خشکی، رقم گلدشت نسبت به رقم صفه برتری داشت.

تحت شرایط تنش، رقم گلدشت دارای طول ریشه چه بلندتری بوده و نسبت به رقم صفه دارای ریشه چه و ساقه چه بالاتری بود- بررسی دیگر پارامترها، مثل  وزن ریشه چه و ساقه چه و وزن کل گیاهچه نیز حاکی از مقاومت بالای رقم گلدشت در مقایسه با رقم صفه بود.

نتایج نشان داد که اثر سطوح تنش شوری به سرعت جوانه زنی طول ریشه چه و ساقه چه و شاخص بنیه بذر در هر دو گونه معنی دار بود. افزایش شوری با اختلال در فرایندهای هیدرولیزی و

واکنش های آنزیمی، باعث کاهش خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه در هر دو رقم شد، همچنین مقایسه تأثیر شوری بر خصوصیات جوانه زنی دو گونه مشخص شد که رقم گلدشت نسبت به رقم صفه نسبت به تنش شوری مقاومتر می باشد.

 

فهرست

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه                                                                                         2

ارقام                                                                                           11

تعریف مسئله و بیان سئوالهای اصلی تحقیق                                              16

هدفها                                                                                         18

روش انجام تحقیق                                                                           18

جامعه آماریو روش نمونه گیری                                                             20

فصل 2

مقدمهوتعاریف .مرور متون                                                                   21 فصل 3 : مواد و روشها                                                                            42

فصل 4 : نتیجه گیری کلی                                                                  59     

پیشنهادات                                                                                    61

 منابع و مأخذ                                                                                61

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق راههای ترغیب و تشویق دانش آموزان به تحقیق و مطالعه پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان تحقیق ماهیت انسان ازدیدگاه فروید تحقیق تفسیر آیه الکرسی مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی