👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله پس افتادگی فرهنگی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله پس افتادگی فرهنگی

در این مقاله درباره پس افتادگی فرهنگی در 20 صفحه توضیح داده شده است، و دارای فهرست بندی می باشد

مقاله پس افتادگی فرهنگی

این مقاله در 20 صفحه تهیه و تنظیم شده است 

 فهرست :

 مقدمه

توضیحات کلی از پس افتادگی فرهنگی

به بیان دیگر:

پس افتادگی  فرهنگی چیست؟

زمینه ها، علل و عوامل

تأخر فرهنگی عام وپایدار

دیدگاههای موجود :

گسترش بی رویه :

چکیده

 

مقدمه

پس افتادگی فرهنگی پدیده ایست که شهرها و جوامع در حال توسعه به طور طبیعی و دائمی با آن روبرو می شوند ( ویلیام آگبرن 1922 ) و گذر از جامعه سنتی به جامعه صنعتی و دگرگونی در سازمان اجتماعی اقتصادی و ذهنیت های عمومی همواره با تأخر فرهنگی و گاه بحران فرهنگی همراه می باشد . نوسازی و توسعه شهری با بکارگیری دانش و تکنولوژی مدرن و تغییر در هنجارها و باورهای عامه همراه بوده و به تبع عواقب زیستی آسیبهای شهری طبیعی را به دنبال دارد که تأخر فرهنگی از آن جمله می باشد . شناخت این پدیده و انواع  عام ، متراکم و پایدار آن در شهر تهران در جریان توسعه شهری و آگاهی از زمینه ها و پیامدهای آن رویکردی ضروری برای هر گونه سیاست گذاری های راهبردی و برنامه ریزی های اصولی و مدیریت کارآمد این پدیده کنترل و زایل شود.

روش مطالعه به صورت نظری و تجربی و با بررسی نظریات دانشمندان و مطالعه منابع مستقیم و غیر مستقیم و بکارگیری آنها برای شناخت تأخر فرهنگی در شهر تهران و تجزیه و تحلیل نمونه های عینی و واقعی آن در بین عناصر مادی و غیر مادی فرهنگ شهری بوده است.

تأخر فرهنگی آنچنان که آگبرن اول بار آن را مطرح نمود و توسط دانشمندان مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت، دقیقاً به لحاظ نظری و مفهومی چیست و تعریف آن کدامست؟ مراحل ناهمسانی بین دو یا چند عنصر از یک ترکیب فرهنگی و عوامل مژثر بر آن نظیر زندگی شهری و تکنولوژی مدرن و پیامدهای طبیعی و آسیب های شهری آن چگونه تفسیر می شود؟

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه جایگزین چربی - یک بررسی مدیریت عملکرد سازمانی - مجموعه مقالات مقاله اپیدمیولوژی بالینی و كنترل تب مالت با تاكید بر جنبه های پزشكی و بهداشتی بیوتروریسم سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر بهره‌وری شركتهای تحت پوشش ایران خودرو پایان نامه تشبیه در دیوان عمعق بخارایی