👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق باورهای فراشناختی راهبرد کنترل فکر و شخصیت بیماران دیابت و سالم

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق باورهای فراشناختی راهبرد کنترل فکر و شخصیت بیماران دیابت و سالم

دانلود تحقیق مقایسه باورهای فراشناختی، راهبردهای کنترل فکر و ویژگی های شخصیتی بیماران دیابتی و افراد سالم با پرسشنامه

فهرست:

چکیده

مقدمه

بیان مسیله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

مقدمه

دیابت

دید کلی

تاریخچه

دیابت شیرین وابسته به انسولین

فنوتیپ و سیر طبیعی دیابت شیرین وابسته به انسولین

اداره بیمار مبتلا به دیابت شیرین وابسته به انسولین

خطر توارث دیابت شرین وابسته به انسولین

دیابت شیرین غیروابسته به انسولین

فتوتیپ و سیر طبیعی دیابت شیرین غیروابسته به انسولین

اداره بیمار مبتلا به دیابت شیرین غیروابسته به انسولین

خطر توارث دیابت شیرین غیروابسته به انسولین

دیابت نوع یک

دیابت نوع دوم

دیابت بارداری

عوارض دیابت

دیابت در ایران

دیابت نوع یا دیابت غیروابسته به انسولین

عوامل مؤثر بر دیابت

باورهای فراشناختی

جدول مؤلفه های فراشناخت براساس دیدگاه فلاول ()

فراشناخت

عناصر فراشناخت

دانش فراشناختی

کنترل فراشناختی

دانش و کنترل خود

دانش و کنترل فرآیند

انواع دانش مؤثر در فراشناخت

کنترل اجرایی رفتار

راهبردهای یادگیری

راهبردهای فراشناختی

تمایز راهبردهای شناختی و فراشناختی

ضرورت آموزش راهبردهای فراشناختی

راهبردهای کنترل فکر

فواید کنترل فکر

روش های اصلاح احساسات

آموزش ریلکسیشن (آرام تنی)

احساس بسازید

شاد باشید

رسیدن به آرامش درونی

مدیتیشن

حساسیت زدایی

بیرون بریزید

تخلیه

انرژی روانی را صرف اعمال سازنده کنید.

پرت کردن حواس

محیط را عوض کنید و از تقویت کننده ها استفاده کنید.

تمرین

مهارت

معکوس گرایی

دارو

سازگاری تدریجی

انجام کارهایی که دوست داریم

ارزش ها

شخصیت

تعریف روان شناسان از شخصیت

دیدگاه آلپورت

دیدگاه کتل

دیدگاه آیزنگ

نظریه شخصیتی گری

تکامل نظریه آیزنگ و کتل

مروری بر تاریخچه مدل پنج عاملی

نظریه پنج عاملی مک کری و کوستا

پیشینه پژوهش

پیشینه خارجی

پیشینه داخلی

جمع بندی پیشینه های پژوهشی

روش پژوهش

ابزار گرد آوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

ویژگی های جمعیت شناختی

جدول جنسیت در بین گروههای مورد مطالعه

جدول وضعیت تأهل دربین گروههای مورد مطالعه

جدول میانگین و انحراف معیار سن درگروههای مورد مطالعه

یافته های توصیفی

مقدمه

بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری کلی

محدودیت ها

پیشنهادات پژوهش

پیشنهادات کاربردی

منابع

=================

اهداف پژوهش

مقایسه باورهای فراشناختی در بین افراد دیابتی و سالم

تعیین تفاوت نگرانی باورهای فراشناختی در بین بیماران دیابتی و افراد سالم

تعیین تفاوت عدم کنترل افکار و خطرات باورهای فراشناختی در بین بیماران دیابتی و افراد سالم

تعیین تفاوت اطمینان شناختی باورهای فراشناختی در بین بیماران دیابتی و افراد سالم

تعیین تفاوت نیاز به کنترل افکار و باورهای فراشناختی در بین بیماران دیابتی و افراد سالم

تعیین تفاوت خودآگاهی شناختی باورهای فراشناختی در بین بیماران دیابتی و افراد سالم

مقایسه راهبردهای کنترل فکر در بین افراد دیابتی و سالم

تعیین توجه برگردانی در بیماران دیابتی و سالم

تعیین تفاوت تفکر تنبیه در بیماران دیابتی و سالم

تعیین تفاوت ارزیابی مجدد افکار در بیماران دیابتی و سالم

تعیین تفاوت افکار نگرانی در بیماران دیابتی و سالم

تعیین تفاوت افکار کنترل اجتماعی در بیماران دیابتی و سالم

مقایسه ویژگی های شخصیتی در بین افراد دیابتی و سالم

تعیین تفاوت بعد روان رنجوری در بیماران دیابتی و سالم

تعیین تفاوت بعد درون گرایی در بیماران دیابتی و سالم

تعیین تفاوت بعد تمایل به دروغگویی در بیماران دیابتی و سالم

-----------------

تمایز راهبردهای شناختی و فراشناختی

در بیشتر تعاریف مربوط به فراشناخت، مؤلفه های راهبرد و دانش گنجانده شده است. اما کاربرد چنین تعاریفی دارای مشکلات زیادی است. یکی از مشکلات اصلی، تفکیک راهبردهای شناختی و فراشناختی است. یکی از سؤالاتی که دراین خصوص مطرح می شود این است که بین راهبردهای شناختی و فراشناختی چه تفاوتی وجود دارد؟

آیا دانش بیانی می تواند ماهیت فراشناختی داشته باشد. برای مثال، آیا دانشی که فرد در مورد مشکل درک اصول بیوشیمی دارد دانش شناختی است یا فراشناختی؟ (نیاز آذری، 1382).

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله تاثیر روشهای خاکورزی بر اثر میزان انتشار کربن تولید گندم و ذرت کمّی سازی سطح پیکوگرم برخی از هورمونهای رشد در ادرار گاو با استفاده از میکرواستخراج قطره ای حباب در قطره ترکیب شده با حلال مقاله در مورد حافظه RAM مقاله بررسی طرح های بازاریابی مقاله معرفی مهندسی ارزش