👈 فروشگاه فایل 👉

حقوق از دریچه‌ی ایران باستان - کار تحقیقی

ارتباط با ما

... دانلود ...

حقوق از دریچه‌ی ایران باستان - کار تحقیقی

حقوق از دریچه‌ی ایران باستان کار تحقیقی

حقوق از دریچه‌ی ایران باستان - کار تحقیقی

پیشگفتار

لو تعلق العلم باکناف السماء لنا له قوم من اهل فارس.[1]

اگر دانش به کناره‌های آسمان بیاویزد گروهی از مردم پارس آن‌را بدست آورند.

بی‌شک مطالعه‌ی پیشینیان در هر زمینه‌ای و دقت در احوالات آن‌ها نه تنها چشم‌اندازی از گذشته‌ی ما انسان‌ها را نمایان می‌سازد بلکه راهنمایی است که ما را به سوی بهتر شدن فرا می‌خواند.

من به عنوان شاگرد کوچک شما، دانشجوی ترم آخر رشته‌ی حقوق با گرایش خاصی که به تاریخ، به خصوص پیشینه‌ی کشورمان ایران دارم، این موضوع را جهت ارائه به استاد محترم خود، جناب آقای نعیمی برگزیدم و در حالی‌که سعی نموده‌ام آن‌را به وصف ایجاز و اختصار موصوف نمایم، تلاشی نیز در جهت برخورداری آن از تمامی ادوار نموده‌ام.

با اعتذار از کاستی‌ها و نقایص آن، امید است مورد توجه واقع شود. هم‌چنین با اغتنام از فرصت به دست آمده، از فرموده‌های روشنگر جناب آقای دکتر محمد یارارشدی استاد محترم دانشکده حقوق واحد تهران- مرکزی تشکر فراوان بعمل می‌آورم.

رؤیا حاجیلوئی- 1388

 

فهرست مطالب

پیشگفتار .................................... 2

مقدمه........................................ 6

فصل اول

حقوق در دولت‌ها

بخش اول- پیشدادیان........................... 10

الف- نامگذاری................................ 10

ب- قانون در این زمان......................... 10

بخش دوم- هخامنشیان........................... 11

الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی............ 11

ب- توجه به عدالت............................. 12

بخش سوم- اشکانیان............................ 14

الف- نظام کیفری دوران اشکانیان............... 14

ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی............. 17

بخش چهارم- ساسانیان.......................... 18

الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان.... 18

ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان................... 21

 

فصل دوم

حقوق در ادیان و متون باستانی

بخش اول- میترا............................... 24

بخش دوم- مزدیسنا............................. 25

بخش سوم- ماتیکان هزار دادستان................ 26

فصل چهارم

حقوق و جایگاه زنان

بخش اول- حقوق عمومی زن....................... 29

بخش دوم- ازدواج.............................. 32

فصل پنجم

تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران

بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان............................................. 36

بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران........................................ 40

فصل ششم

قوانین پیشین

بخش اول- قوانین پیش از بابلی‌ها............... 42

بخش دوم- بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی..... 47

الف- شرح قانون............................... 47

ب- امتیاز مجموعه حمورابی..................... 49

ج- قراردادها................................. 50

د- بانک‌داری و حقوق دریایی.................... 51

هـ- آیین دادرسی بابل......................... 51

و- روابط خانوادگی............................ 52

ی- اموال منقول و غیرمنقول.................... 54

ز- کیفر شگفت‌آور.............................. 54

ح- نخستین اعلام حقوق بشر...................... 55

بخش سوم- هیتا................................ 57

بخش چهارم- در پایان.......................... 58

منابع و ماخذ................................. 60

 

[1] - حدیث نبوی به نقل از ابن‌خلدون.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق بررسی بنای بقعۀ دانیال نبی شوش پاورپوینت رفتار شناسی اسب مقاله وظایف‌ مدیران‌ از نگاه‌ امام‌ علی‌(ع) پایان نامه بررسی تلفیق مفاهیم جنبه گرایی و معماری سرویس گرا پاورپوینت جرأت ورزی