👈 فروشگاه فایل 👉

مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی  6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

فهرست مطالب

 

عنوان :                                   صفحه :

فصل اول : موضوعات حقوقی             

ابطال تقسیم نامه ..........................   1

تأدیه حقوقی سر قفلی و حق سبک و پیشه .......  7

توقیف عملیات اجرایی........................      14

تخلیه......................................      18

رفع تصرف...................................      29

ابطال قرار داد ............................      35

تعدیل اجاره بها   ......................... 39

ابطال قولنامه .............................      47

ابطال مبایعه  نامه ........................      52

صحت معامله ................................      59

اثبات مالکیت و پرداخت اجرة المثل          . 65

اثبات عقد بیع   ........................... 70

فسخ معامله  ............................... 73

فسخ معامله................................. 77

فسخ معامله  ...............................   82

تحویل زمین  ...............................  85

مطالبه وجه ................................      89

مطالبه وجه ................................     91

مطالبه وجه.................................      94

مطالبه وجه.................................      97

تقسیم ترکه    ............................. 100

تجدید نظر از رای شورا .....................      105

مطالبه حق بیمه عمر ........................      109

اعتراض ثابت ...............................       115

اعتراض ثابت ............................... 119

وا خواهی    ............................... 123

اعتراض بر ثبت .............................      127

خلع ید .................................... 131

قلع و قمع .................................   134

تغییر نام .................................       138

ابطال آراء ................................      140

اصلاح شناسنامه .............................      149

تخلیه به لحاظ انتقال به غیر ...............      152

الزام به تنظیم سند ........................       158

الزام به تنظیم سند    ..................... 163

انجام تعهد  ...............................      166

تقسیم ترکه  ...............................      173

ابطال قولنامه ، اثبات عقد بیع .............      177

فصل دوم : موضوعات خانواده           

استرداد جهیزیه ............................ 183

فسخ نکاح   ................................ 187

حکم تمکین ................................. 189

تقلیل اقساط مهریه.......................... 193

وا خواهی   ................................  195

ملاقات فرزند  ..............................      198

مطالبه اجرة المثل .........................     200

مطالبه یک برگ قبض اقساطی بابت خریدی .......      205

تجدید نظر خواهی ...........................      211

استرداد جهیزیه     ........................ 215

طلاق  ......................................      218

افزایش اجاره بها  .........................      221

اثبات نسب .................................       229

تعیین تکلیف................................ 231

تهی ولد و اثبات نسب     ................... 233

ثبت واقعه ازدواج  .........................      235

فصل سوم :‌موضوعات اطفال

تصادف منجر به فوت   .......................   237

ایراد ضرب وشتم   ..........................  240

ایراد ضرب عمدی  ...........................      241

رابطه نا مشروع  ...........................     245

قتل غیر عمدی ..............................      248

فصل چهارم :‌موضوعات اجرای احکام مدنی

فسخ قرارداد و مطالبه اجور معوقه     ....... 251

خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی  ...........      254

مطالبه سهم الارث ...........................      258

الزام به ثبت نکاح  ........................       262

خلع ید یک باب مغازه  ...................... 265

الزام به تنظیم سند     .................... 270

الزام به تنظیم سند  .......................      272

خلع ید و مطالبه اجرة المثل  ............... 277

الزام به تنظیم سند  .......................   279

مطالبه مهریه  .............................       282

اثبات مالکیت  .............................      285

مطالبه وجه  ...............................      288

فصل پنجم : موضوعات دادگاه تجدید نظر 

زنان غیر محضر  ............................       291

تغییر کاربری    ........................... 295

تصرف عدوانی   .............................      298

تصرف عدوانی   .............................      302

ایراد ضرب عمدی  ...........................      304

تخریب و تصرف عدوانی  ...................... 307

شرکت د ر نزاع دسته جمعی   ................. 311

قتل غیر عمدی  ............................. 314

ممانعت از حق ..............................   317

تظاهر به وکالت   ..........................  320

چک بلا محل   ............................... 323

شرب خمر  ..................................     326

جعل مهر شرکت  .............................      329

جعل سند ................................... 332

فروش مال غیر      ......................... 335

انتقال منافع مال غیر  .....................      339

تهدید و فحاشی  ............................      342

اعساراز محکوم به  .........................       349

فصل ششم : موضوعات دادگاه جزائی

مصرف مشروبات الکلی   ......................      355

تخفیف مجازات   ............................ 357

خیانت در امانت     ........................ 360

اخلال در نظم عمومی    ...................... 363

ممانعت از ورود بازرسان    .................      365

بی مبالاتی در امور حفار ی  .................      369

حفاری غیر مجاز  ........................... 372

قواد ی   .................................. 377

تخریب محصول کشاورزی   ..................... 380

عدم ثبت واقعه ازدواج  .....................   383

ترک انفاق   ...............................  385

فک پلمپ   ................................. 387

کلاهبرداری   ...............................     389

کلاهبردار ی( فروش مال غیر )   ..............      392

فروش مال غیر  ............................. 397

رابطه نا مشروع       ...................... 399

رابطه نا مشروع   ..........................      402

رابطه نا مشروع و تمرد در مقابل دستور مامورین پلیس       406

خیانت در امانت   ..........................       409

تصرف عدوانی    ............................      412

تحصیل مال  مسروقه    ...................... 415

مشارکت د رایراد صدمه      ................. 417

فصل هفتم : موضوعات اجرای کیفر ی   

فراری دادن متهم و ایراد ضرب عمودی     .....      420

جریمه دار نمودن عفت عمومی   ...............      422

ممانعت از حق   ............................ 424

تصادف   ................................... 426

تخفیف مجازات    ........................... 428

تهیه و ساخت مشروبات الکلی   ...............   430

خیانت در امانت    .........................  432

خیانت در امانت    ......................... 434

افتراء   ..................................     438

اعتیاد    .................................      442

فحاشی   ................................... 444

کیف قاپی        ........................... 447

استفاده غیر مجا ز از برق    ...............      449

سرقت    ...................................      451

سرقت    ...................................       453

سرقت     ..................................      456

ایراد ضرب غیر عمد ی    ....................      458

وا خواهی ..................................     461

مقدمه :

این مجموعه شامل تلاش و کوشش مستمر اینجانب در شش ماه دوره کار آموزی مشاوره حقوقی می باشد که حاوی مطالبی به شرح ذیل می باشد :

فصل اول : موضوعات حقوقی که شامل 39 گزارش

فصل دوم :‌موضوعات خانواده که شامل 16 گزارش

فصل سوم : موضوعات اطفال که شامل 5 گزارش

فصل چهارم : موضوعات اجرای احکام مدنی که شامل 12 گزارش

فصل پنجم : موضوعات دادگاه تجدید نظر که شامل 18 گزارش

فصل ششم : موضوعت دادگاه کیفری که شامل 22 گزارش

فصل هفتم : موضوعات اجرای احکام کیفری که شامل 18 گزارش

و هر یک از گزارشات دارای :

1- اسامی طرفین اصحاب  دعوی و موضوع یا خواسته

2- گردشگاه پرونده در داد سرا و دادگاه ها

3- نظریه کارشناس و یا پزشکی قانونی

4- رای دادگاه همراه با شماره دادنامه و کلاسه پرونده

5- نظریه کار آموز

به هر یک از عنوان های فوق به این نحو می باشد که در اول گزارش ، اسامی طرفین اصحاب دعوی و موضوع یا خواسته ذکر شده و بعد مطاالب و اظهارات اصحاب دعوی و گواهان در داد سرا و دادگاه بطور خلاصه و مفید عنوان شده و رای دادگاه ها و نظریات کارشناس و یا پزشکی قانونی عیناً ذکر شده و در پایان گزارش نظریه کار آموز که بر گرفته از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء و وحدت رویه می باشد بیان شده و هیچ خرده گیری بر قضات محترم دادگاهها ( اعم از بدوی و تجدید نظر ) که علی الواقع جهت اجرای عدالت قدم بر می دارند ،‌نمی باشد .

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق ارتباط میان موجودی کالا و اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع سمینار برق روشهای طراحی مدل خودکار مدارهای آنالوگ بررسی میزان استفاده از قواعد كتابشناختی (جدول) دانلود پاورپوینت (اسلاید) نظریه عمومی سیستم ها پروژه طراحی سیستم جامعه بودجه بندی