👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی حقوقی نسل کشی و معاونت در آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی حقوقی نسل کشی و معاونت در آن

مقاله بررسی حقوقی نسل کشی و معاونت در آن

1- مقدمه

2 -سابقه و تعریف جنایت نسل کشی

3-شیوه های نسل کشی   

1-3 -قتل اعضای گروه

2-3-ایراد صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه

3-3- قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط زیستی نامناسب که باعث نابودی جسمی کلی یا بخشی از گروه شود

4-3- تحمیل اقدامهایی به منظور جلوگیری از توالد در گروه 

5-3-انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر

4- عنصر روانی جنایت نسل کشی 

1-4- قصد نابود کردن گروه 

2-4-هویت گروهی قربانی جرم 

5-معاونت در نسل کشی

1-5-توجیه معاونت

2-5عنصر مادی معاونت در نسل کشی 

3-5 عنصر روانی معاونت در نسل کشی 

6-تحریک مستقیم و علنی به نسل کشی 

نتیجه گیری 

منابع و مأخذ 

بخشی از متن:

دیوان رواندا در رأی مورخ دوم سپتامبر 1998 به تبیین عناصر تشکیل دهنده جنایت نسل کشی و برخی جرایم وابسته به آن پرداخته و با شرحی نسبتا جامع از ارکان مادی و معنو ی آن، اصحاب حقوق را در امکان تمیز دقیق جنایت نسل کشی از جنایتهای علیه بشریت، جنایتهای جنگی و جرایم مندرج در نظامهای حقوقی ملی یاری می دهد. جالب ترین و دقیق ترین قسمت این رأی در ارتباط با نسل کشی، به نکاتی مربوط می شود که دیوان در مورد عنصر روانی نسل کشی متذکر شده است.

نسل کشی زمانی تحقق می یابد که قتل یا ایراد صدمات جسمی یا روحی ، قراردادن در معرض شرایط زیستی نامناسب، جلوگیری از زاد و ولد و انتقال اطفال متوجه یک گروه ملی ، قومی نژادی یا مذهبی بوده و با قصد نابودکردن تمام یا قسمتی از آن گروه انجام شود . ...

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله هویت سازمانی پروژه آمار مراجعه به دندانپزشک تحقیق چاپ و انتشار یک مقاله پروژه کارآفرینی تولید بیسکوییت ساده، میشیکا، نان و شیرینی پایان نامه بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن كلاس ابتدائی