👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله نظام قدرت و کشورهای مهم آفریقا طبق پتانسیل ها و عوامل ژئوپلیتیکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله نظام قدرت و کشورهای مهم آفریقا طبق پتانسیل ها و عوامل ژئوپلیتیکی

مقاله نظام قدرت و کشورهای مهم آفریقا طبق پتانسیل ها و عوامل ژئوپلیتیکی

عنوان مقاله

ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا

بخشیهایی از متن:

مقدمه:

       قاره آفریقا با دارا بودن 54 کشور با ویژگی های متفاوت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، طبیـعی و غیـره نمونه های بارز و پیچیده ای از رقابتها، کنشها و واکنشها، جستجوی ایفای نقش محلی، منطقه ای و قاره ای توسط کشورها را در میان قاره های جهان ارائه می دهد.

...

      با بررسی، محاسبه و مقایسه 64 متغیّر در قالب عوامل هفتگانه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، سرزمینی، علمی و فن آورانه، اجتماعی و نظامی، مؤثر در تشکیل و تعیین میزان قدرت ملّی کشورها که قابل کمّی شدن بودند، کشورهای قاره آفریقا بر اساس وزن ژئوپلیتیکی و به تبع آن میزان قدرت ملّی رتبه بندی گردیدند. اگر بخواهیم سطوح قدرت از دیدگاه کوهن را در قاره آفریقا بیابیم به سه سطح می توانیم اشاره کنیم:  

- قدرت درجه سوّم جهانی ( در آفریقا درجه اوّل ) مانند آفریقای جنوبی و تا حدّی مصر که حدود 500 امتیاز دارند.

- قدرت درجه چهارم جهانی ( در آفریقا درجه دوّم) مانند الجزایر، لیبی، مغرب، نیجریه و تونس که بین 200 تا 300 امتیاز دارند.

...

مقاله حاضر ضمن برشماری پتانسیلها و عوامل مهم ژئوپلیتیکی تأثیرگذار در جایگاه هر یک از کشورها، سعی در شناخت کشورهای مهم و مؤثّر در سطوح منطقه ای و قاره ای آفریقا دارد.

بصورت جامع با جداول و منابع کامل و دارای 31 صفحه

👇محصولات تصادفی👇

پروژه مدلسازي اقتصادسنجي I فصل سیزدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی پاورپوینت نقش مدیریت دانش بر تعالی سازمان دانلود پاورپوینت مدیریت بر مبنای فعالیت مقالةمعماری كوپ هیمل بلا مقاله ارتباط اعتیاد و بزهکاری