👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله نظام قدرت و کشورهای مهم آفریقا طبق پتانسیل ها و عوامل ژئوپلیتیکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله نظام قدرت و کشورهای مهم آفریقا طبق پتانسیل ها و عوامل ژئوپلیتیکی

مقاله نظام قدرت و کشورهای مهم آفریقا طبق پتانسیل ها و عوامل ژئوپلیتیکی

عنوان مقاله

ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا

بخشیهایی از متن:

مقدمه:

       قاره آفریقا با دارا بودن 54 کشور با ویژگی های متفاوت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، طبیـعی و غیـره نمونه های بارز و پیچیده ای از رقابتها، کنشها و واکنشها، جستجوی ایفای نقش محلی، منطقه ای و قاره ای توسط کشورها را در میان قاره های جهان ارائه می دهد.

...

      با بررسی، محاسبه و مقایسه 64 متغیّر در قالب عوامل هفتگانه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، سرزمینی، علمی و فن آورانه، اجتماعی و نظامی، مؤثر در تشکیل و تعیین میزان قدرت ملّی کشورها که قابل کمّی شدن بودند، کشورهای قاره آفریقا بر اساس وزن ژئوپلیتیکی و به تبع آن میزان قدرت ملّی رتبه بندی گردیدند. اگر بخواهیم سطوح قدرت از دیدگاه کوهن را در قاره آفریقا بیابیم به سه سطح می توانیم اشاره کنیم:  

- قدرت درجه سوّم جهانی ( در آفریقا درجه اوّل ) مانند آفریقای جنوبی و تا حدّی مصر که حدود 500 امتیاز دارند.

- قدرت درجه چهارم جهانی ( در آفریقا درجه دوّم) مانند الجزایر، لیبی، مغرب، نیجریه و تونس که بین 200 تا 300 امتیاز دارند.

...

مقاله حاضر ضمن برشماری پتانسیلها و عوامل مهم ژئوپلیتیکی تأثیرگذار در جایگاه هر یک از کشورها، سعی در شناخت کشورهای مهم و مؤثّر در سطوح منطقه ای و قاره ای آفریقا دارد.

بصورت جامع با جداول و منابع کامل و دارای 31 صفحه

👇محصولات تصادفی👇

مقاله اهمیت دوست و دوستی مبانی نظری کیفیت زندگی پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش اموزان مراجعه كننده به مشاورین مدارس بررسی تعارضات حقوق بشر در اسناد بین المللی و فقه اسلام در امور جزایی اراﺋﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا