👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق جرمشناسی بزهکاری زنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق جرمشناسی بزهکاری زنان

تحقیق جرمشناسی بزهکاری زنان

بزهکاری زنان

مقدمه

اهمیت موضوع بزهکاری زنان

خصوصیات بزهکاری زنان

پیشینه‌ تحقیقات جرمشناسی درباره بزهکاری زنان

دیدگاههای مختلف درباره بزهکاری زنان

رویکردهای کلاسیک نسبت به بزهکاری زنان

رویکرد انتقادی در تحلیل بزهکاری زنان

مکاتب جرمشناسی و بزهکاری زنان

جرمشناسی واکنش اجتماعی

خصوصیات جرم‌شناسی واکنش اجتماعی

تاریخچه جرمشناسی واکنش اجتماعی

آورده‌های جرمشناسی واکنش اجتماعی

ایرادات وارد بر جرمشناسی واکنش اجتماعی

جرمشناسی گذار از اندیشه به عمل

ایرادات وارد بر جرم‌شناسی گذار از اندیشه به عمل مجرمانه

پاسخ به ایرادات مذکور

جمع‌بندی

توضیحی درباره اصطلاح کنترل اجتماعی

ویژگیهای متفاوت بزهکاری زنان و مردان

ویژگیهای عمومی بزهکاری زنان

جمعیت کیفری زنان (حضور زنان در زندانها)

تحول بزهکاری زنان

رابطه میان جنبشهای فمنیستی و بزهکاری زنان

جنبش فمنیسم لیبرال

جنبش فمنیسم مارکسیستی

فمنیسم رادیکال

رویکرد فمنیستها نسبت به بزهکاری زنان

منابع

"""""""""

درخصوص اینکه چرا تعداد زنان در آمار جنایی کمتر از مردان است و یا اینکه چرا در جرائم خشونت‌آمیز حضور کمتری دارند توضیحاتی ارائه شده است و می‌توان گفت که درباره بزهکاری زنان و علت‌شناسی بزهکاری زنان دو نوع دیدگاه در جرمشناسی وجود دارد 1- علت‌شناسی جنائی که تفکر متعارف کلاسیک است و به جنسیت مؤنث در کنار جنسیت مذکر و چگونگی بزهکاری زنان پرداخته می‌شود 2- تفکر انتقادی یا جرمشناسی واکنش اجتماعی که معتقد است زنان بزهکار در واقع قربانیان سیاست‌گذاریهای قضایی، قانونی و پلیسی مردان هستند و می‌گویند چنانچه تبعیضهای حقوقی علیه زنان از بین برود دیگر زن بزهکار نخواهیم داشت. در این دیدگاه دستگاه قضایی پلیس و قانونگذار تولیدکننده جرم تلقی می‌شوند اما در جرمشناسی کلاسیک وضع کاملاَ برعکس است و این دستگاهها، پناهگاه و مدافع مردم در برابر جرم محسوب می‌شوند. در جرمشناسی کلاسیک فرآیند ارتکاب جرم در زنان بررسی می‌شود، بدون آنکه به نقش دستگاههای کنترل جرم توجه شود و به روابط خانوادگی، قدرت اقتصادی و اوقات فراغت او و ... پرداخته می‌شود.

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله در مورد تولید و پرورش کیوی مقاله روان کاوی فروید پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه پایان نامه طبقه بندی ژنوتیپ‌ها از لحاظ ژن‌های آنتی‌پورتر پژوهش بررسی میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با نیازهای دانشجویان