👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق اصول سرپرستی قاطعیت در مدیریت

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق اصول سرپرستی قاطعیت در مدیریت

تحقیق اصول سرپرستی قاطعیت در مدیریت

قاطعیت در مدیریت

پیشگفتار :

تئوری های مدیریتی به عنوان مجموعه ای متحول و مرتبط با شرایط اقتصادی ـ صنعتی و دگرگونیهای سیاسی ـ اجتماعی همواره به صورت بستری مناسب در ارایه روشهای کابردی و سامان سازمانی مورد استفاده قرار داشته است. این مجموعه هم اکنون به عنوان علوم مدیریتی، گسترده دامنه داری از چارچوبهای علمی، همچون اقتصاد، ریاضیات و آمار، روانشناسی، جامعه شناسی، مهندسی و دانش سیاسی را در برمی‌گیرد. از همین روست که ((الگوسازی مدیریت)) در سالهای اخیر، بیش از پیش، از جنبه مفهومی‌و نظریه پردازی صرف، به مدل های کاربردی و مبتنی بر دیدگاه های ((بین رشته ای)) گرایش یافته است.

...

باید توجه داشت که آموزش قاطعیت، از درمان بالینی سرچشمه می‌گیرد و به افرادی داده می‌شود که در کنار آمدن با تعارضات و دشواریهای زندگی، دچار مشکل اند و یا با افرادی که این تعارضات و مشکلات را بر ایشان ایجاد می‌کنند، کنار نمی‌آیند. در این آموزش، به آن افراد، شگردها یا روشهایی برای مقاومت در برابر فنون سلطه جویانه دیگران داده می‌شود، اما در ابتدا آنان را برای استفاده راحت از آن فنون توانمند می‌کنند. از این رو «حقوق حاصل از قاطعیت» یک تصویری است برای نمایش فنون سلطه جویی

فن سلطه جویی بعدی، به طور قطع، یکی از جعلی ترین و مضرترین فنون برای یک «مدیر امروزیظ است. در این فن، مدیر کاری می‌کند که افراد درباره اشتباهات خود، احساس بدی داشته باشد. منظور این است که مدیران باید به طور جدی، اشتباهات را تشویق کنند، بلکه در شرایط استثنایی، باید زمینه بروز اشتباهات فرد را مهیا سازند.

...

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری یوگا، افسردگی، سلامت بدن تحقیق در مورد درمان بیماریها با استفاده از سلولهای بنیادی مقاله بررسی روشهای ارزیابی بانك‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری تحقیق علل و روشهای تعدیل پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی بررسی نقش کاربرد تکنولوژی آموزشی در فرآیند آموزش در ادبیات در بین دانش آموزان دوره راهنمایی