👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق بازرگانی و بازرسی و نظارت

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق بازرگانی و بازرسی و نظارت

تحقیق بازرگانی و بازرسی و نظارت

فهرست مطالب

مقدمه     1

بخش اول : بازرگانی

بازرگانی خارجی     3

بازرگانی داخلی     13

امور اصناف      16

امور اجرائی بسیج اقتصادی     19

اداره مالی و اداری     21

واحد هسته مطالعات بازرگانی     25

واحد نمایندگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان

و تولیدکنندگان در استان فارس     27

بخش دوم : بازرسی و نظارت

حوزه مدیریت     29

1-مدیر کل     29

2- روابط عمومی     31

3- امور حقوقی     32

4- کار و برنامه ریزی و خدمات ماشینی     32

اداره نظارت بر کالا    34

اداره نظارت بر خدمات    38

اداره بازرسی     40

اداره مالی و اداری     45

جدول اهم گزارشات تهیه شده     46

"""""""""""""""""""""""""""""""""

مقدمه :

بخش بازرگانی به عنوان بخش واسط و پیوند دهنده دیگر بخش های اقتصادی استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است وبطور عام کلیه اقداماتی را که در جهت کنترل و تنظیم بازار، تعیین و تعدیل قیمت ها، تأمین نیازهای عمومی، بررسی و رفع کمبودهای کالایی و توسعه و گسترش امر صادرات غیرنفتی استان و بازرسی و نظارت از کلیه واحدهای اقتصادی به انجام می رسد را دربرمی گیرد. برای نیل به این مقصود با ایجاد هماهنگی میان فعالیتها و خدمات موردنیاز و انجام برنامه ریزی اساسی وظایف محوله را بخوبی انجام داده و با اقداماتی از قبیل تنظیم بازار کالاهای اساسی ، جذب و توزیع و نظارت بر کالاها، بازرسی و نظارت از مراکز اقتصادی بخصوص اصناف و برخورد با متخلفین اقتصادی، ساماندهی و نظارت بر اصناف تولیدی و توزیعی ، شناسایی پتانسیل های بالقوه و بالفعل صادراتی وایجاد بسترهای لازم جهت توسعه صادرات غیرنفتی استان و همچنین بسط و گسترش دانش نوین بازرگانی به تجار و بازرگانان و اصناف و کارکنان بازرگانی استان از طریق اعمال آموزشهای تخصصی و برگزاری کارگاههای آموزشی خاص سیاستهای اقتصادی و بازرگانی دولت محترم جمهوری اسلامی را در استان پی گیری و اجرا می نماید.

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اندیشه مدیریت اسلامی اهمیت سیستم حقوق و دستمزد مقاله بررسی مدیریت مشتری پایان نامه تحلیل روشهای كاهش ضریب تمركز تنش با تغییرات شکل هندسی به روش المان محدود توسط نرم افزار CATIA 178 تحقیق سن آندرالوس و آفات مهم برنج