👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله نوع شناسی و دسته بندی سیستم های اطلاعات

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله نوع شناسی و دسته بندی سیستم های اطلاعات

مقاله نوع شناسی و دسته بندی سیستم های اطلاعات

نوع شناسی سیستمهای اطلاعات

فهرست:

چکیده

1- مقدمه

2- تعریف سیستم اطلاعات

3- نوع‌شناسی بنا شده از سیستم‌های اطلاعات

3-1- دسته‌بندی سیستم‌های اطلاعات بر اساس پشتیبانی ارائه شده

3-2- دسته‌بندی سیستم‌های اطلاعات بر اساس محتوای اطلاعات

3-3- دسته‌بندی سیستم‌های اطلاعات بر اساس حوزه

3-4- تقسیم‌بندی سیستم‌های اطلاعات بر اساس روش پیاده‌سازی

3-5- نوع‌شناسی سیستم‌های اطلاعات سازمانی

3-5-1- دسته‌بندی سیستم‌های اطلاعات سازمانی بر اساس سطح سازمانی

3-5-2- دسته‌بندی سیستم‌های اطلاعات سازمانی بر اساس حوزه وظیفه‌ای

3-5-3- دسته‌بندی سیستم‌های اطلاعات بر اساس فعالیت پشتیبانی شده

مراجع

در این مقاله چارچوبی برای دسته‌بندی سیستم‌های اطلاعات ارائه می‌شود. تعریف سیستم اطلاعات، نوع‌شناسی بنا شده از سیستم‌های اطلاعات، دسته‌بندی سیستم‌های اطلاعات بر اساس پشتیبانی ارائه شده، دسته‌بندی سیستم‌های اطلاعات بر اساس محتوای اطلاعات، دسته‌بندی سیستم‌های اطلاعات بر اساس حوزه، تقسیم‌بندی سیستم‌های اطلاعات بر اساس روش پیاده‌سازی، نوع‌شناسی سیستم‌های اطلاعات سازمانی، دسته‌بندی سیستم‌های اطلاعات سازمانی بر اساس سطح سازمانی، دسته‌بندی سیستم‌های اطلاعات سازمانی بر اساس حوزه وظیفه‌ای، دسته‌بندی سیستم‌های اطلاعات بر اساس فعالیت پشتیبانی شده رئوس مطالب این مقاله را تشکیل می‌دهند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مكانیابی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی- مطالعه موردی اسكله بندر عباس پاورپوینت کشاورزی پایدار 39 اسلاید پایان نامه رشته صنایع با موضوع -سیستمهای کنترل کیفی (ISO 9000) مقاله روان شناسی شخصیت گزارش كارآموزی مطالعاتی در زمینه‌های حشره‌شناسی، آفات گیاهی و حشره‌كش‌ها