👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی

مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی

پژوهش حاضر ضمن بررسی انسجام گروهی و رفتار مربیان، عوامل مؤثر بر این دو فاکتور تیمی را مورد ارزیابی قرار داده است.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد مربیان بیشتر از سبک رهبری آموزش و تمرین و کمتر از سبک رهبری آمرانه استفاده می¬کردند. این بدان معنی است که مربیان نظر بازیکنان را برای تصمیم¬گیری در ارتباط با شیوه-های تمرین و اتخاذ استراتژی مناسب برای مسابقات و به طور کلی مسائل مربوط به تیم، مورد توجه قرار می¬دهند و معمولاً به تنهایی تصمیم نمی-گیرند، در حالی که بر آموزش مهارت¬ها، تکنیک¬ها و تاکتیک¬ها و همچنین انجام تمرینات تأکید ویژه¬¬ای دارند؛ در مورد سایر سبک¬های رهبری مورد استفاده مربیان تفاوت قابل توجهی مشاهده نگردید. مرادی (1383)، پانتکو و سانتوس (1991) و بنت و مانوئل (2000) گزارش کردند که مربیان بیشتر از سبک رهبری آموزش و تمرین و کمتر از سبک رهبری آمرانه استفاده می¬کنند که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد (7،9،12)؛ حسینی (1386) در پژوهشی بر روی مربیان حرفه¬ای فوتبال نشان داد، مربیان بیشتر از رفتار آموزش و تمرین و کمتر از رفتار دموکراتیک استفاده می¬کنند (4).

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق بازی کودکان دانلود نمونه سوالات اصول فقه با پاسخ تشریحی شیوع سراسری نئو سوپرای کانیوم پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان معماری خط تولید نرم افزار کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ)