👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق رابطه انتخاب رشته توسط والدین با عملکرد تحصیلی و مقایسه با انتخاب رشته توسط خود دانش آموز

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق رابطه انتخاب رشته توسط والدین با عملکرد تحصیلی و مقایسه با انتخاب رشته توسط خود دانش آموز

تحقیق رابطه انتخاب رشته توسط والدین با عملکرد تحصیلی و مقایسه با انتخاب رشته توسط خود دانش آموز

هدف کلی :

مطالعه رابطه انتخاب رشته توسط والدین برای دانش آموزان وعملکرد تحصیلی دانش‌آموزان می باشد.

اهداف ویژه تحقیق :

مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک که خود انتخاب رشته کرده اند با دانش آموزانی که بالاجبار به این رشته آمده اند.

بیان مسئله :

مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک آموزش و پرورش کرج که خود انتخاب رشته کرده اند با دانش آموزانی که تحت فشار والدین به این رشته آمده اند.

اگر نقش فرد و خانواده و مدرسه واجتماع را که می توانند در موفقیت فرد موثر باشند درنظر بگیریم آنگاه می توانیم در خصوص واهمیت هر یک از موارد بالا بطور مفصل صحبت کنیم.

لازم به ذکر است که اگر زمینه های لازم توسط خانواده و مدرسه و اجتماع فراهم آید به منظور رشد و تحقق بخشیدن آن انگیزه و هدفهای فرد به مراتب موفقیت او بیشتر خواهد شد که در این خصوص در فصل سوم بخش پایه های علمی و نظریات مربوط به مسئله مورد تحقیق صحبت شده است.

...

با توجه به تحقیق انجام شده به نتیجه گیری نهایی از تحقیق می پردازیم و اینکه آیا سطح تحصیلات و شغل والدین و عوامل دیگری در پیشرفت تحصیلی فرزندان تاثیر می گذارد یا نه و در آخر پیشنهاداتی در رابطه با محدودیتها و بهتر شدن وضع تحصیلی فرزندان می دهیم.

نتیجه گیری :

با توجه به آنچه که از یافته ها می توان فهمید و در واقع تفاوتی که میان دو گروه از دانش آموزان که خود با علاقه و انگیزه انتخاب رشته کرده اند و دانش آموزانی که با اجبار به این رشته تحصیلی آمده اند از نظر آماری معنی دار است و از طرفی با توجه به تحقیقات و پژوهشها و نظریه های علمی که در فصل دوم مورد بررسی قرار گرفت می توان نتیجه دیگری که باید انسان بعنوان یک موجود آزاد و صاحب اختیار وانتخابگر و از طرفی با توجه به محدودیتهایی که در پیش روی قرار دارد راههایی را پیشنهاد کرده و با توجه به اینکه دارای علاقه و انگیزه می باشد که در واقع این عوامل بعنوان موتور و جهت دهنده او هستند.

...

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری گیاه علوفه ای سورگوم مقاله اختراع کامپیوتر مقاله بررسی فیزیك پایه پایان نامه طرق شکایت از احکام و قرارهای کیفری پروژه طراحی سایت ۱۱۸