👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه تاثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه تاثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی

دانلود پروژه تحقیق بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی در 95 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل اول کلیات

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت مسأله

اهداف تحقیق

سؤالات و فرضیات تحقیق

روش تحقیق

تعریف واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم ادبیات تحقیق

مقدمه

الف: پیشینه نظری تحقیق

ب: تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از آن

فصل سوم روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه و نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

چگونگی گردآوری داده ها

روش آماری

فصل چهارم یافته و نتایج تحقیق

مقدمه

یافته ها

فصل پنجم بحث یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

ضمیمه الف: جدول داده های خام پسر آن و دختران

1- جدول نمرات خام آمودنی های پسر

2- جدول نمرات خام آزمودنی های دختر

منابع و مآخذ

ضمیمه ب

1- پرسشنامه بدرفتاری فیدل The Psychologicil Maltreatment Inventoy

2- پرسشنامه عزت نفس جنیس فیلد

---------------------

بخشهایی از متن تحقیق دانلودی

اهداف تحقیق

الف- هدف کلی:

هدف کلی از این تحقیق بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی استان ایلام می باشد.

ب- اهداف جزیی:

بررسی میزان بدرفتاری والدین دانش آموزان

بررسی میزان عزت نفس دانش آموزان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس کودکان بوده است. تحقیق با شرکت 200 نفر دانش آموزان پسر و دختر از هر کدام 100 نفر از بین 4 مدرسه راهنمایی شهرستان ایلام که بطور تصادفی انتخاب شده بودند انجام گرفت. تعداد آزمودنیها از هر مدرسه 50 نفر بوده است. دانش آموزان پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه بدرفتاری والدین را همزمان تکمیل کردند. بررسی هایی که در ارتباط با هدف این تلاش تحقیقی بود نتایجی بدست داده است که عبارتند از:

الف) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان کل نمونه 0/27- است که در سطح 0/1 معنی دار بوده است.

ب) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان در بین دخترها 0/245- است که در سطح 5% معنی دار بوده است.

ج) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان در بین پسرها 0/56- است که در سطح 1% معنی دار بوده است.

د) تفاوت تأثیر بدرفتاری والدین بر پسرها و دخترها بوسیله آزمون t بررسی شد که نشان داد میانگین تأثیر بدرفتاری والدین بر پسرها بیشتر از دخترهاست این تفاوت در سطح 0/1 معنی دار بوده است.

ه) تفاوت میانگین های عزت نفس در دختران و پسران معنی دار نیست.

...

تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس کودکان

در تحقیق حاضر تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس کودکان مورد بررسی قرار گرفت متغیرهای سن و جنس، کنترل شدند. آزمودنی ها دانش آموزان پسر و دخترهای 14 تا 15 سال بودند که بطور تصادفی انتخاب شدند در این بررسی نتایج نشان می دهد که بین بدرفتاری والدین و عزت نفس پسرها و دخترها رابطه وجود دارد و این رابطه هم در پسرها و هم در دخترها معنی دار است. البته این رابطه معکوس است یعنی هر چه بدرفتاری والدین بیشتر باشد عزت نفس کودکان پایین تر است.

یافته های حاضر با نتایج پژوهش خادمیان (1372) مبنی بر اینکه نگرش تربیتی والدین بر عزت نفس کودکان تأثیر می گذارد همسو می باشد یعنی هر چه نگرش تربیتی والدین مثبت تر باشد عزت نفس کودکان آنها بالاتر است و در واقع یک نوع رابطه مستقیم وجود دارد. ...

...

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری هویت و هویت یابی (پیشینه و فصل دوم پایان نامه) مقاله بررسی مواردی از دیدگاه های اخلاقی و تربیتی از دیدگاه سعدی پاورپوینت ابله مرغان پایان نامه بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان پروژه کارآفرینی کارخانه تولید کولر گازی