👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی میزان انزوای اجتماعی زنان تحت حمایت سازمان بهزیستی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی میزان انزوای اجتماعی زنان تحت حمایت سازمان بهزیستی

پایان نامه بررسی میزان انزوای اجتماعی زنان تحت حمایت سازمان بهزیستی

 پایان نامه بررسی میزان انزوای اجتماعی زنان تحت حمایت سازمان بهزیستی

فهرست مطالب

عنوان                                 صفحه

 

فصل 1- مقدمات و کلیات

مقدمه-------------------------------------------------------------- 10

1-2- بیان مسئله------------------------------------------------------- 11

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش-------------------------------------------- 12

1-4-2- اهداف پژوهش-------------------------------------------------- 13

1-5- سؤالات پژوهش--------------------------------------------------- 13

فصل 2- پیشینه تاریخی

2-1- پیشینه خارجی پژوهش---------------------------------------------- 15

2-2- پیشینه داخلی پژوهش----------------------------------------------- 16

2-3- بررسی تحقیقات پیشین---------------------------------------------- 19

فصل 3- چارچوب نظری پژوهش

3-1- نظریه پردازان---------------------------------------------------- 21

3-2- چارچوب نظری مورد استفاده------------------------------------------ 29

3-3- مدل پژوهش----------------------------------------------------- 29

3-4- فرضیات پژوهش-------------------------------------------------- 30

فصل 4- روش شناسی پژوهش

4-1- روش تحقیق----------------------------------------------------- 32

4-2- روش گردآوری اطلاعات-------------------------------------------- 32

4-3- جامعه آماری----------------------------------------------------- 32

4-4- حجم نمونه------------------------------------------------------ 32

4-5- روش نمونه گیری-------------------------------------------------- 32

4-6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق----------------------------------- 33

4-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها------------------------------------------ 34

4-8- پایایی و روایی داده ها----------------------------------------------- 35

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

 

جدول 1 میزان روابط اجتماعی--------------------------------------------- 33

جدول 2 میزان اعتماد اجتماعی--------------------------------------------- 33

جدول 3 – میزان احساس ناامنی-------------------------------------------- 34

جدول 4 میزان احساس ناامیدی--------------------------------------------- 34

جدول 5 آلفای کرونباخ-------------------------------------------------- 35

جدول 6 توصیف داده ها بر حسب سن---------------------------------------- 37

جدول 7 توصیف داده ها بر حسب تحصیلات------------------------------------ 38

جدول 8 توصیف داده ها بر حسب تعداد اعضای خانواده---------------------------- 39

جدول 9 توصیف داده ها بر حسب میزان درآمد---------------------------------- 40

جدول 10 توزیع داده ها بر اساس میزان انزوای اجتماعی ---------------------------- 41

جدول 11 توزیع داده ها بر اساس میزان امید به آینده در میان زنان پاسخگو---------------- 42

جدول 12 توزیع داده ها بر اساس میزان اعتماد اجتماعی در میان زنان پاسخگو-------------- 43

جدول 13 توزیع داده ها بر اساس میزان روابط اجتماعی در میان زنان پاسخگو-------------- 44

جدول 14 توزیع داده ها بر اساس میزان احساس ناامنی در میان زنان پاسخگو-------------- 45

جدول 15 آزمون همبستگی رابطه میزان امید به آینده و انزوای اجتماعی------------------ 46

جدول 16 آزمون همبستگی رابطه میزان اعتماد اجتماعی و انزوای اجتماعی---------------- 46

جدول 17 آزمون همبستگی رابطه میزان احساس ناامنی و انزوای اجتماعی----------------- 47

جدول 18 آزمون همبستگی رابطه میزان روابط اجتماعی و انزوای اجتماعی---------------- 47

جدول 19 آزمون همبستگی رابطه میزان برخورداری از امکانات و انزوای اجتماعی----------- 48

جدول 20 آزمون همبستگی رابطه میزان بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی و انزوای اجتماعی---- 48

جدول 21 نتایج تحلیل رگرسیون -------------------------------------------- 49

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

 

نمودار 1 نمودار توصیف داده ها بر حسب سن----------------------------------- 37

نمودار 2 نمودار توصیف داده ها بر حسب تحصیلات------------------------------- 38

نمودار 3 نمودار توصیف فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد اعضای خانواده--------------- 39

نمودار 4 نمودار توصیف فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد--------------------- 40

نمودار 5 نمودار توصیف فراوانی پاسخگویان بر حسب انزوای اجتماعی ------------------ 41

نمودار 6 نمودار توصیف فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان امید به آینده ---------------- 42

نمودار 7 نمودار توصیف فراوانی پاسخگویان بر حسب اعتماد اجتماعی ------------------ 43

نمودار 8 نمودار توصیف فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان روابط اجتماعی -------------- 44

نمودار 9 نمودار توصیف فراوانی پاسخگویان بر حسب احساس ناامنی ------------------- 45

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق ارگونومی و اهمیت آن در جامعه 708 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی 3 استاد ( روستا-ونوس-ابراهیمی ) ترجمه انواع موتور احتراق و پایان نامه کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در مدیریت منابع آب زیرمینی مقاله اجزا و ساختمان موتورهای احتراق داخلی