👈 فروشگاه فایل 👉

مدل سازی بهینه سلول فتوولتاییک

ارتباط با ما

... دانلود ...

مدل سازی بهینه سلول فتوولتاییک

پایان نامه برق( مدل سازی بهینه سلول فتوولتاییک)

    پایان نامه برق( مدل سازی بهینه سلول فتوولتاییک)

     چکیده

       امروزه بـا افزایش روز افزون جمعیـت جهان، محدودیت منابع انرژی و اثرات سوء زیست محیطی حاصل از مصرف بی­رویه سوخت­های فسیلی، توجه جهانیان متوجه استفاده از انواع انرژی­های تجدیدپذیر گردیده است. در این تحقیق ضمن معرفی سیستم­های فتوولتائیک به عنوان یک سیستم نوین انرژی­، انواع سلول­های فتوولتائیک و کاربردهای آن، مزایا و معایب استفاده از این سیستم­ها و شرایط بهینه جهت نصب این سلول ها مورد بررسی قرار گرفته است­.

       بر اساس نتایج به دست آمده، تلاش در جهت ترویج بکارگیری این سیستم­ها به ویژه در مناطق دور از شبکة توزیع برق­، ضمن کاهش مشکلات ناشی از توسعه شبکه و سوخت­رسانی در این مناطق می­تواند راهکاری برای کاهش مصرف سوخت­های فسیلی بوده و تاثیر به سزایی در تقلیل انتشار گازهای گلخانه­ای دارد و در آینده با افزایش تولید این سیستم­ها و کاهش هزینه­های ساخت­، استفاده از آنها امکان­پذیر خواهد شد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق...................................................................................................................  10

1-1- مقدمه............................................................................................................................................   11

1-2- انگیزه پژوهش..............................................................................................................................   12

1-3- هدف تحقیق.................................................................................................................................  14

1-4- ساختار پایان نامه.........................................................................................................................  14

فصل دوم: مفاهیم اولیه و کارهای پیشین.................................................................................  16

2-1- تاریخچه سیستم های فتوولتائیک................................................................................................        17

2-2- سیستم های فتوولتاییک.............................................................................................................. 19

2-2-1-1-   كاربردهای متصل به شبكه سیستم‌های فتوولتائیك......................................................      20

2-2-1-2-   كاربردهای منفصل از شبكه سیستم‌های فتوولتائیك.....................................................      21

2-2-1-3-   سیستم‌های پشتیبانی..................................................................................................... 21

2-2-2-      انواع سیستم های انرژی خورشیدی...............................................................................        22

2-2-2-1-   کاربردهای غیر نیروگاهی...............................................................................................  22

2-2-3-      کاربردهای نیروگاهی.......................................................................................................  23

2-2-3-1-   روش غیر مستقیم...........................................................................................................  23

2-2-3-2-   روش مستقیم (فتوولتائیک).............................................................................................         23

2-2-4-      ضرورت استفاده از سیستم فتوولتائیک............................................................................       23

2-2-4-1-   دلایل استفاده از سیستم های فتوولتائیک......................................................................       24

2-2-5-      اجزاء یک سیستم فتوولتائیک.........................................................................................         25

2-2-5-1-   ماژول یا پانل های خورشیدی.........................................................................................          25

2-2-5-2-   بخش واسطه یا پخش کننده توان مطلوب.....................................................................       26

2-2-5-3-   شارژ کنترل......................................................................................................................  26

2-2-5-4-   اینورتر...............................................................................................................................   27

2-2-5-5-   باتری...............................................................................................................................    27

2-2-6-      مصرف کننده یا بار الکتریکی......................................................................................... 28

2-2-6-1-   پانل‌های خورشیدی........................................................................................................  29

2-2-7-      انواع سلول‌های فتوولتائیك............................................................................................ 30

2-2-8-      شرایط مناسب جهت نصب و راه‌اندازی سیستم‌های فتوولتائیك...................................    31

2-2-8-1-   استفاده از سیستم های فتوولتائیک جهت روشنایی معابر...............................................    32

2-2-8-2-   مزایا و معایب  استفاده از سیستم های فتوولتائیک..........................................................    33

2-3- روش های بکارگیری سیستم های فتوولتائیک...........................................................................       34

2-3-1-      متصل به شبکه سراسری برق.........................................................................................         34

2-3-2-      مستقل از شبکه سراسری برق سیستم های مستقل از شبکه.........................................   35

2-3-3-      نحوه اجرای سیستم فتوولتائیک.......................................................................................        35

2-3-4-      اهم کاربردهای سیستم های فتوولتائیک........................................................................        36

2-3-5-      مزایای استفاده از انرژی­های تجدیدپذیر.........................................................................        38

2-3-6-      آمار مصرف جهانی انرژی............................................................................................... 39

2-4- کاربرد سیستم های فتوولتائیك درتولید برق خورشیدی.............................................................    40

2-4-1-      بررسی روند رو به رشد استفاده از سیستم های فتوولتائیك...........................................   44

2-5- ویژگی‌های مادّی ورقه‌های باریك IZO.................................................................................. 45

2-5-1-      كاربردهای اكسیدزینك ایندیوم به عنوان یك ماده‌ی جدید...........................................    47

2-5-2-      ویژگی‌های منحصربفرد اكسید ایندیوم...........................................................................        48

2-5-3-      روش‌های آماده‌سازی ورقه‌های نازك IZO................................................................. 48

2-5-3-1-   ته‌نشست لیزر پالس‌دار..................................................................................................... 49

2-5-4-      برهم‌كنش لیزر- هدف..................................................................................................... 51

2-5-5-      مزیت‌های فرآیند ته‌نشست لیزر پالس‌دار.........................................................................       52

2-5-6-      جزئیات فرآیند PLD برای تولید ورقه...........................................................................        52

2-5-6-1-   آماده‌سازی (قرص‌های) هدف......................................................................................... 52

2-5-6-2-   بارگذاری هدف و زیرلایه................................................................................................. 52

2-5-6-3-   دستیابی به فشار محیط و خلاء.......................................................................................        53

2-5-7-      دستیابی به پالس لیزری.................................................................................................. 54

2-5-8-      پرتوفكنی لیزر.................................................................................................................   54

2-5-9-      ویژگی‌های مشخص ماده‌ی اكسید زینك ایندیوم.........................................................       54

2-5-9-1-   ویژگی‌های ساختاری.....................................................................................................   56

2-5-9-2-   ویژگی‌های تركیبی........................................................................................................   58

2-5-9-3-   ریخت‌شناسی سطح.......................................................................................................  58

2-5-10-    ویژگی‌های اپتیكال........................................................................................................   61

2-5-10-1- ویژگی‌های فتوشبرنگی..................................................................................................  63

2-5-11-    ویژگی‌های الكتریكی.....................................................................................................   65

2-6- ویژگی‌های اپتو- الكترونیكی انواع SIS.....................................................................................         69

2-6-1-      طرح‌بندی و كاربرد..........................................................................................................  69

2-7- خلاصه فصل...............................................................................................................................    73

فصل سوم: متدولوژی تحقیق و روش پیشنهادی..................................................................  75

3-1- مقدمه..........................................................................................................................................    76

3-2- روش انجام تحقیق......................................................................................................................   76

3-3- روش پیشنهادی..........................................................................................................................   77

3-3-1-      مکانیسم تبدیل بالا........................................................................................................  77

3-3-2-      مبدل بالا مورد استفاده................................................................................................... 78

3-3-2-1-   بهره كوانتومی مبدل بالا................................................................................................  79

3-4- روش  RCWA..........................................................................................................................    81

فصل چهارم: ارزیابی نتایج...........................................................................................................     84

4-1- مقدمه..........................................................................................................................................    85

4-2- نتایج............................................................................................................................................     85

4-3- بحث و نتیجه گیری...................................................................................................................   90

4-4- پیشنهادات...................................................................................................................................   90

منابع و مراجع....................................................................................................................................     92

فهرست اشکال

  عنوان                                                                                                                 صفحه     

شکل (2-1): تولید انرژی برق توسط صفحات فتوولتائیک.................................................................................. 19

شکل (2-2): اجزاء سیستم ‌های متصل به شبكه فتوولتائیك............................................................................ 21

شکل (2-3): اجزا سیستم منفصل از شبكه فتوولتائیك...................................................................................... 22

شکل (2-4): اجزا سیستم پشتیبانی فتوولتائیك................................................................................................... 23

شکل (2-5): اجزا سیستم های فتوولتائیك............................................................................................................. 30

شکل (2-6): سلول، ماجول، پانل و آرایه‌های PV.................................................................................................. 40

شکل (2-7): انواع آرایه‌های فتوولتائیک................................................................................................................... 41

شکل (2-8): نمودارهای پراكندگی اشعه‌ی x اسكن ورقه‌های باریك.............................................................. 52

شکل (2-9): طیف EAAX ورقه‌های باریك epi-IZO........................................................................................ 53

شکل (2-10): طیف نانوی III..................................................................................................................................... 61

شکل (2-11): تبدیل نوری........................................................................................................................................... 64

شکل (2-12): طرح "Tauc" از ورقه‌های باریك IZO ته‌نشست شده در دمای  ........................................ 64

شکل (2-13) طرح Awehenious ورقه‌های باریك IZO ته‌نشست شده:...................................................... 65

شکل (2-14) مشخصه‌های اپتوالكترونیكی.............................................................................................................. 70

شکل (3-1): مکانیسم های مختلف فرآیندتبدیل بالا............................................................................................ 78

شکل (3-2): تبدیل بالا در دو یون اربیوم و ایتربیوم ...................................................................... 79

شکل (3-3): نحوه قرار گیری لایه مبدل بالا در سلول خورشید....................................................................... 81

شکل (4-1): ساختار پیشنهادی برای برانگیختگی مدهای پلاسمونی.............................................................. 87

شکل (4-2): نمودار طول موج برانگیختگی مدهای پلاسمون سطحی............................................................. 88

شکل (4-3): توزیع شدت میدان الکترومغناطیسی درساختار پیشنهادی....................................................... 89

شکل (4-4): میانگین مربع افزایش شدت میدان الکترومغناطیسی................................................................. 90

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق جامع معماری امامزاده ها پاورپوینت پیش بینی فروش مقاله بررسی افق های آینده خط مشی گذاری عمومی پایان نامه جایگاه MDA در معماری سیستمهای سازمانی مقاله تأثیر نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگونگی رژیم صدام