👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه کلید های قدرت و حفاظتهای خطوط فوق توزیع و ترانسفورماتورها

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه کلید های قدرت و حفاظتهای خطوط فوق توزیع و ترانسفورماتورها

پایان نامه کلید های قدرت و حفاظتهای خطوط فوق توزیع و ترانسفورماتورها

پایان نامه کلید های قدرت و حفاظتهای خطوط فوق توزیع و ترانسفورماتورها

فهرست مطالب

فصل اول.............................................................................................................................................1

1-کلیدهای فشار قوی .....................................................................................................................................................2

1-1-کلیدهای قدرت – دیژنکتور...................................................................................................................................2                    

1-1-1-  مشخصات الکتریکی کلیدها........................................................................................................................13 

1-2 - کلیدهای بدون بار یا سکسیونر........................................................................................................................14        

1-2-1- سکسیونر تیغه ای (کاردی)..........................................................................................................................15                         

1-2-2-  سکسیونر کشوئی...........................................................................................................................................15                                            

1-2-3-  سکسیونر دورانی............................................................................................................................................15                                 

1-2-4-  سکسیونر قیچی ای ( پانتوگراف )..............................................................................................................15           

1-3-  سکسیونر قابل قطع زیر بار  .............................................................................................................................16

فصل دوم..........................................................................................................................................17

مقدمه..................................................................................................................................................................................18

2-1- كلیات......................................................................................................................................................................18

2-2 - تقسیم بندی تجهیزات در طرح حفاظتی .....................................................................................................18

2-3 - کیفیت مناسب رتبه بندی حفاظتی................................................................................................................19

2-4 -  اجزاء رله...............................................................................................................................................................19

2-5-  ترانس ولتاژ............................................................................................................................................................20      

2-6-  ترانس جریان 1  :.................................................................................................................................................21                   

2-7  برقگیر2 :...................................................................................................................................................................21                 

فصل سوم.........................................................................................................................................23

ساختار عملكرد رله...........................................................................................................................................................24

3-1- انواع رله‌ها...............................................................................................................................................................24

3-1-1- رله اضافه جریان[1].............................................................................................................................................24

3-1-2-  انواع رله های جریانی از نظر قرار گرفتن در مدار....................................................................................25

3-1-3  عملکرد رله های جریان زیاد...........................................................................................................................26                                      

3-1-4  نحوه ی قرارگیری رله های جریانی و ارت فالت .......................................................................................29

3-1-5  رله های جریان زیاد جهت دار ......................................................................................................................29

3-1-6- رله دیستانس.....................................................................................................................................................29

3-2-  رله وصل مجدد اتوماتیک2................................................................................................................................33             

3-1- 7رله دیفرانسیل( رله تفاضلی)............................................................................................................................34

3-3-ترانسفورماتور تطبیق..............................................................................................................................................38                                

3-3-1رله ولتاژی..............................................................................................................................................................38

3-3-2 رله اضافه شار یا اضافه تحریك........................................................................................................................39

3-3-3- رله فركانسی.......................................................................................................................................................39

3-4-  رله اتصال زمین محدود  4 :...............................................................................................................................40             

فصل چهارم.........................................................................................................................................................................41

4-1- تعاریف......................................................................................................................................................................42

4-1-1- زمان پاك شدن خطا.......................................................................................................................................42

4-1-2- زمان عملكرد رله...............................................................................................................................................42

4-1-3- زمان عملكرد رله‌های تریپ و كمكی...........................................................................................................42

4-1-4- زمان بازشدن كلید قدرت...............................................................................................................................42

4-1-5- حفاظت اصلی....................................................................................................................................................42

4-1-6- حفاظت پشتیبان..............................................................................................................................................42

4-1-7- محدوده حفاظتی..............................................................................................................................................42

4-1-8- قابلیت اطمینان.................................................................................................................................................43

4-1-9- حساسیت............................................................................................................................................................43

4-1-10- تشخیص‌گذاری[2].............................................................................................................................................43

فصل پنجم.........................................................................................................................................44

5-1- كلیات........................................................................................................................................................................45

5-2- حفاظت خطوط انتقال..........................................................................................................................................46

5-2-1- حفاظت دیستانس............................................................................................................................................46

5-2-3- حفاظت اضافه جریان خطوط.........................................................................................................................50

5-2-4- حفاظت اضافه / كاهش ولتاژ..........................................................................................................................52

5-3- حفاظت ترانسفورماتور قدرت...............................................................................................................................52

5-3-1- حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت.....................................................................................................54

5-3-2- رله بوخهلتس ...................................................................................................................................................55                                          

5-3-3 طرز قرارگیری رله بوخهلتس............................................................................................................................56

5-3-4- حفاظت خطای زمین محدودشده[3]...............................................................................................................56

5-3-5- حفاظت افزایش شار/ولتاژ................................................................................................................................57

5-3-6- حفاظت كاهش ولتاژ........................................................................................................................................58

5-3-7- حفاظت اضافه جریان فاز و نوترال................................................................................................................58

5-3-8- حفاظت تپ چنجر............................................................................................................................................59

5-3-9- سایر حفاظتها....................................................................................................................................................59

5-4- طرحهای حفاظتی پیشنهادی.............................................................................................................................60

5-5- نیازمندیهای ترانسفورماتورهای جریان..............................................................................................................61

فصل ششم.........................................................................................................................................62

مقدمه....................................................................................................................................................................................63

6-1- نصب..........................................................................................................................................................................63

6-2- آزمونهای راه‌اندازی................................................................................................................................................63

6-3- آزمونهای دوره‌ای تجهیزات حفاظتی.................................................................................................................68

فهرست منابع و مراجع......................................................................................................................................................86

 

فهرست اشکال

شکل 1-1...............................................................................................................................................................................3

شکل 1-1...............................................................................................................................................................................5

شکل 1-3...............................................................................................................................................................................7

شکل 1-4...............................................................................................................................................................................7

شکل 1-5...............................................................................................................................................................................9

شکل 1-6...............................................................................................................................................................................9

شکل 1-7............................................................................................................................................................................11

شکل 1-8............................................................................................................................................................................12

شکل 2-1............................................................................................................................................................................19

شکل 2-2............................................................................................................................................................................22

شکل 3-1............................................................................................................................................................................25

شکل 3-2............................................................................................................................................................................25

شکل 3-3............................................................................................................................................................................26

شکل 3-4............................................................................................................................................................................27

شکل 3-5............................................................................................................................................................................28

شکل 3-6............................................................................................................................................................................28

شکل 3-7............................................................................................................................................................................29

شکل 3-8............................................................................................................................................................................30

شکل 3-9............................................................................................................................................................................31

شکل 3-10.........................................................................................................................................................................32

شکل 3-11.........................................................................................................................................................................33

شکل 3-12.........................................................................................................................................................................34

شکل 3-13.........................................................................................................................................................................35

شکل 3-14.........................................................................................................................................................................40

شکل 3-15.........................................................................................................................................................................40

شکل 5-1............................................................................................................................................................................50

شکل 5-2............................................................................................................................................................................56

شکل 6-1............................................................................................................................................................................66

شکل 6-2............................................................................................................................................................................67

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی بنای شمس العماره در معماری قاجار پروژه بازارهای اوراق بهادار فصل سوم مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز بررسی ارتباط میان روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای کاراموزی كارخانه ی كاشی مریم پایان نامه اشتغال زنان