👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه رابطه میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه رابطه میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان

دانلود پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی رشته روان شناسی عمومی با موضوع بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان به همراه پرسشنامه ENRICH

پایان نامه بررسی رابطۀ بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان

فهرست مندرجات

چکیده

فصل اوّل ( کلیات پژوهش )

مقدمه 2

بیان مسئله 4

اهداف پژوهش 5

فرضیه پژوهش 5

تعاریف متغیرها 6

فصل دوم ( گسترۀ نظری مسئله مورد بررسی و سوابق پژوهش )

خانواده 9

اهمیّت خانواده و ازدواج 11

عناصر و اهداف ازدواج 12

عامل اجتماعی ازدواج 12

عامل اقتصادی ازدواج 13

عامل جنسی ازدواج 13

عامل زیستی ازدواج 14

عامل روانی ازدواج 14

رضایت زناشویی 15

عوامل مؤثر در رضایت زناشویی 17

علل نارضایتی از زناشویی 21

تغییرات رضایت از زناشوئی در طول زمان 24

تأثیر رضایت زناشویی بر کودکان 25

انواع خانواده 27

افسردگی 28

تاریخچه 28

تعریف افسردگی 29

افسردگی نوجوانی 31

همه گیر شناسی 32

سبب شناسی 33

افسردگی کودکی و نوجوانی : مدل خانوادگی مناسب 35

فصل سوم : ( طرح کلی پژوهش )

روش های اجرایی طرح 40

جامعه آماری و روش نمونه گیری 40

ابزار پژوهش و روش اجرایی پژوهش 41

فصل چهارم ( ارائه نتایج و تحلیل های کمّی )

یافته های پژوهش 44

توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها 47

فصل پنجم ( تحلی نهایی و نتیجه گیری )

فرضیه های پژوهش بر اساس تحلیل داده ها 50

محدودیت ها 55   

پیشنهادات 55

منابع 57

ضمائم 63

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سازمانها به عنوان سیستم طبیعی فصل سوم کتاب ریچارد اسکات مقاله تاریخچه خط و زبان فارسی ارزیابی تاثیر سولفات منیزیم وریدی در میزان بهبود کلینیکی بیماران با استروک بررسی گیاه کلم قمری به صورت لاتین پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید چراغ جلوی پژو 206