👈 فروشگاه فایل 👉

استاندارد نگهداری زرد آلو در سرد خانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

استاندارد نگهداری زرد آلو در سرد خانه

دانلود استاندارد نگهداری زرد آلو در سرد خانه

دانلود استاندارد نگهداری زرد آلو در سرد خانه

چکیده:

استاندارد میوه ها و سبزیها - زردآلو – نگهداری درسردخانه

(از مرحله برداشت تا نگهداری نخستین بار در سال 1356 تهیه شد.

این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی وتأیید كمیسیون های مربوط

برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت ودرسیصد و هفتاد وپنجمین

جلسه كمیته ملی استاندارد خوراك وفرآورده های كشاورزی مورخ 19/09/81تصویب شد.ا

ینك این استانداردبه استنادبندیك ماده 3قانون اصلاح قوانین ومقررات مؤسسه

استانداردوتحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371

به عنوان استانداردملی ایران منتشرمی شود.

برای حفظ همگامی وهماهنگی باتحولات وپیشرفتهای ملی وجهانی

درزمینه صنایع ،علوم وخدمات،استانداردهای ملی ایران درمواقع لزوم

تجدیدنظرخواهدشدوهرگونه پیشنهادی كه برای اصلاح وتكمیل این استانداردارائه شود

درتجدیدنظربعدی موردتوجه قرارخواهدگرفت.بنابراین برای مراجعه به

استانداردهای ملی ایران بایدهمواره ازآخرین تجدیدنظرآنهااستفاده كرد.

فهرست :

پیش گفتار

مقدمه

1- هدف ودامنه كاربرد

2- مراجع الزامی

3- اصطلاحات وتعاریف

4- شرایط برداشت محصول

5- سردكردن پس ازبرداشت

6- ترابری

7- سورت وبسته بندی میوه زردآلو

8- نگهداری درسردخانه

9- عملیات پس ازخاتمه نگهداری درسردخانه

10- ضدعفونی اتاقهای سردخانه ووسایل بسته بندی

 

👇محصولات تصادفی👇

پروژه پروتکل برداشت بین بانکی (IWP) در بانکداری راستین تحقیق کود فسفاته تحقیق تاریخچه و ساختار مديريت شهرداری ها كارورزی بانك صادرات پایان نامه بررسی سطح سرمی پروکلسیتونین در بیماران مبتلا به سل فعال ریوی و مقایسه آن با گروه کنترل