👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی شركتهای حسابداری

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی شركتهای حسابداری

دانلود بررسی شركتهای حسابداری

دانلود بررسی شركتهای حسابداری

 

 

تعریف حسابداری (سنتی)

حسابداری عبارتست از : فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیتهای مالی یك

مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حاصله از بررسی این اعداد

بطوری كه از تعریف مذكور استنباط می شود، حسابداری به عنوان یك فن شناخته شده است.

ممكن است حسابداری یك فن باشد ولی دیدگاههای جدیدتری نیز اخیراً برای حسابداری مطرح شده است كه به ذكر هر یك از آنها می پردازیم.

 

1-حسابداری به عنوان یك فعالیت خدماتی

انجمن حسابداری رسمی آمریكا (AICPA) در سال 1970 حسابداری را تحت عنوان یك فعالیت خدماتی كه وظیفه آن تهیه اطلاعات مقداری (ماهیتاً مالی) می باشد، تلقی نموده است.

 

2- حسابداری به عنوان زبان واحد اقتصادی

حسابداری به عنوان وسیله ارتباط اطلاعات مطرح شده و فعالیتهای مختلف یك واحد اقتصادی از طریق گزارشهای مالی كه در زبان حسابداری به كار گرفته شده است، ارائه می گردد. كمیته تحقیقات حسابداری (ARS) شماره 10، حسابداری را به عنوان زبان واحد اقتصادی مطرح نموده است.

 

 

 

 

3- حسابداری به عنوان ثبت تاریخی1

 

حسابداری به عنوان وسیله ای كه تاریخچه سازمان و معاملاتی كه به وقوع پیوسته را نشان می دهد، تلقی می گردد.

 

4- حسابداری به عنوان یك سیستم اطلاعاتی

حسابداری همیشه به عنوان یك سیستم اطلاعاتی مطرح بوده است. در این نظریه فرض شده است كه در یك فرآیند، اطلاعاتی هستند كه باید در سیستمی منظم به استفاده كنندگان منتقل شود.

 

5- حسابداری به عنوان واقعیت اقتصاد جاری

حسابداری‌به‌عنوان‌وسیله‌ای‌كه منعكس كننده واقعیتهای اقتصادی است‌بیان‌شده...

 

6- حسابداری به عنوان دانشی نوین

چنانچه حسابداری را به دو بخش كلی : الف) مالی ب) صنعتی تقسیم نمود، حسابداری مالی می تواند به عنوان دانشی  نوین مطرح شود و حسابداری صنعتی به عنوان فن مطرح گردد، از اینرو نمی توان تعریف واحدی برای حسابداری در نظر گرفت. به هر صورت اكنون موضوع مشخصی در تعریف حسابداری وجود ندارد. شاید در آینده تعریف یا دیدگاه جدیدتری بتواند تعریف جامعی از حسابداری بنماید.

 

 

*  كلیات :

شركتهای تعاونی متشكل از گروهی از اعضاء است كه براساس نیاز مشترك دور هم جمع شده، با پیروی از قوانین تدوین شده به فعالیت می پردازند، در شركت تعاونی نیاز مشترك مبنای تشكیل و ایجاد شركت است، هدف اصلی آن حذف واسطه های غیر لازم در كسب و كار می باشد، تفاوت اساسی بین شركتهای تعاونی و سهامی به اختصار به شرح زیر است:

شركت سهامی

شركت تعاونی

1_ سرمایه در تشكیل آن حاكم است.

سرمایه در تشكیل نقشی ندارد.

2_ مبنا تحصیل حداكثر سود براساس مبلغ سرمایه گذاری.

مبنا تأمین حداكثر نیاز مشترك اعضاء.

3_ نقش سهامداران در مالكیت محدود به میزان سهام است.

نقش اعضاء در مالكیت به طور یكسان است.

4_ حق رأی سهامداران به نسبت سهام است.

حق رأی اعضاء به طور مساوی است.

5_ ارزش سهام بستگی به میزان سودآوری شركت دارد.

هدف اصلی شركت سودآوری نست، بنابراین ارزش سهام براساس سودآوری ارزش گذاری نمی شود.

6_ از تسهیلات دولت برخوردار نیست.

از تسهیلات دولت برخوردار است.

7_ از معافیت های مالیاتی برخوردار نیست.

از معافیت مالیاتی برخوردار است.

8_ تشكیل و ثبت شركتها به عهده مؤسسین است.

از حمایت های دولتی برخوردار می شود.

 

* اهداف كلی شركتهای تعاونی

 

1- اصول حسابداری جلد دوم (عزیز نبوی)

1- تئوری حسابداری - هندریكسون

2- تئوری حسابداری – هندریكسون

3- مؤلف در نظر فوق در این كتاب مصر نمی باشد ولی اساتید بسیاری از دانشگاههای معتبر دنیا نظریه فوق را اظهار نموده و در كتاب حسابداری میانه 1 (براساس نظام دانشگاهی) مؤلف اقدام به جمع آوری مدارك كافی در این زمینه نموده است كه بیاری خداوند در آینده نزدیك چاپ خواهد گردید.

4- Knowlcdge

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی گرمایش از کف مقاله آوند چوبی تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر “وجدان كاری”‌ و “انضباط اجتماعی” دانلود مقاله برنامه ریزی احتیاجات مواد - MRP دانلود تحقیق سیستم های کشف و اعلام حریق