👈 فروشگاه فایل 👉

رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد در سال تحصیلی 83-1382

ارتباط با ما

... دانلود ...

رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد در سال تحصیلی 83-1382

دانلود پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد در سال تحصیلی 831382

دانلود پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس  راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد در سال تحصیلی 83-1382

بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ارائه

فهرست مطالب

عنوان

چکیده     1

فصل اول :مقدمه تحقیق        3

1-1       بیان مساله            6

1-2       ضرورت و اهمیت تحقیق      9

1-3       اهداف تحقیق        12

1-4       فرضیه هاُی تحقیق 13

1-5       تعرُیف متغیرهای اصلی تحقیق           13

فصل دوم: بررسُی مطالعات پیشین       15

2-1 خود 17

2-2 خودپنداره      22

2-3 عزت نفس     26

2-4 عزت نفس و جنسیت     30

2-5 اثر بخشی      32

2-6 نقش مدیر در اثر بخشی مدارس    34

2-7 معُیارهای ارزیابی اثربخشی مدیران           35

2-8 ویژگی هاُی مدیران اثر بخش       43

 

فصل سوم :روش اجرای تحقیق           48

3-1روش تحقیق    49

3-2جامعه آماری   49

3-3 حجم نمونه     49

3-4روش نمونه گیری         50

3-5 ابزار تحقیق    50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها     53

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها    60

5-1 نتایج مربوط به فرضیه اول         61

5-2 نتایج مربوط به فرضیه دوم         62

5-3 نتایج مربوط به فرضیه سوم        62

5-4 نتایج مربوط به فرضیه چهارم      63

5-5 نتیجه گیری کلی          64

5-6 محدودیت ها   64

5-7 پیشنهادها       65

منابع فارسی         66

ضمائم    68

ضمیمه 1: تست آُیزنک        69

ضمیمه 2: پرسشنامه اثربخشی           71

 

چکیده

پژوهش حاضر به منظور رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش شهرستان مشهد انجام گرفت. فرضیه اساسی در این پژوهش آن است که بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ارتباط معنی داری وجود دارد.

جامعه اماری در این تحقیق کلیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه (20نفر) و کلیه معلمان (220 نفر) در ناحیه 2 شهر مشهد است.

گروه مورد بررسی کلیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه (20N=) است. بنابراین برای گروه مدیران از روش سرشماری بجای نمونه گیری استفاده شده است و حجم نمونه برای گروه معلمان 55 نفر می باشد. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش را در یک پرسشنامه محقق ساخته تحت عنوان (اثر بخشی مدیران) که برای تعیین اثر بخشی مدیران توسط معلمان مربوطه تکمیل می گردید و دیگر یک تست (مقیاس عزت نفس آیزنک) برای تعیین عزت نفس مدیران که توسط خود مدیران پاسخ داده می شود تشکیل می دهد.

روش تحقیق در این بررسی همبستگی است و برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی استفاده شده است.

نتایج به دست آمده عبارتند از :

1-         بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان رابطه معنا داری وجود دارد.

2-         بین اثر بخشی مدیرانی که عزت نفس بالا دارند و مدیرانی که عزت نفس پایین دارند تفاوت معنی دار وجود دارد.

3-         بین اثر بخشی مدیرانی که عزت نفس بالا دارند با مدیرانی که عزت نفس متوسط دارند تفاوت معنی داری وجود ندارد.

4-         بین اثر بخشی مدیرانی که عزت نفس متوسط دارند با مدیرانی که عزت نفس پایین دارند تفاوت معنی دار وجود دارد.

نتایج به دست آمده گویای این واقعیت است که هر چه عزت نفس مدیران بالاتر باشد ، اثر بخشی آنان بیشتر است و برعکس. وهمچنین بیشتر مدیران مدارس تقریبا از عزت نفس بالایی برخوردار می باشند. 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله خواص آلومینیوم و عوامل ريز دانگی آلیاژهای آلومینیوم و عیوب ريخته گری قطعات ريختگی تحت فشار مقاله کاربرد نانوپلیمر در قطعات موتوری خودرو دانلود پاورپوینت روش های نگهداری گوشت بررسی مشکلات مدارس در پرورش خلاقیت دانش آموزان پاورپوینت تحقیق کامل پرینترهای سه بعدی