👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق شناسایی عوامل و مشکلات دانش آموزان پرخاشگر

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق شناسایی عوامل و مشکلات دانش آموزان پرخاشگر

دانلود تحقیق بررسی مشکلات دانش آموزان پرخاشگر و شناسایی عوامل پرخاشگری دانش آموزان و ارائه راه حل بهبود رفتار آنان

فهرست مطالب

چکیده تحقیق

فصل یکم

مقدمه

بیان مساله پژوهش

اهمیت و ضرورت مساله

اهدف ویژه پژوهش

سوالات یا فرضیه

فرضیه

تعریف متغیرها

تعریف عملیاتی

فصل دوم

جامعه آماری

نمونه تحقیق

نوع تحقیق

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل

فصل سوم

یافته های پژوهشی

مقدمه

جامعه آماری معلمین مشهد

جدول سوالات پرسشنامه

جداول آماری

فصل چهارم

بیان مسئله پژوهش

تجزیه و تحلیل داده ها

محدودیت پژوهش

پیشنهاد و کاربردهای پژوهشی

*********************

بررسی علل و مشکلات پرخاشگری دانش آموزان

هدف کلی تحقیق :

پرخاشگری یک غریزه است و بطور کلی نمی توان آن را از بین برد باید به دانش آموزان کمک کرد تا پرخاشگری خود را در راههای درست و مثبت ارضاء کند هدف از این تحقیق یافتن مشکلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حلهای مناسب برای بهبود رفتار به آنان است و شناسائی عوامل پرخاشگری دانش آموزان و پرداختن به طریق اصلاح آن .

اهداف ویژه پژوهش

آگاهی از علل پرخاشگری و عوامل ایجاد کننده آن آگاهی از رابطه رفتار والدین با هم و تاثیر آن در پرخاشگری کودکان آگاهی از راههای پیشگیری از پرخاشگری کودکان آگاهی از چگونگی رفتار معلمان با دانش آموزان ، آگاهی از وضعیت اقتصادی خانواده و رابطه آن با میزان پرخاشگری ،آگاهی از وضعیت میزان آشنایی والدین با مسائل تربیتی با میزان پرخاشگری آگاهی از چگونگی رفتار دیگر افرادو هم سالان با این شاگردان آگاهی از ریشه و علل پرخاشگری در کودکان ،آگاهی از اصلاح رفتار پرخاشگرانه در کودکان .

تعریف متغیرها :

در این تحقیق اصلاحاتی مانند هم چون پرخاشگر ، تغییردفاع ، هیجان ، ناکامی فشار روانی ، پاداش ، تنبیه و... تعریف شده است .

تنبیه :

خشن ترین و نامطلوب ترین روش تغییر رفتار است تنبیه عبارت استاز ارائه یک محرک آزار دهنده و به دنبال یک رفتار نامطلوب برای کاهش احتمال وقوع مجدد آن رفتار .

پرخاشگر :

به فردی اطلاق می شود که تمایل به حمله کردن و مبارزه طلبی دارد و رفتار او بر خلاف کسی است که از خطر با مشکلات می گریزد .

مشاهده :

نوعی توجه آگاهانه است و یکی از بهترین روشهای مهم شناخت در مطالعات و تحقیقات به شمار می رود و از طریق آن به شناخت و ارزیابی رفتار دانش آموزان دست پیدا می کن .

نزاع والدین :

بحث و گفتگو شدید که بعضی مواقعبازد وخورد همراه است و کودکان مشاهده گر این صحنه است و به عنوان الگو از آنها پیروی کرده و خلق و خوی پرخاشگرانه پیدا می کند .

تبعیض :

بعضی را به بعضی دیگر ترجیح دادن تبعیض قائل شدنافراد از نظر نژادی مذهبی ، جنسی.

رفتار خصمانه و تهاجمی : رفتار خصمانه و تهاجمی واکنش به ناکامی و سرکوبی امیال است که زاییده تعامل پیچیده بین وضعیت محیطی و تغییرات بیوشیمیایی و عوامل فرهنگی و پاسخهای آموخته شده است که به صورت ضرب و جرح و آزار واذیت و تخریب و صدمه زدن به دیگران بروز می کند .

مسائل تربیتی :

هر آنچه را که ما انجام می دهیم یا دیگران برای ما انجام می دهند تا ما را به کمال طبیعتمان نزدیک کنند و به عبارتی پروردن و آموختن

دفاع :

عبارت است از مکانیزم ناهنجار که به وسیله آن تن خود را از آسیب ها ما با تاثیراتی که برای تمامی ارگانیزم خطرناک به نظر می رسند جدا می سازد .

هیجان :

یک حالت برانگیختی که توام با فعالیت یک غریزه است که بدن را به سرعت به فعالیت وا می دارد یا به مشابه پاسخی معین به یک محرک خاص تعریف کرد

فشار روانی :

نظام نیروهای درونی خواه معنوی خواه روانی است که بدن را خسته فرسوده می کند .

جبران :

یکی از مکانیز های دفاعی خود است که مشخصه آن رفتاری است که به منظور متوازن سازی متقابل کمبودی و احتمالی یا خیالی طرح ریزی می شود .

بخشی از نتایج تحقیق

از طریق دادن پرسشنامه پژوهشی به معلمین و پر کردن آن به این نتیجه رسیدیم بفهمیم که فرزندان ما تا چه حد پرخاشگر هستند و علت پرخاشگری کودکان چیست و چگونه بتوانیم پرخاشگری آنها را کاهش دهیم .

و همچنینبه این نتیجه رسیده ایم که اکثر دانش آموزان پرخاشگر از خانواده هایی هستند که بسیار پرخاشگرند و هم چنین تشویق ، تنبیه شدید حمایت از فرزندان در هنگام نزاع با همسالان در پرخاشگری او بسیار موثر استهمچنین عوامل دیگری در این مورد شرط هستند از جمله وضعیت اقتصادی وضعیت فرهنگی آشنایی والدین با مسائل تربیتی و غیره هستند.

👇محصولات تصادفی👇

مبانی و پیشینه نظری سلامت روانی (فصل دوم) مقدمة تاریخی بر انرژی هسته ای مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اضطراب اجتماعی ( فصل دوم پایان نامه ) مقاله بررسی اثرات آموزش – مهارتهای زندگی بر عزت نفس مقاله اثر اورانیوم بر انسان و محیط زیست