👈 فروشگاه فایل 👉

ابراء و آثار و احكام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

ابراء و آثار و احكام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

دانلود مقاله ابراء و آثار و احكام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

دانلود مقاله ابراء و آثار و احكام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

فهرست مطالب

چكیده تحقیق

مقدمه

فصل اول

1-1- بیان موضوع

2- تعریف لغوی  اصطلاحی ابراء

2-1- تعریف لغوی ابراء

2-2- تعریف اصطلاحی ابراء

2-2-1- تعریف ابراء در اصطلاح حقوق

2-2-2- تعریف ابراء در اصطلاح فقه

1-3-مستنطات ماده 289

4- تعریف چند اصطلاح

4-1- تعریف اصطلاحی دین

4-2- تعریف اصطلاحی ذمه

4-3- تعریف برائت ذمه و بری الذمه

4-3-1- برائت ذمه

4-3-2- بری الذمه

501 آیین دادرسی كیفری)

فصل دوم : كلیاتی پیرامون ماهیت و احكام ابراء

1- بررسی ماهیت ابراء و بیان نظریات فقها و حقوقدانان

1-1- نظر فقهاء

1-2- بیان نظریه حقوق دانان

2-2- ادله ایقاع بودن ابراء

2-3- ماهیت ابراء از حیث اسقاط و تملیك

3-1- آثار فرق اسقاط و تملیك

2-4- اركان ابراء و شرایط هر یك

4-1- ابراء كننده یا دائن و شرایط او

4-2- مبرأ (ابراء شونده) و شروط آن

4-3- مبرأ منه (موضوع ابراء) و شروط آن

4-4- صیغه یا لفظ ابراء

2-5- آثار ابراء

5-1- سقوط طلب

5-2- انحلال تضمین های طلب 

5-3- ابراء یكی از مسئولان متضامن

2-6- رجوع از ابراء

2-7- معوض یا مجانی بودن ابراء

2-8- اثر اقرار مدیون بعد از ابراء

2-9- ابراء از دینی كه سبب آن ایجاد شده است

2-10- مسائل مبحث ابراء

فصل سوم : مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر

3-1- ابراء و هبه دین

3-2- ابراء و اعراض 

3-3- ابراء و ایفاء تعهد

فصل چهارم : ابراء در عقود و ایقاعات مختلف

4-1- ابراء در رهن 

4-2- ابراء در عد ضمان 

2-1- ابراء ذمه ضامن و مضمون عنه توسط مضمون له

2-2- ابراء ذمه ضامن در ترامی ضمان

2-3- آیا ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد

4-3- ابراء در عقد حواله

4-4- ابراء در عقد كفالت

4-4-1- ابراء در ترامی كفالت

4-5- ابراء در صلح

4-6- ابراء در ودیعه

4-7- ابراء در وكالت

7-7- آیا وكالت در بیع وكالت در ابراء از ثمن نیز می باشد؟

4-8- ابراء در غصب

8-1- امكان ابراء غاصب

8-2- ابراء یكی از غاصبین در تعاقب ایادی

4-9- ابراء ذمه میت

4-10- بررسی قاعده ابراء مالم یجب

10-1- بررسی نظریات پیرامون صحت و عدم صحبت ابراء مالم یجب

1-1- نظریه صحت ابراء مالم یجب

1-2- نظریه عدم صحبت

4-11- خیار شرط در ابراء

4-12- بررسی اثر تبری بایع از عیوب قبل از عقد

13-1- بررسی اصول و قواعد موجه در اقدامات و امور پزشكی در فقه

1-1- اخذ برائت توسط پزشك یا ابراء ذمه پزشك

1-2- قاعده احسان

13-2- تحلیل مسئولیت پزشك در حقوق موضوعه ایران

فصل پنجم : مشابهات ابراء

5-1- مالكیت ما فی الذمه

1-1- منشاء مالكیت ما فی الذمه

1-2- اقسام و موارد مالكیت ما فی الذمه

1-3- شرایط مالكیت ما فی الذمه

3-1- آزاد بودن طلب

3-2- قبول تركه

3-3- تأدیه دیون مورث

1-4- اثر مالكیت ما فی الذمه

5-2- تبدیل تعهد

2-1- ماهیت تبدیل تعهد

2-2- موارد تبدیل تعهد

2-3- شرایط تبدیل تعهد

3-1- شرایط عمومی

3-2- شرایط اختصاصی

3-2-1- وجود تعهد صحیح قبلی

3-2-2- پیدایش تعهد جدید

3-2-3- تفاوت دو تعهد در یكی از اركان

5-2-4- آثار تبدیل تعهد

4-1- سقوط تعهد اول

4-2- زوال تضمینات و فروع تعهد اول

4-3- پیدایش تعهد جدید

5-3- تهاتر

3-1- فایده تهاتر

3-2- تهاتر قهری و شرایط لازم برای تحقق آن

4-1- وجود دو دین بین دو شخص

2-3- موضوع دو تعهد از یك جنس باشد

2-4- زمان تأدیه دو دین یكی باشد

2-5- مكان تأدیه دو دین یكی باشد

2-6- هر دو دین آزاد باشند

2-7- دعوی هر دو دین قابل استماع باشد

2-8- دو دین تقابل داشته باشند

3-3- انواع تهاتر

3-2- تهاتر قضایی

نتیجه

منابع و مآخذ

منابع عربی

منابع فارسی

 

چكیده تحقیق

مجموعه حاضر با موضوع ابراء و آثار و احكام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران تدوین یافت كه اولاً به بررسی ماهیت و احكام ابراء در فقه و حقوق پرداخت و ثانیاً احكام ابراء در عقود و ایقاعات مختلف و مقایسه آن با اعمال حقوقی دیگر مورد بررسی قرار گرفت كه برای نیل به این اهداف مباحث در پنج فصل تهیه و تنظیم گردد. در فصل اول كلیات تحقیق، تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء و چند اصطلاح دیگر كه باین شده؛ كه به عبارت مختصر ابراء مشتق از «برء» به معنی بیزار كردن، ادا كردن وام و صرف نظر كردن از طلبكار از حق خود به اختیار است. در فصل دوم ماهیت ابراء از حیث عقد و ایقاع، اسقاط مورد بررسی قرار گرفت كه مشهور فقها و حقوقدانان قائل به ایقاع و اسقاط ابراء شدند و اینكه قبول مدیون در آن شرط نیست. همچنین در این فصل اركان ابراء (مبریء ابراء كننده)- مبرأ (ابراء شونده) مبرأ منه (موضوع ابراء)، اقسام و شرایط لازم برای تحقق ابراء، آثار و احكام مترتب بر آن ذكر شد كه اثر اصلی ابراء سقوط طلب و انحلال تضمین های ان بود. فصل سوم را مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند: هبه دین، ایفاء دین، اعراض در بر گرفت كه همه این اعمال از جهت سقوط و برائت مدیون با ابراء مشترك ولی ماهیتی متمایز با ابراء دارا بودند. در فصل چهارم ابراء در برخی عقود و ایقاعات ارائه گردید. به عنوان مثال در عقد ضمان، اثر ابراء مضمون عنه و ضامن توسط مضمون له و همچنین اثر ابراء در ودیعه، غصب و اقدامات پزشكی و غیره مورد بررسی قرار گرفت.

فصل پنجم پیرامون مشتبهات ابراء كه عبارتند از تهاتر، تبدیل تعهد، مالكیت ما فی الذمه تدوین یافت.

 

مقدمه

بی تردید ابراء یكی از مسائل علمی بین افراد جامعه است كه بین فرد طلبكار و بدهكار واقع می شود و از طرفی همه افعال و اعمال ما در جامعه باید وجهه شرعی و قانونی داشته باشند چرا كه شارع مقدس برای تك تك امور و جزئیات زندگی ما حكمی مقرر نموده، لذا بر ما لازم اس كه احكام و مسائل فقهی را فراگرفته و در این مسیر از هیچ كوششی دریغ نورزیم. به همین منظور تحقیق حاضر در نظر دارد مسأله ابراء را كه یك از مسائل مهم فقهی است مورد بررسی قرار داد و احكام و آثار آن را با توجه به كتب فقهی و حقوقی بیان نماید و دیدگاه فقهای متأخر و حقوقدانان را ارائه كدن.

این تحقیق در 5 فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول- كلیات تحقیق را در بر می گیرد. فصل دوم- حاوی مطالبی پیرامون ماهیت، اركان و همچنین شرایط تحقق ابراء و مواردی از این قبیل است.

فصل سوم- مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند هبه، ایفاء، دین، اعراض و... را در برمی‌گیرد و در فصل چهارم كه شاید مهمترین فصل تحقیق نیز باشد احكام ابراء را در عقود و ایقاعات مختلف مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم- مشابهات ابراء ارائه گردیده است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تصمیم گیری در سازمان مقاله بررسی و کارکرد سیستم تولید انعطاف پذیر پژوهش بررسی رابطه ی بین جنسیت و مشارکت اجتماعی طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل سعید گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستان